Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Komenda Stołeczna Policji

Oferty pracy Komenda Stołeczna Policji

ŚLUSARZ-SPAWACZ

Zawód: spawacz Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Stołeczna Policji
1)Wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych, z wykorzystaniem piłki metalowej, wierteł, pilników, elektronarzędzi i maszyn, w tym montaż: - krat, balustrad, ...
od 2772 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
20-11-2020
od 2772 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY TECHNIK

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Stołeczna Policji
1) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2) Sporządzanie ...
od 3436 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
20-11-2020
od 3436 zł
UoP brutto/mies.

EKSPERT DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH K/M

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
Komenda Stołeczna Policji
.
od 2872 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
19-11-2020
od 2872 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY TECHNIK
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
1)Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2)Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3)Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 4)Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót budowlanych; 5)Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6)Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7)Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10)Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11)Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12)Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13)Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14)Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 2)
Wykształcenia:
średnie zawodowe 4-letnie, brak
Uprawnienia:
Zamówienia publiczne
Prawo budowlane
Program Norma Pro
Pakiet MS Office
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe, 2 miesiące doświadczenia zawodowego, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz aktów wykonawczych, umiejętność stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera (pakiet MS Office, Norma-Pro).
Obowiązki:
1)Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2)Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3)Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 4)Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót budowlanych; 5)Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6)Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7)Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10)Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11)Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12)Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13)Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14)Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl

[Zgłoszenia: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl, 47 72 338 26]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
Nowolipie 2

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc