Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Zakład Karny w Wojkowicach

Wymiar sprawiedliwości

Oferty pracy Zakład Karny w Wojkowicach

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zawód: służba więzienna Rodzaj: inna
Zakład Karny w Wojkowicach
Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Wojkowice
19-11-2020
od 3703 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/PILĘGNIARZ

Zawód: służba więzienna Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Wojkowicach
Udzielanie opieki ambulatoryjnej osobom pozbawionym wolności. Praca na jedną zmianę w godzinach 7:30 do 15:30 + dyżury w weekend
od 3950 zł
UoP brutto/mies.
Wojkowice
19-11-2020
od 3950 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU FINANSOWEGO
Zawód: służba więzienna   |  Rodzaj: inna
Wojkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków: rozliczanie depozytów osób pozbawionych wolności.

Miejsce wykonywania pracy tj. Zakład Karny w Wojkowicach.

Rekrutację prowadzi Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach Pani Jolanta Ziach, tel. 32 208 44 75, 32 208 45 11 lub jolanta.ziach2@sw.gov.pl.
Szczegóły będą także widoczne na stronie BIP (ZK Wojkowice).

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:
Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
- podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
- wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;

UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby.
- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
- kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
- kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2020 roku drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: jolanta.ziach2@sw.gov.pl , a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem Nabór nr 3/2020 do Służby Więziennej

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagane wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe w zakresie ekonomii, mile widziane doświadczenie zawodowe.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Zakład Karny w Wojkowicach
42-580 Wojkowice
Sobieskiego 298

Pracodawcy z miasta Wojkowice