Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PRYMUS" ZYGMUNT GRYGORCZUK

Oferty pracy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

STANOWISKO DS. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W WYDZIALE ZARZĄDZANIA PASEM DROGOWYM (NR 0310)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
- wydawanie decyzji na lokalizacje i umieszczanie w pasie drogowym tymczasowych obiektów budowlanych i stoisk handlowych,
- przygotowywanie umów cywilno-prawnych na dzierżawę gruntów w pasie drogowym,
- wydawanie opinii do decyzji administracyjnej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy),
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dla urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
- przeprowadzanie inwentaryzacji z natury zajęć pasa drogowego i nanoszenie ich na mapy cyfrowe.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,
- sytuacje stresowe,
- wyjazdy służbowe w teren,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
prawo jazdy kat.B
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a/ niezbędne:
- posiadać wykształcenie wyższe,
- staż pracy co najmniej 2 lata,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów:
> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020r. poz. 256 t.j. z późn. zm.),
- biegła obsługa pakietu MS Office,
- obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
- znajomość programów graficznych MicroStation lub Auto Cad,
- znajomość przepisów:
> Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz.631 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.),
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach i pracy pod presją czasu,
komunikatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RADCA PRAWNY (NR 3555)
Zawód: radca prawny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
- opracowywanie i udział w opracowywaniu projektów umów oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne lub zawierających elementy prawne,
- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy,
- opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym:
a) projektów wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, instrukcji, regulaminów i innych),
b) projektów umów, porozumień, ugod i innych pisemnie wyrażanych stanowisk, których stroną jest ZDMiKP lub Miasto Bydgoszcz,
- wydawanie opinii prawnych, porad, konsultacji i wyjaśnień, w sprawach dotyczących interpretacji i sposobu stosowania przepisów prawa,
- udział w prowadzonych przez ZDMiKP rokowaniach, negocjacjach, mediacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
- udział z głosem doradczym w pracach Komisji przetargowych i innych Komisji,
- udział w procedurach prowadzonych w celu udzielenia zamówienia publicznego,
- udzielanie opinii w sprawach pracowniczych, udział w załatwianiu spraw pracowniczych,
- udział w czynnościach likwidacji szkód spowodowanych działalnością ZDMiKP,
- prowadzenie spraw sądowych i spraw przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz zastępstwo procesowe ZDMiKP lub Miasta, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
- informowanie właściwych komórek organizacyjnych ZDMiKP o aktualnym stanie prawnym i istotnych zmianach w stanie prawnym,
- bieżący nadzór nad prowadzonymi w ZDMiKP procedurami administracyjnymi, nakładaniem opłat, kar, udzielaniem zezwoleń,
- współpraca z innymi organami administracji samorządowej i publicznej, jednostkami organizacyjnymi Miasta Bydgoszczy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,
- bezpośredni kontakt z pracownikami oraz osobami z zewnątrz,
- wyjazdy służbowe według potrzeb,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a/ niezbędne:
- posiadać wykształcenie wyższe - kierunek prawo,
- posiadać aktualny wpis na listę radców prawnych OIRP,
- posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy na stanowisku radcy prawnego,
- znajomość przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, ustawa Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo zamówień publicznych;
- biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
- 2-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej,
- odporność na stres, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli - w mowie i piśmie,
- wysoka kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU W ZESPOLE TOROWO-SIECIOWYM (NR 3552)
Zawód: elektroenergetyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych, w tym w szczególności:
1. W zakresie realizacji umów w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej:
- kontrola realizacji i jakości wykonania prac obmiarowych i utrzymaniowych związanych z infrastrukturą tramwajową i podstacjami zasilającymi trakcję tramwajową,
- przeprowadzanie przeglądów bieżących, rocznych i 5-letnich stanu sprawności technicznej elementów sieci trakcyjnej, napędów i sterowania zwrotnic, sygnalizacji świetlnej mijankowej, oświetlenia przystanków, rozjazdów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz stanu sprawności technicznej podstacji trakcyjnych,
- przeprowadzanie oględzin podstacji trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz ocenianie stanu technicznego sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej w celu określenia ich stanu technicznego i zakresu planowanych robót remontowych.
2. W zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez ZDMiKP:
- przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych (w tym opis przedmiotu zamówienia) oraz uczestnictwo w procesie zamówień publicznych,
- uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru,
- protokolarne przekazanie wykonawcy w imieniu Inwestora placu budowy,
- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami SST, normami i zasadami bezpieczeństwa,
- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem oraz terminowością wykonania,
- sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji oraz rozliczanie końcowe budowy,
- wydawanie poleceń w trakcie robót w formie ustnej i pisemnej (wpis do dziennika budowy),
- udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
- rozliczanie budowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wraz ze sporządzeniem dokumentów przekazania środka trwałego,
- uczestnictwo w czynnościach odbiorowych wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania,
3. W zakresie pozostałych zadań:
- szacowanie kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz formułowanie założeń technicznych na potrzeby zlecanej dokumentacji technicznej,
- przygotowywanie materiałów technicznych i rzeczowych niezbędnych dla przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i remontowe podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych,
- uzgadnianie wszelkich wyłączeń tymczasowych, okresowych i stałych z ruchu tramwajowego,
- kontrolowanie terminów zakończenia gwarancji na zadaniach oraz udział w odbiorach pogwarancyjnych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- udział w pracach zespołu ds. zabezpieczenia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania komunikacji tramwajowej i nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną,
- dokonywanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, urządzeń i instalacji oraz Wydziałami własnej jednostki na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnych,
- sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,
- bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz,
- wyjazdy służbowe w teren,
- praca wymagająca dłuższego stania i chodzenia,
- sytuacje stresowe,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
prawo jazdy kat. B
obsługa komputera MS OFFICE
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a/ Niezbędne:
- posiadać wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej,
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne,
- posiadać świadectwo kwalifikacyjne (SEP) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D, uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym przy: urządzeniach, instalacjach, i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzeniach, instalacjach i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15 KV),
- 3-letnie doświadczenie pracy w zakresie robót elektroenergetycznych związanych z przebudową lub budową elektroenergetycznych linii napowietrznych,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów:
> Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.),
> Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z późn. zm.),
> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.),
- biegła obsługa pakietu MS Office,
- obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
- znajomość programu MicroStation lub Auto CAD,
- staż pracy przy robotach elektroenergetycznych związanych z przebudową, budową lub nadzorem sieci trakcyjnej miejskiej lub kolejowej,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- komunikatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OD ASYSTENTA INSPEKTORA NADZORU DO INSPEKTORA NADZORU BRANŻY DROGOWEJ W WYDZIALE REALIZACJI INWESTYC
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
Wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru, Asystenta inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych, w tym w szczególności:
- analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
- nadzór nad realizacją robót, uczestnictwo w naradach roboczych na budowie oraz koordynacja realizacji prac i zadań,
- kontrola finansowa inwestycji,
- prowadzenie bieżącej korespondencji,
- sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawionych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
- uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru,
- przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami o udzielnie zamówienia publicznego, zamówień odrębnych i pozostałych zamówień niezbędnych w procesie realizacji inwestycji,
- uczestnictwo w procesie udzielania zamówień publicznych,
- kontrola umów podwykonawczych w tym finansowa,
- sprawozdawczość z realizowanych zadań,
- kosztorysowanie i przedmiarowanie ofertowe inwestycji,
- weryfikacja i przygotowanie dokumentów dla powstałych w procesie inwestycyjnym środków trwałych.

praca w godz. 7.00-15.00

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,
- wyjazdy służbowe w teren,
- sytuacje stresowe,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
obsługa komputera MS Ofice
prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a/ niezbędne:
- posiadać wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
- 2-letnie doświadczenie pracy w branży budowlanej,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów:
> Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 t.j.),
> Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.),
> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.),
> Znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- biegła obsługa pakietu MS Office,
- obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
b/ dodatkowe:
- posiadanie uprawnień budowlanych branży drogowej bez ograniczeń,
- znajomość programu MicroStation lub Auto CAD,
- znajomość programów kosztorysowych i umiejętności kosztorysowania,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- komunikatywność,
- predyspozycje do pracy w terenie.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STANOWISKO DS. OZNAKOWANIA W WYDZIALE UTRZYMANIA I EWIDENCJI (NR 2759)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Dyrektor ZDMiKP w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
ds. oznakowania w Wydziale Utrzymania i Ewidencji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania tablicami z nazwami ulic,
- dokonywanie systematycznych przeglądów oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania tablicami z nazwami ulic,
- nadzorowanie zleconych robót oraz dokonywanie odbiorów wraz ze sprawdzaniem kosztorysów i faktur,
- wykonywanie przedmiarów zaplanowanych robót do kosztorysów inwestorskich,
- przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania tablicami z nazwami ulic,
- prowadzenie ewidencji w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania tablicami z nazwami ulic,
- współpraca z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta, Policją, Strażą Miejską, a także z Wydziałami ZDMiKP w szczególności z Wydziałem Inżynierii Ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- podejmowanie działań celem usunięcia występujących w pasie drogowym zagrożeń mających znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zlecanie napraw uszkodzeń oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania tablicami z nazwami ulic,
- uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ i innych materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na roboty prowadzone przez Wydział Utrzymania i Ewidencji,
- przeprowadzanie przeglądów bieżących, rocznych i 5-letnich dróg miejskich, w zakresie określenia stanu technicznego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- uczestnictwo w kontroli zimowego utrzymania ulic,
- dokonywanie objazdów kontrolnych ulic pod względem stanu nawierzchni, urządzeń drogowych, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, stanu technicznego słupów oświetleniowych i trakcyjnych oraz innych urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym,
- sporządzanie wymaganych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonej pracy,
- współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie skarg, wniosków, postulatów, notatek prasowych i interwencji na odcinku prowadzonych spraw,
- prowadzenie korespondencji związanej z powierzonymi obowiązkami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Redłowskiej 8,
budynek piętrowy, schody bez windy, wyjazdy służbowe w teren,
obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne w specjalności drogowej,
- znajomość przepisów:
> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo budowlane, (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.),
> Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
> Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- umiejętność obsługi pakietu MS Office,
- uprawnienia do kierowania samochodem osobowym - prawo jazdy kat. B,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowe:
- znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.),
- znajomość obsługi programów graficznych, w tym Auto CAD, MicroStation,
- umiejętność kosztorysowania, w tym znajomość programów kosztorysowych
- predyspozycje do pracy w terenie, umiejętnosc pracy w zespole i podejmowania decyzji
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
LABORANT DS. BADAŃ I OCENY PROJEKTÓW W LABORATORIUM DROGOWYM (NR 2760)
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:
Przeprowadzanie badań:
- gruntów: metodą laboratoryjną i polową,
- kamiennych materiałów drogowych,
- betonów cementowych,
- mieszanek mineralno-asfaltowych,
- nawierzchni drogowych,
- lepiszczy bitumicznych,
- powłok malarskich,
- weryfikacja recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,
- diagnostyka stanu nawierzchni,
- wykonywanie pozostałych badań laboratoryjnych i polowych,
- opracowywanie wyników badań i ich ewidencjonowanie,
- weryfikacja dokumentacji projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna),
- uczestnictwo w naradach ds. oceny dokumentacji projektowych,
- podnoszenie kwalifikacji w zakresie obowiązujących norm, nowych technologii oraz zagadnień stanowiących przedmiot działania Laboratorium.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda,
- wyjazdy służbowe w teren,
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, budowlane
Uprawnienia:
Prawo Jazdy kat. B1
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie - kierunek: budownictwo lub wyższe techniczne - kierunek: budownictwo lub technologia chemiczna,
- znajomość przepisów:
> Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.),
- znajomość podstawowych procedur badań mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych oraz technologii wykonywania dróg,
- umiejętność obsługi komputera, znajomość MS Office,
- uprawnienia do kierowania samochodem osobowym - prawo jazdy kat. B
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość:
> wytycznych technicznych: WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5,
> katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych,
> katalogu nawierzchni sztywnych.
- predyspozycje do pracy w terenie
- samodzielność kreatywność, odporność na stres
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność dobrej organizacji pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DS. ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA RUCHY W WYDZIALE INŻYNIERII RUCHU (NR 2689)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
- nadzór nad systemem zarządzania ruchem drogowym i transportem
- nadzór nad prawidłowością wdrażania i realizacji projektów sygnalizacji świetlnych
- planowanie i współdziałanie w zakresie planów rozbudowy systemu ITS
- współpraca z Wydziałami ZDMiKP w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej przy wdrażaniu komunikatów specjalnych
- współpraca z dostawcą danych w systemie ITS przy wykonaniu raportów poprawności funkcjonowania systemu, realizacji priorytetów tramwajowych oraz analizach ruchowych na potrzeby ZDMiKP
- wykonywanie badań terenowych w zakresie ruchu drogowego za pomocą dostępnych urządzeń pomiarowych oraz pojazdu MCN (mobilnego centrum nadzoru ruchu)
- analizowanie sytuacji ruchowych na podstawie dostępnych narzędzi systemowych i wizualizacyjnych Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem (CZRiT)
- udzielanie odpowiedzi na korespondencję dotyczącą zakresu Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem (CZRiT) oraz archiwizacja dokumentów
- opiniowanie projektów sygnalizacji świetlnej planowanych do wdrożenia przez ZDMiKP
- opracowywanie zmian w organizacji ruchu na potrzeby własne ZDMiKP
- prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działaniem CZRiT
- sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowiska pracy: przy ul. Toruńskiej 180a, budynek piętrowy, schody, brak windy
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe
- wyjazdów w teren
- praca w systemie 3 zmianiowym w godz. 06:30-14:30, 09:00-17:00, 14:00-22:00
- sytuacje stresowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiacu sierpniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnychwynosił mniej niż 6%
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: drogowe, transportowe lub pokrewne
Uprawnienia:
prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
NIEZBĘDNE
- wykształcenie wyższe drogowe, transportowe bądź pokrewne lub Student ostatniego roku jednego z wymienionych kierunków studiów
- znajomość przepisów
* ustawy Prawo o ruchu drogowym
* ustawy o drogach publicznych
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drgowego i warunków ich umieszczania na drogach
* Kodeksu postępowania administracyjnego
- obsługa pakietu MS Office
- Prawo jazdy kat B
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia
DODATKOWE
- znajomość systemu sterowania ruchem SCATS
- znajomość programów typu CAD, Bentley, microstation
- znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym
- znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- komunikatywność, sumienność, spostrzegawczość
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU W ZESPOLE TOROWO-SIECIOWYM (NR 2242)
Zawód: energetyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obeimuie między innymi:
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych, w tym w szczególności:
1 . w zakresie realizacji umów w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej:
kontrola realizacji i jakości wykonania prac obmiarowych i utrzymaniowych związanych z infrastrukturą tramwajową i podstacjami zasilającymi trakcję tramwajową, przeprowadzanie przeglądów bieżących, rocznych i 5-letnich stanu sprawności technicznej elementów sieci trakcyjnej, napędów i sterowania zwrotnic, sygnalizacji świetlnej mijankowej, oświetlenia przystanków, rozjazdów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz stanu sprawności technicznej podstacji trakcyjnych, przeprowadzanie oględzin podstacji trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz ocenianie stanu technicznego sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej w celu określenia ich stanu technicznego i zakresu planowanych robót remontowych.
2 w zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez ZDMiKP:
przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych (w tym opis przedmiotu zamówienia) oraz uczestnictwo w procesie zamówień publicznych, uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru, protokolarne przekazanie wykonawcy w imieniu Inwestora placu budowy, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami SST, normami i zasadami bezpieczeństwa, kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem oraz terminowością wykonania, sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań, kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji oraz rozliczanie końcowe budowy, wydawanie poleceń w trakcie robót w formie ustnej i pisemnej (wpis do dziennika budowy), udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, rozliczanie budowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wraz ze sporządzeniem dokumentów przekazania środka trwałego, uczestnictwo w czynnościach odbiorowych wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania,
3 w zakresie pozostałych zadań:
szacowanie kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz formułowanie założeń technicznych na potrzeby zlecanej dokumentacji technicznej, przygotowywanie materiałów technicznych i rzeczowych niezbędnych dla przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i remontowe podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych, uzgadnianie wszelkich wyłączeń tymczasowych, okresowych i stałych z ruchu tramwajowego, kontrolowanie terminów zakończenia gwarancji na zadaniach oraz udział w odbiorach pogwarancyjnych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, udział w pracach zespołu ds. zabezpieczenia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania komunikacji tramwajowej i nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną, dokonywanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, urządzeń i instalacji oraz Wydziałami własnej jednostki na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnych, sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, wyjazdy służbowe w teren, praca wymagająca dłuższego stania i chodzenia, sytuacje stresowe, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
Prawo Jazdy kat. B1
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: a/ niezbędne:
posiadać wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej, posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadać świadectwo kwalifikacyjne (SEP) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D, uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym przy: urządzeniach, instalacjach, i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzeniach, instalacjach i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15 KV),
3-letnie doświadczenie pracy w zakresie robót elektroenergetycznych związanych z przebudową lub budową elektroenergetycznych linii napowietrznych, prawo jazdy kat. B, znajomość przepisów:
> ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.),
> ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z późn. zm.),
> ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.), biegła obsługa pakietu MS Office, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
b/ dodatkowe:
znajomość programu MicroStation lub Auto CAD, staż pracy przy robotach elektroenergetycznych związanych z przebudową, budową lub nadzorem sieci trakcyjnej miejskiej lub kolejowej.

