Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - FUNDACJA PAX

Oferty pracy Fundacja Pax

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa na okres próbny
Fundacja Pax
Zakres powinności wynikający z art. 100 i 211 k.p.: 1. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne ...
od 3800 zł
UoP brutto/mies.
Nowe Miasto Lubawskie
03-09-2020
od 3800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

PEDAGOG
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Nowe Miasto Lubawskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w formie zajeć grupowych oraz indywidualnych
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Kontakt osobisty lub telefoniczny lub e-mail.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Nowe Miasto Lubawskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie terapii psychologicznej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psychologia
Inne wymagania:
Kontakt osobisty lub telefoniczny.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Nowe Miasto Lubawskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres powinności wynikający z art. 100 i 211 k.p.:
1. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać:
a)obowiązującego u pracodawcy czasu pracy,
b)regulaminu pracy i ustalonego porządku,
c)przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
d)tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach, e)przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
f)zasad współżycia społecznego oraz dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
2. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
a)udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie
egzaminom sprawdzającym,
b)dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
c)poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
d)niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
e)współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
f)przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
g)przestrzegać przepisy o ochronie danych osobowych,
h)udział w szkoleniach, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
II. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.
1.Rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb uczestników z uwzględnieniem poznania ich osobowości i zainteresowań.
2.Pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w ŚDS.
3.Oddziaływanie na uczestników w zakresie kształtowania prawidłowych postaw wzajemnych
stosunków międzyludzkich.
4.Współpraca z lekarzem rodzinnym, Poradnią Zdrowia Psychicznego i innymi jednostkami
specjalistycznymi.
5.Współpraca z terapeutami w zakresie dostosowania form rehabilitacji i terapii do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczestników.
6.Utrzymanie kontaktu z rodzinami uczestników, opiekunami i innymi osobami bliskimi.
7.Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie itp.
8.Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących uczestników, uzyskanych w toku czynności zawodowych.
9.Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
10.Uczestniczenie w pracach Zespołu wspierająco-aktywizującego.
11.Prowadzenie zajęć z uczestnikami.
12.Przestrzeganie praw Uczestnika i etyki zawodowej.
13.Branie udziału we wspólnych wyjściach z uczestnikami na imprezy kulturalne (festyny, ogniska, teatr,
spacery, wycieczki, itp.).
14.Prowadzenie obserwacji podopiecznych i wpisywanie notatek w Zeszyty obserwacyjne - na bieżąco przynajmniej raz w tygodniu.
15.Dokonuje oceny realizacji indywidualnych planów na spotkaniach zespołu terapeutycznego co
najmniej raz na 6 miesięcy.
16.Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Kierownika.
III Pracownik socjalny uprawniony jest do:
1.Prowadzenia indywidualnych teczek uczestników.
2.Współudziału w zakupywaniu potrzebnych przedmiotów, rzeczy dla uczestników na ich wyraźne życzenie.
3.Pośredniczenia w załatwianiu spraw uczestników.
4.Opracowywanie Planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwoju podopiecznych;
5.Pracownik socjalny korzysta z uprawnień wynikających z ogólnych przepisów prawa pracy i przepisów szczególnych , na podstawie których został zatrudniony.
IV. Pracownik socjalny odpowiedzialny jest za:
1.Terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań i czynności.
2.Taktowne i kulturalne załatwianie spraw uczestników.
3.Ponosi odpowiedzialność materialną za skutki wynikające z:
- nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
- nieprzestrzegania dyscypliny pracy, spożywania alkoholu w pracy.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymogi wobec pracownika socjalnego
1.Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1)posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia,
f) socjologia, g) nauki o rodzinie.
1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Praca na terenie: Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Grunwaldzka 3A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
województwo warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
gmina Nowe Miasto Lubawskie

Dodatkowe informacje

NIP: 8771478229
REGON: 363649357
KRS: 0000600231

Dyrektor generalny

Jan Jakub Szulc

Pracodawcy z miasta Nowe Miasto Lubawskie

Popularni pracodawcy z województwa: Warmińsko-Mazurskie

Hr Quality
Telbridge
Na czarter
Work Service
ODN SWP
INM Sp.  z o.o.
OROCON PL
W-MOSG