Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GIŻYCKU

Oferty pracy 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY REFERENT
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Znajomość i praca w systemie informatycznym ZWSI RON,MS Word, MS Exel, Qutlook,realizacja procesu inwentaryzacji w systemie ZWSI RON, przygotowanie, rozliczanie inwentaryzacji oraz wyjaśnianie zaistniałych różnic inwentaryzacyjnych z osobami odpowiedzialnymi materialnie, komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, aktualizacja i archwizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Wymagania
Inne wymagania:
Doświadczenie zawodowe: 1 rok stażu pracy związany z administracją
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
organizacja pracy magazynu mps, prowadzenie ewidencji magazynowej mienia służby mps oraz dokumentacji pomocniczej, porównywanie ewidencji magazynowej z ewidencją główną i ewidencją ilościowo-wartościową zgodnie z obowiązującymi przepisami, pobieranie i przesyłanie prób produktów mps do analizy laboratoryjnej, wykonanie obsługi i zabiegów konserwacyjnych sprzętu służby MPS, utrzymywanie we właściwym stanie technicznym wyposażenia i sprzętu stanowiące stałe wyposażenie magazynu
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MsOffice (m.in. Word, Excel, PowerPoint)
Inne wymagania:
Wykształcenie minimum średnie
Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych
Umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
przyjmowanie i wydawanie, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, pożarniczego, gospodarczego, środków
do utrzymania czystości i opału na podstawie ważnych dokumentów materiałowych przychodowo-rozchodowych; przyjmowanie i wydawanie materiałów i maszyn budowlanych, elektronarzędzi na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych; potwierdzanie na fakturach faktu przyjęcia sprzętu i materiałów do magazynu; składowanie
i konserwacja sprzętu i materiałów oraz informowanie przełożonych
o terminach upływu okresów gwarancyjnych; bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej sprzętu i materiałów zgodnie z dokumentami przychodowo rozchodowych wg. dokonywanego obrotu w danym dniu; przygotowywanie znajdującego się w magazynie sprzętu i materiałów
do inwentaryzacji oraz udzielanie pomocy i wyjaśnień komisji inwentaryzacyjnej; przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zabezpieczenie mienia magazynowego przed włamaniem, kradzieżą
i szkodliwym działaniem czynników wewnętrznych i atmosferycznych; utrzymanie porządku w pomieszczeniach magazynowych; odbiór materiałów instalacyjno-budowlanych, sprzętu, narzędzi i opału
od dostawców z baz materiałowych i z demontażu; dbałość o właściwe zgodne z normami składowanie i przechowywanie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz opału; na każdy asortyment stanu magazynowego umieszcza wywieszki z aktualnym stanem; przygotowuje stany magazynowe do spisu inwentaryzacyjnego; odpowiada za terminowy zwrot opakowań zwrotnych; przygotowuje narzędzia, sprzęt i materiały do wybrakowania; przekazuje dane do protokołu wybrakowania oraz dokumenty na zwrot opakowań, przekazania materiałów, narzędzi i sprzętu itp.; sporządza informacje
o stanie materiałów niechodliwych oraz narzędzi i sprzętu zbędnego, wspólnie z ref. ds. materiałowych, zgłasza zbędne naprawy materiałów, sprzętu i narzędzi do AMW; przestrzega zasady, że w magazynie przechowywane są materiały, sprzęt narzędzia będące na stanie magazynowym lub przyjęte w depozyt od AMW; wydziela w magazynie materiały i sprzęt zgłoszony do przekazania AMW; wydziela materiały
i sprzęt wg. kategorii; wydziela sprzęt kwaterunkowy przeznaczony
do remontu; sporządza informacje o stanie materiałów niechodliwych, kończących okres gwarancji przechowywania oraz narzędzi i sprzętu zbędnego; wspólnie z referentem zgłasza zbędne naprawy materiałów, sprzętu i narzędzi do AMW; przestrzega zasady, że w magazynie przechowywane są materiały, sprzęt i narzędzia będące na stanie magazynowym lub przyjęte w depozyt od AMW; sumienne i staranne wykonywanie obowiązków i stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy , jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KONSERWATOR SIECI C.O. I WOD. -KAN.
Zawód: monter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
dokładna znajomość obowiązków i zasad prowadzenia książki montera instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej i jej bieżące prowadzenie; pobieranie materiałów z magazynu i dostarczenia do miejsca ich wbudowania; comiesięczne rozliczenie się z pobranych materiałów przed swoim przełożonym; pełnienie dyżurów domowych zgodnie
z opracowanym grafikiem; znajomość technologii wykonania konserwacji