- mile widziane osoby posiadające stopień niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DS. BADAŃ I OCENY PROJEKTÓW W LABORATORIUM DROGOWYM (NR 2241)
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi: - przeprowadzanie badań gruntów: metodą laboratoryjną i polową, kamiennych materiałów drogowych, - betonów cementowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, - nawierzchni drogowych, - lepiszczy bitumicznych, - powłok malarskich, - weryfikacja recept na mieszanki mineralno-asfaltowe, - diagnostyka stanu nawierzchni, wykonywanie pozostałych badań laboratoryjnych i polowych, opracowywanie wyników badań i ich ewidencjonowanie, weryfikacja dokumentacji projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna), uczestnictwo w naradach ds. oceny dokumentacji projektowych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie obowiązujących norm, nowych technologii oraz zagadnień stanowiących przedmiot działania Labolatorium.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, wyjazdy służbowe w teren, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, budowlane
Uprawnienia:
Prawo Jazdy kat. B1
Inne wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem a/ niezbędne:
wykształcenie średnie kierunek: budownictwo lub wyższe techniczne kierunek: budownictwo lub technologia chemiczna, znajomość przepisów:
> ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.), > ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), znajomość podstawowych procedur badań mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych oraz technologii wykonywania dróg, umiejętność obsługi komputera, znajomość MS Office, uprawnienia do kierowania samochodem osobowym prawo jazdy kat. B, predyspozycje do pracy w terenie, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia.
b/ dodatkowe:
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość:
> wytycznych technicznych: WT-1 , WT-2, WT-3, WT-4, WT-5, > katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych, > katalogu nawierzchni sztywnych.


