Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GMINA - MIASTO PŁOCK

działalność publiczna

Oferty pracy Urząd Miasta Płocka

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) wykonywanie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym;
2)przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału w odniesieniu do realizowanych przez zespół projektów i udział w pracach komisji przetargowej;
3) kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż;
4) dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy;
5) przyjęcie i zapoznanie się z dokumentacją na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne, sprawdzenie pod względem kosztorysowym oraz kompletności i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
6) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań;
7) kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
8) sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT;
9) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie;
10) rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
11) w przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia na wykonanie robót;
12) przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania;
13) współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania;
14) prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Sanepidem (PSSE), Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi;
15) ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość wykonanych robót; sporządzanie i ocena dokumentów odbiorowych;
16) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej oraz odbiorach ze służbami zewnętrznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
17) przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie branżowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie:
- na stanowisko Inspektora wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych,
- na stanowisko Podinspektora - minimum średnie branżowe/techniczne;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
8. prawo jazdy kat. B;
9. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) wykonywanie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych zgodnie z prawem budowlanym;
2) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału w odniesieniu do realizowanych przez zespół projektów i udział w pracach komisji przetargowej;
3) kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż;
4) dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy;
5) przyjęcie i zapoznanie się z dokumentacją na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne, sprawdzenie pod względem kosztorysowym oraz kompletności i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
6) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań;
7) kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
8) sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT;
9) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie;
10) rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
11) w przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia na wykonanie robót;
12) przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania;
13) współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania;
14) prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Sanepidem (PSSE), Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi;
15) ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość wykonanych robót; sporządzanie i ocena dokumentów odbiorowych;
16) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej oraz odbiorach ze służbami zewnętrznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
17) przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
8. prawo jazdy kat. B;
9. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) wykonywanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym;
2) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z zakresu działania Wydziału w odniesieniu do realizowanych przez zespół projektów i udział w pracach komisji przetargowej;
3) kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż;
4) dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy;
5) przyjęcie i zapoznanie się z dokumentacją na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne, sprawdzenie pod względem kosztorysowym oraz kompletności i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
6) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań;
7) kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
8) sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT;
9) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie;
10) rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
11) w przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia na wykonanie robót;
12) przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania;
13) współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania;
14) prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Sanepidem (PSSE), Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi;
15) ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość wykonanych robót; sporządzanie i ocena dokumentów odbiorowych;
16) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej oraz odbiorach ze służbami zewnętrznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
17) przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub drogowej;
8. prawo jazdy kat. B;
9. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK REFERATU KULTURY
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) koordynowanie i organizacja pracy Referatu Kultury,;
2) współudział w opracowywaniu planów rozwoju kultury w mieście;
3) analiza wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, przygotowanie planu budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu przez podległą komórkę;
4) promocja działalności kulturalnej, cennych inicjatyw kulturalnych i wybitnych ludzi kultury;
5) propagowanie i koordynacja wymiany kulturalnej z zagranicą oraz współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami w jej realizacji;
6) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie Płocka;
7) popularyzowanie działalności kulturalnej na terenie miasta;
8) opiniowanie i nadzór działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury:
- ocena merytoryczna realizacji zadań statutowych,
- współudział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych, zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania,
- prowadzenie spraw związanych ze zmianami organizacyjnymi;
9) współpraca z mediami w zakresie promocji kultury.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie administracji, dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub politologii;
6. staż pracy - co najmniej 4 lata;
Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.
7. doświadczenie w pracy z mediami i instytucjami kultury;
8. koncepcja funkcjonowania Referatu Kultury.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY SPECJALISTA WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Zawód: asystent zarządu   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji:
a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
b) o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki;
c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej;
d) o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
e) o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
f) o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
g) o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji;
h) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
i) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu;
j) na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiania udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
3) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;
4) przyjmowanie zgłoszeń:
a) zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę;
b) zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
c) zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
d) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
5) prowadzenie rejestru wniosków:
a) o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);
b) o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);
c) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
6) prowadzenie rejestru decyzji:
a) o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);
b) o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);
c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
7) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania;
8) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia;
9) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego;
10) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;
11) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3;
12) wydawanie zaświadczeń:
a) o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne;
b) potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego;
13) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści;
14) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych;
15) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego lub inżynierii środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
8. umiejętność czytania rysunków technicznych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY REFERENT - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Zawód: geodeta   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) prowadzenie bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w szczególności:
a) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,
b) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
c) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych
d) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
2) prowadzenie bazy danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości:
a) wprowadzanie danych do Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i materiałów źródłowych,
b)udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
3) wykonywanie zadań związanych z tematyką: ewidencji gruntów i budynków oraz Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych dot. aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
5) udział w realizacji i wdrażaniu projektów Urzędu Miasta Płocka.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie średnie geodezyjne.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.);
II. znajomość rozporządzenia:
- Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) kierowanie Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płock oraz Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Inwestycji i Remontów:
2) planowanie zadań Wydziału;
3) kontrolowanie i nadzór realizacji zadań Wydziału.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa lub inżynierii sanitarnej;
6. staż pracy - co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym;
Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.
7. koncepcja funkcjonowania Wydziału Inwestycji i Remontów.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
województwo mazowieckie
powiat Płock
gmina Płock

Dodatkowe informacje

NIP: 7743135712
REGON: 61101608600000

Pracodawcy z miasta Płock

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag