Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA WE WROCŁAWIU

Oferty pracy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zawód: audytor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. 2019.869) i aktów wykonawczych oraz innych przepisów i regulacji dotyczących
wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
2. Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub
Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.
1/2 etatu.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszenu o konkursie na stronie Sądu - www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl
Oferta dostępna w sali E, A.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 748 11 30.
Wymagania
Zawody:
Audytor/Kontroler (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. wyższe wykształcenie,
5. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
b) uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
c) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
6. nieposzlakowana opinia,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane:
1. doświadczenie zawodowe w pracy w sądownictwie powszechnym, prokuraturze lub administracji publicznej,
2. znajomość standardów oraz metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego,
3. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa zamówień publicznych,
4. znajomość przepisów z zakresu ustroju i organizacji sądownictwa powszechnego,
5. umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Excel, Word),
6. posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie właściwego poświadczenia bezpieczeństwa.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ASYSTENT SĘDZIEGO
Zawód: prawnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów - art. 155 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w zakładce "oferty pracy" na stronie : www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl
Miejsce wykonywania pracy:
Wrocław, ul. Podwale 30,
Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 14.
Oferta dostępna w sali E, A.
Kontakt kandydatów z pracodawcą: tel. 71 748 11 30.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Inne wymagania:
Wymagania:
wykształcenie: wyższe prawnicze (magisterskie),
staż pracy: nie wymagany,
inne: ukończone 24 lata, posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
P.O. PROTOKOLANT SĄDOWY
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, protokołowanie na rozprawach, sporządzanie wokand, sporządzanie wezwań i zawiadomień dla stron, świadków, biegłych, dołączanie do akt dowodów doręczeń, zszywanie akt, wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
Oferta dostępna w sali E, C, A.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 748 11 30.
Wymagania
Zawody:
Sekretarz sądowy
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: co najmniej średnie,
staż pracy: nie wymagany,
biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office) i innych urządzeń biurowych,
szybkie pisanie na klawiaturze,
umiejętność redagowania pism,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność pracy w zespole,
pelna zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia, niekaralność,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
wysoki poziom kultury osobistej,
odporność na stres,
mile widziany staż pracy w sądzie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Stare Miasto

Dodatkowe informacje

NIP: 8961003972
REGON: 00068359400000

Pracodawcy z miasta Wrocław