- mile widziane osoby posiadające stopień niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ W WYDZIALE UTRZYMANIA I EWIDENCJI (NR 2240)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
1) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ze szczególnym wskazaniem na:
- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, - kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem oraz terminowością ich wykonania, - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji, - wydawanie poleceń w trakcie robót w formie pisemnej, poprzez wpis do dziennika budowy, - udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, - uczestnictwo w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania, - uczestnictwo w przejęciu dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy od kierownika budowy po odbiorze końcowym, - sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań, - rozliczanie budowy fakturą końcową oraz sporządzanie dokumentów przekazania środka trwałego, - uczestnictwo w komisjach ds. dokonywania przeglądów gwarancyjnych.
2) Bieżące utrzymanie dróg: remonty nawierzchni, chodników i jezdni, w tym min.: przeprowadzanie przeglądów ulic, przygotowywanie kosztorysów, danych wyjściowych, przedmiarów w zakresie remontów i budowy nawierzchni, przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych, bieżących i rocznych w zakresie bieżącego utrzymania chodników i dróg twardych w rozbiciu na rodzaje nawierzchni, przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót w zakresie bieżącego utrzymania ulic, zlecanie i nadzorowanie robót na podległej sieci ulic, weryfikacja kosztorysów i faktur dotyczących zlecanych prac.
3) Sprawowanie kontroli nad przekazywaniem materiałów drogowych pochodzących z rozbiórek do depozytu.
4) Przygotowywanie materiałów do przetargów w zakresie remontów, nakładek, odnów bitumicznych, zimowego utrzymania ulic, pozimowego oczyszczania ulic, ubezpieczenia dróg. 5) Prowadzenie Systemu Ocen Nawierzchni Drogowych 6) Prowadzenie ewidencji dróg na potrzeby wydziału.
7) Dokonywanie objazdów kontrolnych ulic pod względem stanu nawierzchni, urządzeń drogowych, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, stanu technicznego słupów oświetleniowych i trakcyjnych oraz innych urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
8) Kontrolowanie, czy roboty obce realizowane w pasie drogowym wykonywane są na podstawie aktualnego zezwolenia i zgodności z określonymi warunkami.
Sporządzenie wymaganych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych prac.

wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Redłowskiej 8, budynek piętrowy, schody bez windy, bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, wyjazdy słubowe w teren, sytuacje stresowe, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
Prawo Jazdy kat. B1
Inne wymagania:
wykształcenie - wyższe techniczne lub średnie techniczne specjalność drogowa, posiadanie uprawnień budowlanych branży drogowej, znajomość przepisów:
> ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 t.j. z późn. zm.),
> ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1 186 t.j. z późn. zm.),
> procedur inwestycyjnych, biegła obsługa pakietu MS Office, w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, uprawnienia do kierowania samochodem osobowym prawo jazdy kat. B, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
b/ dodatkowe:
znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość programów kosztorysowych, umiejętność kosztorysowania, znajomość obsługi programów graficznych, w tym w szczególności programów MicroStation lub Auto Cad.
- mile widziane osoby posiadające stopień niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 27B
85-079 Bydgoszcz
województwo kujawsko-pomorskie
powiat Bydgoszcz
gmina Bydgoszcz

Dodatkowe informacje

NIP: 5540158291
REGON: 090220013

Profil działalności:

 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 22-12-1990
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Bydgoszcz