Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

działalność biblioteki

Oferty pracy Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
- udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych;
- opracowywanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników, instytucji zewnętrznych i na potrzeby Biblioteki;
- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych;
- wspieranie działalności bibliotek szkolnych w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
- podejmowanie działań na rzecz wspierania bibliotek szkolnych, organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek, organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej;
- wspieranie innych nauczycieli bibliotekarzy pracowników Biblioteki podejmujących działania na rzecz bibliotek szkolnych, organizujących oraz prowadzących doskonalenie zawodowe pracowników innych bibliotek, organizujących oraz prowadzących działalność edukacyjną i kulturalną;
- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
- doskonalenie warsztatu pracy i samokształcenia nauczyciela

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
- wprowadzanie danych do bazy i ich opracowywanie;
- udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego;
- wykonywanie czynności bibliotecznych o charakterze porządkowym i statystycznym oraz przyjmowanie opłat regulaminowych;
- współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki, w szczególności z bibliotekarzem systemowym;
- pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej;
- współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami państwowymi, samorządowymi i społecznymi;
- udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym;
- dbanie o prestiż zawodu oraz Biblioteki;
- dbanie o własny warsztat pracy i estetykę pomieszczeń bibliotecznych;
- inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- osoba, przeciwko której nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- osoba, która nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w okresie 3 lata przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami (bibliotekoznawstwo lub pokrewne), oraz przygotowanie pedagogiczne lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym (bibliotekoznawstwo lub pokrewne), oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymienione powyżej, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (bibliotekoznawstwo lub pokrewne) oraz przygotowanie pedagogiczne;

2) dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera;
- kreatywność, komunikatywność;
- samodzielność;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
- udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych;
- opracowywanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników, instytucji zewnętrznych i na potrzeby Biblioteki;
- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych;
- wspieranie działalności bibliotek szkolnych w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
- podejmowanie działań na rzecz wspierania bibliotek szkolnych, organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek, organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej;
- wspieranie innych nauczycieli bibliotekarzy pracowników Biblioteki podejmujących działania na rzecz bibliotek szkolnych, organizujących oraz prowadzących doskonalenie zawodowe pracowników innych bibliotek, organizujących oraz prowadzących działalność edukacyjną i kulturalną;
- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
- doskonalenie warsztatu pracy i samokształcenia nauczyciela

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
- wprowadzanie danych do bazy i ich opracowywanie;
- udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego;
- wykonywanie czynności bibliotecznych o charakterze porządkowym i statystycznym oraz przyjmowanie opłat regulaminowych;
- współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki, w szczególności z bibliotekarzem systemowym;
- pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej;
- współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami państwowymi, samorządowymi
i społecznymi;
- udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym;
- dbanie o prestiż zawodu oraz Biblioteki;
- dbanie o własny warsztat pracy i estetykę pomieszczeń bibliotecznych;
- inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- osoba, przeciwko której nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- osoba, która nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w okresie 3 lata przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami (bibliotekoznawstwo lub pokrewne), oraz przygotowanie pedagogiczne lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym (bibliotekoznawstwo lub pokrewne), oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymienione powyżej, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (bibliotekoznawstwo lub pokrewne) oraz przygotowanie pedagogiczne;
2) dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera;
- kreatywność, komunikatywność;
- samodzielność;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
09-400 Płock

Pracodawcy z miasta Płock

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag