Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU

Oferty pracy Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

FARMACEUTA
Farmaceuta   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2020.944 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. 2020.2050), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. 2020.186 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
2. Nadzór nad obrotem, tj. prawidłowym przyjmowaniem, wydawaniem i przechowywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym nad środkami bardzo silnie działającymi, odurzającymi i psychotropowymi.
3. Przedkładanie do zaakceptowania dyrektorowi ds. lecznictwa zbiorczego zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym środki bardzo silnie działające, odurzające i psychotropowe przed złożeniem zamówienia do hurtowni farmaceutycznej.
4. Nadzór nad procedurą postępowania dotyczącą składania zamówień na produkty lecznicze i wyroby medyczne do hurtowni farmaceutycznej, zapotrzebowań wewnętrznych składanych do działu farmacji, odbioru z działu farmacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.
5. Sprawowanie kontroli na prawidłowym wydawaniem towaru z działu farmacji, w tym także pod względem zgodności z wykazem osób uprawnionych do odbioru.
6. Nadzór nad ewidencją produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.
7. Nadzór i prowadzenie w Podstacjach i Oddziałach Pogotowia okresowych kontroli obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym środkami bardzo silnie działającymi, odurzającymi i psychotropowymi.
8. Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
9. Przestrzeganie prawidłowego wyboru źródeł zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prawidłowego postępowania związanego z zakupami, dostosowanie do wymogów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.
10. Nadzór nad procedurą postępowania i gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym środkami bardzo silnie działającymi, odurzającymi i psychotropowymi przeterminowanymi, wstrzymanymi lub wycofanymi z obrotu.
11. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, bieżące monitorowanie działań niepożądanych, sporządzanie raportów i wniosków.

Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Farmaceuta (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe medyczne z tytułem farmaceuty,
posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
staż pracy: przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w aptece lub aptece szpitalnej,
dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej,
staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,
mile widziane referencje
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ
Kierownik   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznej,
2) opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych,
3) opracowuje planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 25a ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
4) przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,
5) pełni nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
6) dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,
7) jest przełożonym dyspozytorów medycznych.

Oferta dostępna w sali C.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne, kierunek: Pięlęgniarstwo lub ratownictwo medyczne
Inne wymagania:
1) znajomość przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 882), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 2018 rok, poz. 2001 ze zm.),
2) ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata wymaganego dla ratownika medycznego, posiadanie i udokumentowanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
3) w przypadku posiadania wyższego niż 5-letnie doświadczenia w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego, posiadanie zatwierdzonych książeczek doskonalenia zawodowego,
4) dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, obsługi poczty elektronicznej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Farmaceuta   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2020.944 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. 2020.2050), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. 2020.186 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
2. Prawidłowe przyjmowanie, wydawanie i przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym nad środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.
3. Prowadzenie rozliczenia przychodu i rozchodu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.
4. Dokonywanie wyceny pobranych na receptariusze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych.
5. Udzielanie informacji o produktach leczniczych.
6. Dbałość, by produkty lecznicze nie ulegały przeterminowaniu.
7. Współpraca z kierownikami Podstacji i Oddziałów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie zaopatrzenia w produkty medyczne i opatrunki, gospodarowanie nimi oraz ustalanie norm zapasów.
8. Przeprowadzanie kontroli apteczek w Podstacjach i Oddziałach Pogotowia w zakresie prawidłowego przechowywania produktów leczniczych i opatrunków, zapasów i terminów ich ważności.
9. Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
10. Przestrzeganie prawidłowego wyboru źródeł zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków bardzo silnie działających, odurzających i psychotropowych oraz prawidłowego postępowania związanego z zakupami, dostosowanie do wymogów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.
11. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, bieżące monitorowanie działań niepożądanych, sporządzanie raportów i wniosków.

Oferta dostępna w sali C.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Technik farmaceutyczny* (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, inne, kierunek: Farmacja
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie farmaceutyczne,
przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w aptece lub aptece szpitalnej,
dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej,
staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,
mile widziane referencje
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pracownik ds. administracji   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
samodzielne prowadzenie postępowań przetargowych na każdym etapie oraz merytoryczny nadzór nad pracą Działu Zamówień Publicznych,
nadzór nad prawidłowością realizowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz regulacji wewnętrznych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie udzielania zamówień publicznych,
opiniowanie trybu postępowania o zamówienie publiczne,
nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych,
dostaw materiałów, ambulansów, wyposażenia oraz urządzeń i aparatury medycznej,
usług i robót budowlanych;
prowadzenie rejestru dokumentacji oraz sprawozdawczości w sprawach zamówień publicznych.
Praca jednozmianowa
Kontakt z pracodawcą: 71 77-31-521
Oferta w sali: E
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne),
przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem zamówień publicznych, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego oraz w sporządzaniu ofert po stronie wykonawcy,
biegła znajomość przepisów UE w zakresie zamówień publicznych,
biegła znajomość aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa cywilnego z zakresu części ogólnej i prawa zobowiązań, w tym umiejętność ich stosowania w praktyce oraz finansów publicznych,
wiedza z zakresu wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych poparta szkoleniami w tym zakresie,
praktyczna znajomość przepisów prawnych niezbędna do analizy zapisów umownych, doświadczenie w realizacji projektów oraz pism dotyczących odwołań,dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pracownik ds. administracji   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- samodzielne prowadzenie postępowań przetargowych na każdym etapie oraz merytoryczny nadzór nad pracą Działu Zamówień Publicznych,
- nadzór nad prawidłowością realizowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz regulacji wewnętrznych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- opiniowanie trybu postępowania o zamówienie publiczne,
- nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych,
dostaw materiałów, ambulansów, wyposażenia oraz urządzeń i aparatury medycznej,
usług i robót budowlanych;
- prowadzenie rejestru dokumentacji oraz sprawozdawczości w sprawach zamówień publicznych,
- nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienia publiczne,
- kontrola prawidłowości innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi,
- udział w pracach komisji przetargowych,
- koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów,
- czynne uczestnictwo w sprawach dotyczących postępowań odwoławczych toczących się przed KIO oraz Sądami Powszechnymi,
- przygotowywanie dokumentacji oraz projektów pism, opinii, odpowiedzi na korespondencję organów kontrolnych w sprawach dot. kontroli procedur o udzielenie zamówień publicznych,
- opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
- udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
- współpraca z pionem finansowo-księgowym, radcą prawnym oraz pracownikami merytorycznymi innych komórek organizacyjnych, w zakresie zamówień publicznych,
- przygotowywanie i rozstrzyganie zapytań ofertowych w postępowaniach, w tym do 30 tys. Euro,
- monitorowanie rynku zamówień publicznych w branży oraz składanie ofert w postępowaniach przetargowych, w tym do 30 tys. Euro,
- archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kierowanie pracą Działu Zamówień Publicznych.

