Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - "ENERGY CONTROL TECHNICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ener­gy Con­trol Tech­nics Sp. z o. o. po­wsta­ła w 1996 r. Od mo­men­tu za­ło­że­nia je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą dzia­ła­ją­cą w bran­ży elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Pod­czas kil­ku­na­sto­let­niej obec­no­ści na eu­ro­pej­skim ryn­ku mo­że­my po­szczy­cić się wie­lo­ma pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi z udzia­łem na­szej fir­my oraz du­żym za­ufa­niem na­szych klien­tów.

Oferty pracy Energy Control Technics Sp. z o.o.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Strefa Gospodarcza 14
44-280 Rydułtowy
województwo śląskie
powiat wodzisławski
gmina Rydułtowy

Dodatkowe informacje

NIP: 6471579296
REGON: 272986467
KRS: 0000202450

Dyrektor generalny

Arkadiusz Rafał Himel
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 06-04-2004
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Rydułtowy