Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Dom Dziecka w Kórniku - Bninie

Oferty pracy Dom Dziecka w Kórniku - Bninie

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

INSPEKTOR DS. KADR
Zawód: specjalista ds. kadr i płac   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kórnik
Szczegóły
Zakres obowiązków
rzetelne i efektywne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych pracowników jednostki, w tym: prowadzenie dokumentacji osobowej, dokumentacji wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego, ewidencji podatków szkoleń p.poż, bhp, okresowych badań lekarskich, zgłaszanie i wyrejestrowanie wychowanków do ubezpieczenia zdrowotnego, wydawanie zaświadczeń, prowadzenia ewidencji podróży służbowych, prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z obsługą ZFŚS, gromadzenie wniosków, organizowanie posiedzeń komisji, przygotowanie umów i informacji prowadzenie kontroli zarządczej I stopnia w zakresie powierzonych obowiązków, zarządzanie informacją w zakresie zapewnienia standardu opieki i wychowania oraz usług świadczonych na rzecz wychowanków, sporządzanie sprawozdań do GUS, PEFRON oraz innych jednostek, prowadzenie korespondencji z instytucjami, prawidłowe i terminowe przygotowywanie dokumentów, zabezpieczanie dokumentów kadrowych, przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Doświadczenie mile widziane
Inne wymagania:
znajomość programu płatnik ZUS, znajomość prawa pracy, kandydat posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art 6 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych ) tj. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art 11 ust.2 i 3; 2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 2. pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie byłą skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3. pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie; 2 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3)cieszy się nieposzlakowaną opinią
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kórnik
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sczegółowy zakres obowiązków obejmuje współprace z : powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, a zwłaszcza asystentami rodziny, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci; ośrodkami adopcyjnymi a szczególne Towarzystwem Przywracania Rodziny w Poznaniu - Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia"; szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z wychowawcą klasy i specjalistami zatrudnionymi w szkole, a także innymi nauczycielami; ponadto, zwłaszcza w zakresie diagnozy nowo przyjętych dzieci, ze szkołami, do których uczęszczał przez umieszczeniem w placówce; sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi; organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku i rodzinie, działającymi w środowisku rodziców dzieci; parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołowi związków wyznaniowych; kierowanie procesem wychowawczym powierzonych przez dyrektora dzieci, a w szczególności: współdziałaniem ze specjalistami w procesie diagnozowania sytuacji nowo przyjętego dziecka, przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, wypełnianie karty pobytu tych dzieci oraz opracowywanie z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, w tym systentem rodziny; zapewnienie właściwej opieki medycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanka, w szczególności w zakresie współpracy z lekarzem pierwszego kontaktu i lekarzami specjalistami, uczestniczenie w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka; realizacja zadań wynikających z ustaleń zespołu medycznego
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia:
Doświadczenie mile widziane
umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania:
wykształcenie : dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu wychowawcy (Zgodnie z art. 98.1.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887), spełniania warunków zawartych z art. 98 pkt. 3 powyższej ustawy; umiejętność pracy z dzieckiem, dodatkowe oczekiwania: prawo jazdy kat. B
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR DS. KADR
Zawód: specjalista ds. kadr i płac   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Kórnik
Szczegóły
Zakres obowiązków
rzetelne i efektywne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych pracowników jednostki, w tym: prowadzenie dokumentacji osobowej, dokumentacji wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego, ewidencji podatków szkoleń p.poż, bhp, okresowych badań lekarskich, wydawanie zaświadczeń, prowadzenia ewidencji podróży służbowych, prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z obsługą ZFŚS, prowadzenie kontroli zarządczej I stopnia w zakresie powierzonych obowiązków, zarządzanie informacją w zakresie zapewnienia standardu opieki i wychowania oraz usług świadczonych na rzecz wychowanków, sporządzanie sprawozdań do GUS, PEFRON oraz innych jednostek, prowadzenie korespondencji z instytucjami, prawidłowe i terminowe przygotowywanie dokumentów, zabezpieczanie dokumentów, przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Doświadczenie mile widziane
Inne wymagania:
znajomość programu płatnik ZUS, znajomość prawa pracy, kandydat posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art 6 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych ) tj. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art 11 ust.2 i 3; 2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 2. pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie byłą skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3. pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie; 2 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3)cieszy się nieposzlakowaną opinią
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Dom Dziecka w Kórniku - Bninie
62-035 Kórnik
BŁAŻEJEWSKA 63

Pracodawcy z miasta Kórnik