Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - URZĄD MIASTA CHEŁM

działalność publiczna

Oferty pracy Urząd Miasta Chełm

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miasta Chełm
prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chełm
14-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Zawód: audytor Rodzaj: umowa na okres próbny
Urząd Miasta Chełm
opracowywanie w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych planu audytu wewnętrznego na rok następny, w oparciu o udokumentowaną analizę ...
od 5000 zł
UoP brutto/mies.
Chełm
13-01-2021
od 5000 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STANOWISKO DS. WINDYKACJI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Chełm
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) prowadzenie ewidencji podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych,
2) prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych dla podatników, których nazwa rozpoczyna się na literę mieszcząca się w zakresie od A do J,
3) prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości, stanowiących współwłasność z osobą prawną wg powyższego zakresu,
4) prowadzenie ewidencji opłaty targowej,
5) prowadzenie ewidencji opłaty planistycznej,
6) powadzenie ewidencji opłaty retencyjnej,
7) powadzenie ewidencji należności z tytułu kar nałożonych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
8) dokonywanie rozliczeń z inkasentami opłaty targowej (opisywanie faktur, zamawianie, wydawanie i rozliczanie biletów),
9) przygotowywanie projektów umów w zakresie opłaty targowej,
10) prowadzenie ksiąg rozrachunkowych na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, bezbłędnie w sposób chronologiczny i bieżący,
11) księgowanie wpłat na kontach podatników,
12) wystawianie decyzji i postanowień w ramach stanowiska pracy,
13) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno -rachunkowym,
14) prowadzenie postępowań windykacyjnych z tytułu opłaty targowej zgodnie z przepisami prawa,
15) prawidłowa i bieżąca weryfikacja konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych poprzez uzgodnienia ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną,
16) kontrola terminowych wpłat należności przez podatników,
17) naliczanie odsetek oraz rozliczanie wpłat w przypadku nieterminowego regulowania należnych podatków i opłat
18) terminowe podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności, tj: upomnienia, tytuły wykonawcze, współpraca z organami egzekucyjnymi,
19) podejmowania działań mających na celu zabezpieczanie zaległości podatkowych,
20) bieżąca analiza zaległości w celu prowadzenia egzekucji lub dokonania odpisów zaległości przedawnionych, prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
21) terminowe rozliczanie i zwracanie nadpłat,
22) dokonywanie miesięcznych uzgodnień obrotów i sald,
23) dokonywanie odpisów aktualizujących należności,
24) opracowywanie danych do sprawozdań dotyczących całokształtu stanowiska pracy,
25) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych,
26) prowadzenie postępowania, przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach odpowiedzialności podatkowej następców prawnych oraz osób trzecich,
27) terminowe i prawidłowe archiwizowanie dokumentów,
28) samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,
29) dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,
30) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, a w szczególności:
a/ regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełma,
b/ instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
c/ instrukcji kancelaryjnej,
31) przestrzeganie i stosowanie przepisów:
a/ ustawy Ordynacja podatkowa,
b/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
c/ w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat,
32) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
33) ochrona bazy danych w ewidencji podatkowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
34) załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie spraw objętych stanowiskiem pracy,
35) wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
znajomość przepisów z zakresu rachunkowości podatkowej
umiejętność pracy z zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i staranność, komunikatywność
Inne wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracja lub zarządzanie lub zarządzanie i marketing lub finanse lub rachunkowość lub finanse i rachunkowość ;
lub wyższe i podyplomowe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracja lub zarządzanie lub zarządzanie i marketing lub finanse lub rachunkowość lub finanse i rachunkowość .
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość przepisów prawa podatkowego,
5) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości podatkowej i egzekucji administracyjnej,
7) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietów Office,
8) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i staranność, komunikatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU W DEPARTAMENCIE INWESTYCJI I ROZWOJU W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM
Zawód: asystent zarządu   |  Rodzaj: umowa o pracę
Chełm
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju związanych z kierowaniem pracami Departamentu, do których należą:
1) nadzór i koordynowanie wykonania zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm:
a) w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Dróg,
b) w zakresie działania Wydziału Projektów i Funduszy Europejskich,
c) w zakresie działania Biura Zamówień Publicznych,
2) zapewnienie dyscypliny pracy w Departamencie,
3) opracowywanie kart opisu stanowisk dla pracowników, udzielanie urlopów, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, karania, nagradzania, awansowania, ocenianie pracowników,
4) oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez Departament,
5) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i wnioskowanie o wydawanie upoważnień w tym zakresie podległym pracownikom,
6) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, a w szczególności: Statutu Urzędu Miasta Chełm, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm, procedury opracowania budżetu miasta, obiegu dowodów księgowych, Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Chełm, Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm,
7) dokonywanie identyfikacji oceny ryzyka oraz ustalanie metody przeciwdziałania ryzyku występującego w trakcie działalności Departamentu,
8) podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień i innych pism zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,
9) dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,
10) poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu Miasta Chełm,
11) wyznaczanie zastępstw w Departamencie,
12) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
13) przestrzeganie przepisów szczególnych regulujących sprawy realizowane przez Departament, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej,
14) przestrzeganie ustalonego u Pracodawcy porządku,
15) przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych przez podległych pracowników,
16) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów ppoż. oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez podległych pracowników,
17) dbanie o dobro Urzędu i ochrona jego mienia,
18) w zakresie powierzonych spraw do obowiązków Zastępcy Dyrektora Departamentu należy w szczególności:
a) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,
b) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,
c) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,
19) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:
a) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywanie dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,
b) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
20) w zakresie współpracy z innymi pracownikami Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:
a) zastępowanie innych pracowników w czasie ich nieobecności,
b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
c) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Inne wymagania:
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65

