Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

KANCELARIA PRAWNA RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY sp.k. funkcjonuje nieprzerwanie na rynku usług prawniczych od 1992 r. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sukcesom w prowadzonych sprawach, nasza kancelaria jest postrzegana jako jedna z wiodących kancelarii prawniczych w zachodniej Polsce. 

Oferty pracy Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Aplikant radcowski
Zawód: urzędnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Poznań
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania
Wymagania:
  • zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go lub niemieckiego,
  • zna­jo­mość za­gad­nień z za­kre­su pra­wa han­dlo­we­go, cy­wil­ne­go ma­te­rial­ne­go i pro­ce­so­we­go, pra­wa pra­cy,
  • kre­atyw­ność, sa­mo­dziel­ność, rze­tel­ność.
Zakres obowiązków:
  • spo­rzą­dza­nie pro­jek­tów opi­nii praw­nych,
  • spo­rzą­dza­nie pro­jek­tów umów i in­nych do­ku­men­tów,
  • wy­stę­po­wa­nie przed są­da­mi w ra­mach za­stęp­stwa pro­ce­so­we­go.
Oferujemy:
  • moż­li­wość  roz­wo­ju za­wo­do­we­go,
  • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy w życz­li­wym i pro­fe­sjo­nal­nym ze­spo­le,
  • czas pra­cy, umoż­li­wia­ją­cy go­dze­nie obo­wiąz­ków za­wo­do­wych z obo­wiąz­ka­mi apli­kan­ta.

KANCELARIA PRAWNA RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY sp.k.
60-527 Poznań
ul. Staszica 2/7

Pracodawcy z miasta Poznań