Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oferty pracy REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bytom
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1609676443,1133445168
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNKA DZIECIĘCA w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej
- Liczba lub wymiar etatu: 1
- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13
- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od stycznia 2021 r. w systemie pracy zmianowej od poniedziałku do niedzieli.
- Główne obowiązki:
1. Układanie i realizowanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie.
2. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci.
3. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia.
4. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku
i czuwanie nad jego przebiegiem.
5. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu zajęć stosownie do wieku i rozwoju dzieci.
6. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją.
7. Dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących.
8. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
9. Współpraca z wychowawcą i innymi specjalistami zatrudnionymi w Placówce w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia dzieci, w tym prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz współpraca z jednostkami służby zdrowia.
10. Bieżące monitorowanie stanu zdrowia dzieci i wykonywanie zaleceń lekarskich.
11. Czuwanie nad jakością i ilością wydawanych wychowankom posiłków (w tym diet specjalnych).

- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą. Praca również w godzinach nocnych. Praca od poniedziałku do niedzieli + święta. Indywidualny harmonogram czasu pracy.
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: ukończenie studiów pedagogicznych lub szkoły przygotowującej do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Nienaganna postawa etyczna.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w zawodzie opiekunki dziecięcej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
9. Nieposzlakowana opinia.
Pożądane cechy kandydata:
1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
4. Cierpliwość.
5. Odpowiedzialność i rzetelność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bytom
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1606490934,1133445168
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko PSYCHOLOG
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej
- Liczba lub wymiar etatu: 1
- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13
- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od 01 stycznia 2021 roku
- Główne obowiązki:
1. Sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka w zakresie rozwoju poznawczego, rozwoju społeczno- emocjonalnego, jego sytuacji rodzinnej.
2. Ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i sporządzanie planu pomocy dziecku.
3. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
4. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania.
5. Dbanie o stan zdrowia dziecka konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich.
6. Współpraca z pedagogiem, fizjoterapeutą, pracownikami instytucji wspierania rodziny w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.
7. Prowadzenie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu (o ile dziecko tego wymaga).
8. Prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych.
9. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, tj:
a) uzyskanie w polskiej uczelni dyplomu magistra psychologii lub uzyskanie za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa;
d) odbycie podyplomowego stażu zawodowego, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę.
W przypadku osoby prowadzącej terapię udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną.
2. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.
3. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
9. Obywatelstwo polskie.
10. Nieposzlakowana opinia
Pożądane cechy kandydata:
1. Wysoka kultura osobista.
2. Kreatywność.
3. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
4. Dyspozycyjność.
5. Dobra organizacja pracy.
6. Umiejętność współpracy
7. Odpowiedzialność.
8. Sumienność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bytom
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1606490969,1133445168
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNKA DZIECIĘCA w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej
- Liczba lub wymiar etatu: 2
- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13
- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od 01 stycznia 2021 r. w systemie pracy zmianowej od poniedziałku do niedzieli.
- Główne obowiązki:
1. Układanie i realizowanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie.
2. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci.
3. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia.
4. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku
i czuwanie nad jego przebiegiem.
5. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu zajęć stosownie do wieku i rozwoju dzieci.
6. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją.
7. Dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących.
8. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
9. Współpraca z wychowawcą i innymi specjalistami zatrudnionymi w Placówce w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia dzieci, w tym prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz współpraca z jednostkami służby zdrowia.
10. Bieżące monitorowanie stanu zdrowia dzieci i wykonywanie zaleceń lekarskich.
11. Czuwanie nad jakością i ilością wydawanych wychowankom posiłków (w tym diet specjalnych).
- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą. Praca również w godzinach nocnych. Praca od poniedziałku do niedzieli + święta. Indywidualny harmonogram czasu pracy.
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: ukończenie studiów pedagogicznych lub szkoły przygotowującej do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Nienaganna postawa etyczna.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w zawodzie opiekunki dziecięcej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
9. Nieposzlakowana opinia.
Pożądane cechy kandydata:
1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
4. Cierpliwość.
5. Odpowiedzialność i rzetelność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FIZJOTERAPEUTA
Zawód: fizjoterapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bytom
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1606491011,1133445168
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko FIZJOTERAPEUTA
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej
- Liczba lub wymiar etatu: 1
- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13
- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od 01 stycznia 2021 roku
- Główne obowiązki:
1. Sporządzenie programu rehabilitacji dziecka z wyznaczeniem celów i metod pracy
z dzieckiem.
2. Wykonywanie specjalistycznych ćwiczeń z dziećmi.
3. Prowadzenie karty udziału dzieci w zajęciach prowadzonych przez fizjoterapeutę, z opisem ich przebiegu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym odnotowywanie konkretnej daty podejmowanych działań.
4. Współpraca z wychowawcą i innymi specjalistami zatrudnionymi w Placówce w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka.
- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, inne, kierunek: technika fizjoterapii
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952, ze zm.).
2. Co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane osoby z doświadczeniem na w/w stanowisku).
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art.207 i art.211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Obywatelstwo polskie.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
11. Zdolność do pracy w placówce opiekuńczo terapeutycznej na stanowisku fizjoterapeuty, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
Pożądane cechy kandydata:
1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Kreatywność.
4. Cierpliwość.
5. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bytom
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1606490866,1133445168
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko WYCHOWAWCA
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej
- Liczba lub wymiar etatu: 4
- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13
- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od 01 stycznia 2021 r. w systemie pracy zmianowej od poniedziałku do niedzieli.
- Główne obowiązki:
1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce.
2. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci.
3. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
4. Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci.
5. Opracowanie i realizacja planu pomocy dziecku oraz prowadzenie karty pobytu dziecka i innej dokumentacji zgodnie z przepisami.
6. Uczestniczenie w pracach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
7. Współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami wspierania rodziny i pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.
8. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
9. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki
i wychowania.
10. Dbanie o stan zdrowia dziecka konsultacje z lekarzami specjalistami
(w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich.
- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą. Praca również w godzinach nocnych. Praca od poniedziałku do niedzieli + święta. Indywidualny harmonogram czasu pracy.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
2. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Obywatelstwo polskie.
8. Zdolność do pracy w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
9. Nieposzlakowana opinia
Pożądane cechy kandydata:
1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Kreatywność.
4. Empatia i wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka
i poszanowaniem jego praw.
5. Dyspozycyjność.
6. Dobra organizacja pracy.
7. Umiejętność współpracy.
8. Odpowiedzialność.
9. Sumienność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
40-142 Katowice
Modelarska 10

Pracodawcy z miasta Katowice