Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OBORNIKACH

Oferty pracy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OBORNIKACH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Oborniki
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków wynikający z realizacji zadań określonych w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
1.Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2.Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny oraz rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
3.Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązaniu wzajemnych kontaktów.
4.Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
5.Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6.Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7.Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
8.Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
9.Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie.
10.Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
11.Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyzcyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
12.Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodnej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
13.W przypdaku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art.53 ust.1 oraz sporządzanie innych opinii wynikających z ustawy.
14.Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka, przeprowadzenie i sporządzanie ocen.
15.Konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, przeprowadzanie i sporzadzanie ocen.
16.Pełenienie funkcji opiekuna procesu usamodzielniania.
17.Pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
18.Dokumentowanie własnej pracy.
19.Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod opieką rodziców biologicznych.
20.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem.
21.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o dziecku i rodzinie.
22.Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
23.Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa,
24.Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach wymagających uzgodnień.
25.Udzielanie pełnych informacji klientom w zakresie przysługujących im uprawnień.
26.Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia:
Obsługa komputera
Inne wymagania:
1.1. wykształcenie wyższe - pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub...
1.2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
- preferowane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, w tym w pracy z rodziną,


- kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz zwładza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona,
- kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat posiada nieposzlakowaną opinię,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- znajomość obowiązujacych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej,


- PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO- dokumenty aplikacyjne przesyłać można na podany adres e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl

- miejsce wykonywania pracy: Siedziba PCPR, biuro, w terenie - obszar powiatu obornickiego, praca w biurze oraz w terenie w zakresie wyznaczonych obowiązków wynikających z czynności służbowych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

- godziny pracy: zadaniowy czas pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OBORNIKACH
64-600 Oborniki
11 Listopada 2A

Pracodawcy z miasta Oborniki