Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice

Oferty pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK SOCJALNY- DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Świętochłowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- praca biurowa i w terenie, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, praca wymagająca kontaktów z innymi działami Ośrodka oraz z klientami Ośrodka,
- objęcie szeroko rozumianym wsparciem usamodzielnianych świętochłowickich wychowanków opuszczających placówki wymienione w art. 88 ustawy o pomocy społecznej oraz pieczę zastępczą w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, a w szczególności:
wnioskowanie w sprawie świadczeń z tytułu usamodzielniania w/wymienionych wychowanków, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, diagnozowanie środowisk,
bieżące rozeznanie potrzeb, nowelizowanie wywiadów środowiskowych, opracowanie planu pomocy dla wychowanków, opracowanie indywidualnych programów usamodzielnienia,
prowadzenie pracy socjalnej oraz edukacyjnej mającej na celu pełną integrację z środowiskiem i prawidłowe wypełnianie ról społecznych przez wychowanków, współpraca z pracownikami w/wymienionych placówek w sprawie nadzoru nad właściwą realizacją programu usamodzielnienia;
- opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dla usamodzielnionych wychowanków pochodzących z Świętochłowic, a mieszkających w innych miastach;
- praca z usamodzielnianymi wychowankami, którym świadczenia wypłacają inne miasta, natomiast gromadzenie wymaganej dokumentacji, wykonanie wywiadu rodzinnego środowiskowego oraz praca socjalna wykonywana jest przez miasto zamieszkania tj. miasto Świętochłowice;
- wsparcie wychowanków miejskich placówek opiekuńczo wychowawczych na rok przed ich usamodzielnieniem, przygotowanie ich do procesu usamodzielnienia;
- sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki usamodzielniania;
- prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami bezpośrednich przełożonych;
- odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem platformy e PUAP
Wymagania
Zawody:
Pracownik socjalny
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej)
Inne wymagania:
w
wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282),
uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 r., poz. 1876 ),
znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
samodzielność, kreatywność, opanowanie, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: umowa o pracę
Świętochłowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania
Zawody:
Asystent rodziny
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
obsługa urządzeń biurowych
obsługa komputera
Inne wymagania:
w, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282), kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, Wymagania dodatkowe: samodzielność, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy władza rodzicielska kandydata nie była zawieszona i ograniczona, kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, praca wymagająca kontaktów z innymi działami Ośrodka oraz z klientami Ośrodka, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice
41-600 Świętochłowice
Katowicka 35

Pracodawcy z miasta Świętochłowice