i robót w swojej branży należyte pod względem jakościowym wykonywanie tych czynności; stosowanie się do pracy na wezwanie oficera dyżurnego lub przełożonego w przypadku zaistnienia awarii, klęsk żywiołowych itp.; organizacja stanowiska roboczego zgodnie z warunkami BHP; dokonywanie przeglądu oraz prowadzenie konserwacji instalacji wodnokanalizacyjnej; dokonywania napraw wodno kanalizacyjnych używając materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami; branie udziału
w komisjach dokonujących okresowych przeglądów stałych urządzeń technicznych w budynkach; w przypadku stwierdzenia dewastacji urządzeń wodno-kanalizacyjne natychmiastowe zgłaszanie tego faktu
do przełożonego; codzienne sprawdzanie książki zgłaszanych usterek
i usuwanie ich najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia; w ramach konserwacji wykonywanie: wymiany zaworów czerpalnych, przelotowych, złącz , sitek natryskowych, kratek ściekowych, konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz armatury i osprzętu; dokładna znajomość przebiegu tras wod.- kan. oraz miejsc zainstalowania wodomierzy, hydrantów ppoż. i zasuw; racjonalne gospodarowanie materiałami pobranymi magazynu oraz uzyskanymi z demontażu; odpowiedzialność za ilość, jakość i stan techniczny materiałów , narzędzi i maszyn pobranych z magazynu; właściwe wykonywanie pracy pod względem jakościowym i zgodnie z przepisami bhp zabezpieczeń instalacji i sprzętu elektrycznego; obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji i remontów sieci, instalacji i urządzeń oraz przyborów sanitarnych i grzewczych; znajomość przepisów, warunków eksploatacji jakim powinny odpowiadać sieci, instalacje i urządzenia oraz przybory sanitarne i grzewcze; bezzwłoczne usuwanie na bieżąco zauważonych
i zgłoszonych nieprawidłowości i usterek eksploatacji sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych i grzewczych; zgłaszanie do przełożonego zauważonych dewastacji i uszkodzeń sieci, instalacji, urządzeń
i przyborów; wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb i decyzji przełożonych na zajmowanym stanowisku; udział w szkoleniach
z zakresu bhp oraz ppoż
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe,
uprawnienia do wykonywania zawodu dekarz,
uprawnienia spawacza elektrycznego, MIG, MAG,
znajomość przepisów i technologii wykonania prac w zakresie dekarsko-blacharskich,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MISTRZ
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
planowanie potrzeb materiałowych, finansowych, maszyn budowlanych i narzędzi niezbędnych do zapewnienia konserwacji bieżącej i napraw obiektów budowlanych, opracowanie wniosków do planu zamierzeń inwestycyjnych, remontów kapitalnych, remontów bieżących i konserwacji obiektów, przygotowanie dokumentacji do Planu Remontu, Planu Konserwacji, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, programów robót, ustala koszty robót remontowych i wykazy materiałów, wykonanie Planu zakupów po opracowaniu Planu konserwacji, przygotowanie, organizacja i rozliczenie wykonawstwa robót konserwacyjno-remontowych w systemie gospodarczym i zleconym, organizowanie i kierowanie pracą przydzielonych grup oraz pracowników, egzekwowanie dobrej jakości wykonawstwa robót konserwacyjno-remontowych, nadzór nad robotami remontowymi w systemie zleconym, zabezpieczenie warunków bezpiecznej pracy grup konserwacyjno-remontowych, szkolenie stanowiskowe BHP, przygotowanie dokumentacji: kosztorysowej robót, programów robót, wykazów materiałów, do programów organizacyjno-użytkowych i innych opracowań, rozliczanie konserwatorów z pobranych materiałów w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca zgodnie z Instrukcją Kwat. Bud. nr 118/98, sporządzanie zleceń na pobranie materiałów budowlanych z magazynów, rozliczanie robót konserwacyjnych i remontowych w terminie 30 dni od daty ich zakończenia w obiekcie (w przypadku długotrwałych robót w jednym obiekcie rozliczenia materiałów dokonuje się okresowo np. kwartalnie), przekazanie placów budów
dla inwestorów (w tym naliczanie zużycie mediów przez użytkownika, potwierdzanie wykonywania usług), organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie prac podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, bezpieczeństwa na stanowisku pracy, w zakresie utrzymania nieruchomości: dokonywanie przeglądów okresowych budynków, budowli, przekazywanie obiektów, budowli i rejonów zakwaterowania wyznaczonym przez Dowódcę Komendantom, prowadzenie kart remontowych obiektów, raz na kwartał dokonywanie przeglądu prawidłowości użytkowania przydzielonych dla użytkowników pomieszczeń instalacji i urządzeń trwale związanych z obiektami, przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemu LEMAT-3, LEMAT 4, prowadzenie ewidencji wykonywanych i rozliczonych robót konserwacyjno-remontowych w okresach rocznych;
doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane;
osobę na stanowisku mistrza powinna cechować m.in. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe
Inne wymagania:
uprawnienia budowlane;
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych Microsoft Office, programów kosztorysowych;
obsługa i eksploatacja Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego (ZWSI RON);
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KONSERWATOR/ DEKARZ
Zawód: dekarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
wykonywanie remontów i konserwacji zgodnie z wymogami jakościowymi, zgodnie z przepisami bhp i ppoż., dokonywanie przeglądów obróbek blacharskich i w razie stwierdzenia ich niedroż-ności czyszczenie rynien i rur spustowych, odpowiedzialność za jakość, ilość i stan techniczny materiałów, narzędzi i maszyn pobranych z magazynu, codzienne sprawdzanie książki zgłoszonych usterek i najpóźniej w ciągu trzech dni ich usuwanie, dysponowanie materiałami budowlanymi niezbędnymi do napraw bieżących i konserwacyjnych oraz ich prawidłowe wykorzystywanie, realizowanie napraw awaryjnych obiektów budowlanych, obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji i remontów: pokrycia z dachówki, pokrycia z papy, obróbki blacharskie, deskowanie i łacenie dachów, dorabianie elementów obróbek blacharskich w warsztacie pomocniczym;
doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane;
osobę na stanowisku stolarz powinna cechować m.in. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe,
uprawnienia do wykonywania zawodu dekarz,
uprawnienia spawacza elektrycznego, MIG, MAG,
znajomość przepisów i technologii wykonania prac w zakresie dekarsko-blacharskich,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STOLARZ
Zawód: stolarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
okresowe (tygodniowe) przeglądy obiektów powierzonych do obsługi, dokonywanie przeglądu oraz prowadzenie konserwacji, racjonalne gospodarowanie materiałami pobranymi z magazynu oraz uzyskanymi z demontażu, utrzymanie porządku podczas pracy i po jej zakończeniu, usuwanie odpadów ze stolarni jak też z miejsc wykonywania prac konserwacyjnych lub remontów, bezzwłoczne usuwanie na bieżąco zauważonych i zgłoszonych nieprawidłowości i usterek w osprzęcie, funkcjonowaniu stolarki, podłóg, posadzek itp., obsługa kompleksów wojskowych w zakresie konserwacji i remontów stolarki;
doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane;
osobę na stanowisku stolarz powinna cechować m.in. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
uprawnienia do wykonywania zawodu
znajomość technologii wykonania konserwacji i robót w swojej branży, należyte pod względem jakościowym wykonywanie tych czynności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
sporządzanie obowiązujących w Sekcji sprawozdań, meldunków, zestawień, pism itp., opracowywanie zapotrzebowań na uzupełnienie jednostek wojskowych 24. WOG i jednostek nowo formowanych pojazdami i maszynami z gospodarki narodowej; opracowywanie meldunków o uzupełnieniu jednostek wojskowych 24. WOG
i jednostek nowo formowanych pojazdami i maszynami z gospodarki narodowej; wykonywanie i składanie do TOAW zapotrzebowań na świadczenia osobiste i doraźne świadczenia rzeczowe; planowanie i prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony; opracowywaniei utrzymywanie w ciągłej aktualności Planu akcji kurierskiej 24. WOG
po świadczenia osobiste i doraźne świadczenia rzeczowe; udział w ustalaniu potrzeb mobilizacyjnych dla przydzielonych jednostek nowo formowanych w zakresie środków transportowych, i maszyn pobieranych z GN; współpraca z komórkami organizacyjnymi logistyki w zakresie dostarczania informacji nt. stanu podstawowego sprzętu wojskowego dla 24. WOGi przydzielonych jednostek nowo formowanych; opracowywanie i aktualizacja sprawozdań i meldunków dotyczących uzupełnienia przydzielonych jednostek nowo formowanych w zakresie środków transportowych, świadczeń osobistych i rzeczowych; po wpłynięciu wykazów zmian do etatu dla jednostek nowo formowanych ich weryfikacja, aktualizacja i nanoszenie poprawek w zakresie środków transportowych i maszyn; współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych 24. WOG i jednostek nowo formowanych.
znajomość programu MS office,
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WARTOWNIK
Zawód: ochroniarz   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Giżycko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca przy ochronie fizycznej obiektów wojskowych w systemie zmianowym
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Inne wymagania:
2 letni staż w obszarze działalności związanej z wykonywaną pracą w ochronie.
aktualne zaświadczenie o odbyciu kursu (o którym mowa w art. 38b. ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia), stwierdzające, że posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (wystawione nie wcześniej niż 5 lat wstecz).
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
województwo warmińsko-mazurskie
powiat giżycki
gmina Giżycko

Dodatkowe informacje

NIP: 8451975009
REGON: 28060211800000

Pracodawcy z miasta Giżycko

Popularni pracodawcy z województwa: Warmińsko-Mazurskie

Hr Quality
Telbridge
Na czarter
Work Service
ODN SWP
INM Sp.  z o.o.
OROCON PL
W-MOSG