Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964

Oferty pracy Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964

STARSZY SPECJALISTA DS. ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa o pracę
Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej
stabilne i pewne warunki zatrudnienia; - możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Lublin
03-11-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

KELNER
Zawód: kelner   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- organizowanie pracy podczas obsługi konsumentów tj. zamawianie potraw, odbieranie ich z kuchni, podawanie do stolików
- utrzymanie porządku na sali konsumenckiej
Wymagania
Zawody:
Kucharz* (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
Uprawnienia:
Kuchnia polska
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi konsumentów, pożądana książeczka SANEPID, co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.
Obowiązki:
- organizowanie pracy podczas obsługi konsumentów tj. zamawianie potraw, odbieranie ich z kuchni, podawanie do stolików
- utrzymanie porządku na sali konsumenckiej

Po 3-miesięcznym okresie próbnym, umowa na czas nieokreślony

[Zgłoszenia osobiste: ul. 11 Listopada 17/19, pierwszy kontakt telefoniczny: 721 810 738]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
AUDYTOR WEWNĘTRZNY (DS. FINANSOWYCH) K/M
Zawód: audytor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego. opracowywanie i przedstawianie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz przedstawianie ich kierownikowi jednostki
- wykonywanie analizy i oceny efektywności w zakresie gospodarności zarządzania finansami jednostki
Wymagania
Zawody:
Audytor/Kontroler (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie: wyższe ekonomiczne, umiejętność logicznego myślenia, analizy i opracowywania tekstów, posiadanie certyfikatu lub innego dokumentu wynikającego z ustawy o finansach publicznych zgodnie z art. 286 Ustawy o finansach publicznych, tj.
1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 20032006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.57));
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych,
Obowiązki:
- opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego. opracowywanie i przedstawianie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz przedstawianie ich kierownikowi jednostki
- wykonywanie analizy i oceny efektywności w zakresie gospodarności zarządzania finansami jednostki

[Zgłoszenia osobiste, 261 892 339]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964
03-446 Warszawa
11-go Listopada 17/19

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag