Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZAKŁAD KARNY

więziennictwo

Oferty pracy Zakład Karny w Płocku

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Płocku
Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Płock
29-03-2021
od 3703 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

Zawód: logistyk Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Płocku
Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Płock
29-03-2021
od 3703 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Płocku
Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 3703 zł
UoP brutto/mies.
Płock
29-03-2021
od 3703 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Zawód: psycholog Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Płocku
Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 4420 zł
UoP brutto/mies.
Płock
29-03-2021
od 4420 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Zawód: pedagog Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Karny w Płocku
Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
od 4420 zł
UoP brutto/mies.
Płock
29-03-2021
od 4420 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
- wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
-posiadająca obywatelstwo polskie;
-posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
-korzystająca z pełni praw publicznych;
-która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
-która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
-dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
-w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
-posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
-posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego - 20 punktów;
3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego 8 punktów;
3) posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D - 10 punktów.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Pełnienie służby wartowniczej, dozorowanie osób pozbawionych wolności.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Henryka Sienkiewicza 22
09-402 Płock
województwo mazowieckie
powiat Płock
gmina Płock

Dodatkowe informacje

NIP: 7741027332
REGON: 00032046600000

Pracodawcy z miasta Płock