Oferta dostępna w sali B.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 411.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne),
staż pracy:
co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem zamówień publicznych, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego oraz w sporządzaniu ofert po stronie wykonawcy,
biegła znajomość przepisów UE w zakresie zamówień publicznych,
biegła znajomość aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa cywilnego z zakresu części ogólnej i prawa zobowiązań, w tym umiejętność ich stosowania w praktyce oraz finansów publicznych,
wiedza z zakresu wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych poparta szkoleniami w tym zakresie,
praktyczna znajomość przepisów prawnych niezbędna do analizy zapisów umownych, doświadczenie w realizacji projektów oraz pism dotyczących odwołań,
dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Dodatkowym atutem będzie:
studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
wiedza z zakresu prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE,
znajomość specyfiki działania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
znajomość procedur pozyskiwania i rozliczania środków unijnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA
Sprzątacz   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Doprowadzanie do należytej czystości i porządku wyznaczonych pomieszczeń, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
Około 160 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godz.: 7:00-15:00.
Oferta dostępna w sali B.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 411.
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
sumienność,
staranność,
zdyscyplinowanie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RATOWNIK MEDYCZNY
Ratownik   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) udział w akcjach medycznych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych - świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia - miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki,
2) transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
3) wypełnianie obowiązującej dokumentacji medycznej,
4) kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Praca zmianowa w systemie 12-godzinnych dyżurów w równoważnym systemie czasu pracy.
Godziny pracy: 7:00-19:00, 19:00-7:00.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Ratownik medyczny
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
1) wykształcenie właściwe dla ratownika medycznego zgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2) staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat,
3) staż pracy w transporcie medycznym: mile widziane doświadczenie zawodowe w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć szpitala,
4) mile widziane prawo jazdy kat. C, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kat. C prawa jazdy,
5) umiejętność obsługi komputera, działania pod presją czasu, współpracy w zespole,
6) inne (wpisać jakie): opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej,
7) realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK DZIAŁU ZAOPATRZENIA I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Kierownik   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. odpowiedzialność za właściwe zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały,
2. realizacja polityki zakupowej firmy,
3. zarządzanie zapasami, optymalizacja stanu magazynów,
4. prowadzenie procesu pozyskiwania ofert oraz negocjowanie warunków zakupu,
5. planowanie i koordynowanie pracy podległego zespołu,
6. poszukiwanie nowych dostawców oraz analiza rynku,
7. prowadzenie procesu reklamacji związanego z dokonanymi zakupami,
8. wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań w procesach zakupowych,
9. przygotowywanie raportów i analiz,
10. przestrzeganie prawidłowego wyboru źródeł zakupu materiałów oraz prawidłowego postępowania związanego z zakupami, dostosowanie do wymogów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
11. prowadzenie pojazdu służbowego.

Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Kierownik magazynu
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra,
staż pracy: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku w podmiocie leczniczym lub innym przedsiębiorstwie,
bardzo dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej,
prawo jazdy kat. B,
staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,
mile widziane referencje
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWCA SAMOCHODU SANITARNEGO
Kierowca   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wyjazdy do pacjentów związane z pobieraniem wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2, transportowanie pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą COVID-19.
Około 160 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność całdobowa.
Oferta dostępna w sali F.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Kierowca samochodu osobowego
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wykształcenie podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
sumienność,
staranność,
zdyscyplinowanie,
posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kat. B prawa jazdy,
stan zdrowia bez przeciwskazań do wykonywania zadań kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu,
posiadanie aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
posiadanie szczepienia p/ko WZW
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA
Sprzątacz   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Doprowadzanie do należytej czystości i porządku wyznaczonych pomieszczeń, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
Oferta dostępna w sali B.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
sumienność,
staranność,
zdyscyplinowanie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Ziębicka 34/38
50-507 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Krzyki

Dodatkowe informacje

NIP: 8992354460
REGON: 932207142
KRS: 0000207618

Pracodawcy z miasta Wrocław