Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu)

UO/ OPIEKUN W OPS

Zawód: opiekun/opiekunka Rodzaj: umowa na okres próbny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Do zadań opiekuna w ops: - załatwianie formalności związanych z przyjęciem osób do placówek Centrum Wsparcia Socjalnego tj: Schroniska ...
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Wałbrzych
02-11-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

BB/ MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. poz. 1860);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
mile widziane doświadczenie zawodowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NN/ WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.
Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BB/ PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie psychologicznego poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń o wsparcie psychologiczne.
3. Udzielanie pomocy specjalistycznej w zakresie rozwiązywania problemów.
4. Udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej.
5. Podejmowanie działań mających na celu unormowanie sytuacji w środowisku objętym wsparciem.
6. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikiem socjalnym, pedagogiem zespołu, pedagogiem szkolnym.
7. Udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
8. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Udział w posiedzeniach Sądu w sprawach dzieci w pieczy zastępczej oraz wychowanków.
10. Współpraca z Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym, Policją, Kuratorami Sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz osób dorosłych.
11. Kompletowanie dokumentacji odnośnie kandydatów do szkoleń na rodziców zastępczych.
12. Wydawanie opinii psychologicznych.
13. Współpraca w tworzeniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej w zakresie pieczy zastępczej.
14. Współtworzenie i prowadzenia grup wsparcia.
15. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
16. Sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań z powierzonych zadań.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: psychologia
Inne wymagania:
Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa. Mile widziane uprawnienia do prowadzenia terapii metodą NDT lub NDT Bobath
Zdolności psychologii rozwoju.
Umiejętność pisania programów terapeutycznych.
Mile widziane ukończone kursy i szkolenia z terapii wspomagających rozwój dziecka i terapii behawioralnej.
Doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BB/ PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Charakterystyka wykonywanej pracy
1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.
2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.
4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.
6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.
7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9.Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.
10.Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.
11.Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
12.Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
13.Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.
14.Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
15.Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski
16.Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, socjologia, politologia, psychologia
Inne wymagania:
Doświadczenie zawodowe mile widziane
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BB/ MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. poz. 1860);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
mile widziane doświadczenie zawodowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BB/ OPIEKUN W OPS
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do zadań opiekuna w ops:
- załatwianie formalności związanych z przyjęciem osób do placówek Centrum Wsparcia Socjalnego tj: Schroniska dla Bezdomnych; Mieszkań Chronionych; Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu dla Matek z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, mieszkań chronionych wpis do zeszytu ewidencyjnego, wskazanie miejsca noclegowego, wydawanie, przyjmowanie oraz przekazywanie brudnej pościeli do pralni,
- wykonywanie usług pielęgnacyjno opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Schroniska Dla Bezdomnych,
- bezwzględny zakaz wpuszczania na teren Ośrodka osób będących pod wpływem alkoholu,
- dokonanie obchodów na terenie placówek CWS dokonywanie pomiarów Alkosensorem osób, które wskazują na spożycie alkoholu i, w tych przypadkach, natychmiastowe usunięcie ich z terenu Ośrodka,
- sporządzanie notatek służbowych dotyczących zdarzeń mających miejsce podczas pełnionego dyżuru oraz zdawanie i przyjmowanie służby przy zachowaniu pracy ciągłej na podstawie raportu ustnego,
- utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,pomocniczych, na klatkach schodowych, w korytarzach, w toaletach pracowników.
- utrzymywanie ładu i porządku obok budynku Ośrodka,
- prowadzenie ewidencji mieszkańców placówek CWS.
- ścisła współpraca z kadrą merytoryczną placówek.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe
Inne wymagania:
1. wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania czynności
2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

mile wdziane doświadczenie zawodowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Jana Kilińskiego 1
58-300 Wałbrzych
województwo dolnośląskie
powiat Wałbrzych
gmina Wałbrzych

Dodatkowe informacje

NIP: 8861984605
REGON: 00581138700000

Pracodawcy z miasta Wałbrzych