WOA-I.2110. 77.2020

1) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo w zakresie dróg,
6) co najmniej 4-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub drogowej i mostowej,
2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
3) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
6) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
8) znajomość ustawy prawo budowlane,
9) znajomość ustawy o ruchu drogowym,
10) znajomość ustawy o drogach publicznych,
11) znajomość ustawy o finansach publicznych,
12) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
13) samodzielność oraz samodyscyplina na stanowisku pracy, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, bardzo dobra organizacja pracy własnej,
14) biegła obsługa komputera, komunikatywność, kreatywność.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju związanych z kierowaniem pracami Departamentu, do których należą:
1) nadzór i koordynowanie wykonania zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm:
a) w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Dróg,
b) w zakresie działania Wydziału Projektów i Funduszy Europejskich,
c) w zakresie działania Biura Zamówień Publicznych,
2) zapewnienie dyscypliny pracy w Departamencie,
3) opracowywanie kart opisu stanowisk dla pracowników, udzielanie urlopów, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, karania, nagradzania, awansowania, ocenianie pracowników,
4) oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez Departament,
5) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i wnioskowanie o wydawanie upoważnień w tym zakresie podległym pracownikom,
6) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, a w szczególności: Statutu Urzędu Miasta Chełm, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm, procedury opracowania budżetu miasta, obiegu dowodów księgowych, Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Chełm, Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm,
7) dokonywanie identyfikacji oceny ryzyka oraz ustalanie metody przeciwdziałania ryzyku występującego w trakcie działalności Departamentu,
8) podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień i innych pism zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,
9) dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,
10) poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu Miasta Chełm,
11) wyznaczanie zastępstw w Departamencie,
12) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
13) przestrzeganie przepisów szczególnych regulujących sprawy realizowane przez Departament, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej,
14) przestrzeganie ustalonego u Pracodawcy porządku,
15) przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych przez podległych pracowników,
16) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów ppoż. oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez podległych pracowników,
17) dbanie o dobro Urzędu i ochrona jego mienia,
18) w zakresie powierzonych spraw do obowiązków Zastępcy Dyrektora Departamentu należy w szczególności:
a) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,
b) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,
c) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,
19) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:
a) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywanie dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,
b) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
20) w zakresie współpracy z innymi pracownikami Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:
a) zastępowanie innych pracowników w czasie ich nieobecności,
b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
c) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca w systemie jednozmianowym,
2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,
3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 6,29 %.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
6) referencje (kserokopia),
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
8) kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających co najmniej 4-letni staż pracy,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),
13) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 18 października 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 06 października 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).


Chełm, dnia 2020.10.02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .
3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 06 października 2020 r., prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1) art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:
a) art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub
2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:
1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10235
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
województwo lubelskie
powiat Chełm
gmina Chełm

Dodatkowe informacje

NIP: 5630016442
REGON: 00059410000000

Pracodawcy z miasta Chełm