Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ARESZT ŚLEDCZY W LUBLINIE

Oferty pracy ARESZT ŚLEDCZY W LUBLINIE

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Zawód: ochroniarz   |  Rodzaj: inna
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Funkcjonariusz Służby Więziennej - strażnik działu ochrony

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
korzystająca z pełni praw publicznych;
która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie elektronicznej (skan dokumentów) lub w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 5 czerwca 2020 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu w przypadku dokumentów przesłanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu na adres skrzynki elektronicznej natomiast w przypadku dokumentów przesłanych w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego.

1/ Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 500 Biała Podlaska, adres email: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

2/ Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 100 Chełm,adres email: zk_chelm@sw.gov.pl

3/ Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 500 Hrubieszów,adres email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

4/ Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 300 Krasnystaw,adres email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

5/ Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 482 Lublin,adres email: as_lublin@sw.gov.pl

6/ Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 300 Opole Lubelskie,adres email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

7/ Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 200 Włodawa,adres email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

8/ Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 400 Zamość,adres email: zk_zamosc@sw.gov.p

WSZELKIE INFORMACJE O OFERCIE DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA NA STRONIE OGŁOSZENIA O NABORZE ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ www.sw.gov.pl W ZAKŁADCE REKRUTACJA LINK DO OGŁOSZENIA

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-jednostkach-penitencjarnych-okregu-lubelskiego%202

MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY:
Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego: AŚ Lublin. AŚ Krasnystaw, ZK Biała Podlaska, ZK Chełm, ZK Hrubieszów, ZK Opole Lubelskie, ZK Włodawa, ZK Zamość
Wymagania
Zawody:
Funkcjonariusz służby ochrony
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Na stanowisku strażnika: wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;
3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;
4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: inna
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Funkcjonariusz Służby Więziennej - młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
korzystająca z pełni praw publicznych;
która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie elektronicznej (skan dokumentów) lub w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 5 czerwca 2020 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu w przypadku dokumentów przesłanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu na adres skrzynki elektronicznej natomiast w przypadku dokumentów przesłanych w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego.

1/ Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 500 Biała Podlaska, adres email: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

2/ Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 100 Chełm,adres email: zk_chelm@sw.gov.pl

3/ Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 500 Hrubieszów,adres email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

4/ Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 300 Krasnystaw,adres email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

5/ Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 482 Lublin,adres email: as_lublin@sw.gov.pl

6/ Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 300 Opole Lubelskie,adres email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

7/ Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 200 Włodawa,adres email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

8/ Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 400 Zamość,adres email: zk_zamosc@sw.gov.p

WSZELKIE INFORMACJE O OFERCIE DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA NA STRONIE OGŁOSZENIA O NABORZE ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ www.sw.gov.pl W ZAKŁADCE REKRUTACJA LINK DO OGŁOSZENIA

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-jednostkach-penitencjarnych-okregu-lubelskiego%202

MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY:
Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego: AŚ Lublin. AŚ Krasnystaw, ZK Biała Podlaska, ZK Chełm, ZK Hrubieszów, ZK Opole Lubelskie, ZK Włodawa, ZK Zamość
Wymagania
Zawody:
Pielęgniarka
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Na stanowisku młodszej pielęgniarki: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek;

Na stanowisku młodszego ratownika medycznego: dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich) albo dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;
3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;
4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - MŁODSZY PSYCHOLOG/MŁODSZY WYCHOWAWCA
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: inna
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Funkcjonariusz Służby Więziennej - młodszy psycholog/młodszy wychowawca

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
korzystająca z pełni praw publicznych;
która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie elektronicznej (skan dokumentów) lub w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 5 czerwca 2020 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu w przypadku dokumentów przesłanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu na adres skrzynki elektronicznej natomiast w przypadku dokumentów przesłanych w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego.

1/ Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 500 Biała Podlaska, adres email: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

2/ Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 100 Chełm,adres email: zk_chelm@sw.gov.pl

3/ Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 500 Hrubieszów,adres email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

4/ Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 300 Krasnystaw,adres email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

5/ Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 482 Lublin,adres email: as_lublin@sw.gov.pl

6/ Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 300 Opole Lubelskie,adres email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

7/ Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 200 Włodawa,adres email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

8/ Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 400 Zamość,adres email: zk_zamosc@sw.gov.p

WSZELKIE INFORMACJE O OFERCIE DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA NA STRONIE OGŁOSZENIA O NABORZE ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ www.sw.gov.pl W ZAKŁADCE REKRUTACJA LINK DO OGŁOSZENIA

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-jednostkach-penitencjarnych-okregu-lubelskiego%202

MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY:
Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego: AŚ Lublin. AŚ Krasnystaw, ZK Biała Podlaska, ZK Chełm, ZK Hrubieszów, ZK Opole Lubelskie, ZK Włodawa, ZK Zamość
Wymagania
Zawody:
Psycholog
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Na stanowisku młodszy psychologa / młodszego wychowawcy: wykształcenie wyższe o kierunku psychologia;
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;
3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;
4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ARESZT ŚLEDCZY W LUBLINIE
20-482 Lublin
POŁUDNIOWA 5

Pracodawcy z miasta Lublin