Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Areszt Śledczy w Kielcach

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Oferty pracy Areszt Śledczy w Kielcach

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STRAŻNIK / DZIAŁU OCHRONY FUNKCJONARIUSZ /
Zawód: ochroniarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kielce
Szczegóły
Zakres obowiązków
w/g stanowiska
Wymagania
Inne wymagania:
WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1)posiadająca obywatelstwo polskie;2)posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3)korzystająca z pełni praw publicznych;4)która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;5)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;6)dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;7)posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;8)posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym
z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 -15 punktów;
4)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) -15 punktów;
6)wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7)wykształcenie średnie lub średnie branżowe -10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1)posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego -10 punktów;
2)posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
3)posiadanie prawa jazdy kategorii C" lub D" -10 punktów.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kielce
Szczegóły
Zakres obowiązków
w/g stanowiska
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:1)posiadająca obywatelstwo polskie;2)posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3)korzystająca z pełni praw publicznych;4)która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo
umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6)dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;7)posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;8)posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:
Preferencje z tytułu posiadanefio przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
3)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 -15 punktów;
4)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) -15 punktów;
6)wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7)wykształcenie średnie lub średnie branżowe -10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności sa oceniane w systemie
punktowym w następujący sposób:1)posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego -10 punktów;2)posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;3)posiadanie prawa jazdy kategorii C" lub D" -10 punktów.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY PSYCHOLOG / DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO/
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kielce
Szczegóły
Zakres obowiązków
w/g stanowiska
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1)posiadająca obywatelstwo polskie;
2)posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3)korzystająca z pełni praw publicznych;
4)która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6)dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7)posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8)posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii - 20 punktów;
3)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 -15 punktów;
4)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) -15 punktów;
6)wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7)wykształcenie średnie lub średnie branżowe -10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.
Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1)posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego -10 punktów,
2)posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Areszt Śledczy w Kielcach
25-900 Kielce
Zagnańska 155

Pracodawcy z miasta Kielce