Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY REFERENT W SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROW
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres głównych obowiązków w szczególności:
- regulacja stanu formalno-prawnego nieruchomości pozostających we władaniu wojska (pozyskiwanie nieruchomości w trwały zarząd, zakładanie i aktualizacja wpisów w księgach wieczystych, wszczynanie postepowań wywłaszczeniowych),
- realizacja obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnych z zakresu opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (przygotowanie dokumentacji finansowej, analiza operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, korespondencja w sprawie opłat,
- prowadzenie ewidencji nieruchomości w zakresie nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie i zarządzie oraz doprowadzenie do zgodności z ewidencją prowadzoną przez starostwa
- analizowanie i opiniowanie:
- dokumentacji technicznej związanej z realizacją procesu inwestycyjnego i remontowego,
- decyzji administracyjnych wydawanych dla inwestycji na terenach zamkniętych,
- dokumentacji planistycznej,
- prowadzenie sprawozdawczości przewidzianej odrębnymi przepisami oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami wykorzystywanymi
na potrzeby wojska,
- współuczestniczenie w procesie przekazywania i nabywania nieruchomości na potrzeby wojska,
- współuczestniczenie w określaniu warunków ograniczenia prawa rzeczowego do wniosków o ustanowienie służebności gruntowej na rzecz podmiotów spoza resortu obrony narodowej
na terenach będących z zasobach wojska.

RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY
Wynagrodzenie kwota brutto 2.900,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- ogólny staż pracy - 3 lata (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyka zawodową z zakresu znajomości ustaw o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne, ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, kodeks postępowania administracyjnego,
- doświadczenie w zakresie regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
- umiejętność analizy treści mapy, planów zagospodarowania terenu,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym pisanie pism o charakterze urzędowym,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów,
- efektywna komunikacja,
- odporność ma stres, dokładność, terminowość,

Wymagania preferowane:
- wykształcenie - wyższe lub kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub geodezji i kartografii,
- doświadczenie na podobnym stanowisku 3 lata z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarzadzania nieruchomościami, pozyskiwania nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT W SEKCJI EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK (NR
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres głównych obowiązków w szczególności:
- regulacja stanu formalno-prawnego nieruchomości pozostających we władaniu wojska (pozyskiwanie nieruchomości w trwały zarząd, zakładanie i aktualizacja wpisów w księgach wieczystych, wszczynanie postepowań wywłaszczeniowych),
- realizacja obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnych z zakresu opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (przygotowanie dokumentacji finansowej, analiza operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, korespondencja w sprawie opłat,
- prowadzenie ewidencji nieruchomości w zakresie nieruchomości gruntowych pozostających
w trwałym zarządzie i zarządzie oraz doprowadzenie do zgodności z ewidencją prowadzoną przez starostwa
- analizowanie i opiniowanie:
- dokumentacji technicznej związanej z realizacją procesu inwestycyjnego i remontowego,
- decyzji administracyjnych wydawanych dla inwestycji na terenach zamkniętych,
- dokumentacji planistycznej,
- prowadzenie sprawozdawczości przewidzianej odrębnymi przepisami oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami wykorzystywanymi na potrzeby wojska,
- współuczestniczenie w procesie przekazywania i nabywania nieruchomości na potrzeby wojska,
- współuczestniczenie w określaniu warunków ograniczenia prawa rzeczowego do wniosków o ustanowienie służebności gruntowej na rzecz podmiotów spoza resortu obrony narodowej na terenach będących z zasobach wojska.


RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY
Wynagrodzenie kwota brutto 2.750,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- ogólny staż pracy - 3 lata (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyka zawodową z zakresu znajomości ustaw o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne, ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, kodeks postępowania administracyjnego,
- doświadczenie w zakresie regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
- umiejętność analizy treści mapy, planów zagospodarowania terenu,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym pisanie pism o charakterze urzędowym,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów,
- efektywna komunikacja,
- odporność ma stres, dokładność, terminowość,

Wymagania preferowane:
- wykształcenie - wyższe lub kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub geodezji i kartografii,
- doświadczenie na podobnym stanowisku 3 lata z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarzadzania nieruchomościami, pozyskiwania nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (NR 2887)
Zawód: informatyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Podstawowe obowiązki:
1) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych;
2) prowadzenie ewidencji eksploatowanych:
a) systemów teleinformatycznych,
b) środków ochrony elektromagnetycznej;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
4) podejmowanie wskazanych przez Pełnomocnika Ochrony działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
5) zapewnienie bieżących kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości;
6) nadzorowanie prac administratorów systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa tych systemów;
7) prowadzenie szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego;
8) przestrzeganie zasad dyscypliny wykonawczej i kultury sztabowej przy opracowywaniu materiałów i dokumentów;
9) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku.

wynagrodzenie zasadnicze 3275.00 zł plus premia w wysokości 12% plus dodatek za staż pracy
Pracodawca podlega warunkom pracy i płacy zawartym w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej.
Pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
Wymagania
Zawody:
Technik informatyk* (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, informatyczne
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie średnie informatyczne;
3) poświadczenie bezpieczeństwa uprawiające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wydane przez ABW albo SKW;
4) zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
5) umiejętność biegłej obsługi komputera - pakiet MS OFFICE;
6) staż pracy minimum 3 lata;
7) udokumentowana co najmniej 2 letnia praktyka zawodowa na stanowisku informatyka.

Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
2) umiejętność pracy w warunkach stresowych;
3) duża samodyscyplina i operatywność;
4) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucji wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK SEKCJI - SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kierownik Sekcji - Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy.

Zakres głównych obowiązków w szczególności:
* kierowanie sekcją zapewniające pełnią realizację zadań
* planowanie i realizację budżetu w zakresie remontów i konserwacji nieruchomości
* organizacja i archiwizacja dokumentacji Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości
* nadzorowanie i opracowywanie
- realizacji rzeczowo-finansowej zadań ujętych w PRN i PKiN realizowanych przez administratorów
- prawidłowości technicznego utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz stałych urządzeń technicznych stosowanie do wymogów prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych w tym przepisów dot. Ochrony środowiska
- prawidłowości prowadzenia przez Administratorów pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odgromowych w kompleksach wojskowych
- stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
- działań administratora zmierzających do osiągnięcia korzystnych efektów ekonomicznych i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, cieplną, gazem oraz paliwami stałymi i płynnymi zgodnie z obowiązującymi prawem i przepisami resortowymi
- wdrażania nowych systemowych rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z personelem techniczno-obsługowym Administratora, odpowiedzialnym za eksploatację obiektów
- organizowani (pięcioletnich) oraz nadzorowanie (rocznych) ustawowych kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, przeglądów, pomiarów, prób i badań realizowanych przez administratorów
realizacja rzeczowo-finansowa zadań ujętych w PRN Zarządu.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- staż pracy 6 lat - udokumentowany 6 letnią praktyką zawodową w branży budowlanej oraz w pełnieniu funkcji obejmującej kierowanie zasobem ludzkim,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
- odporność ma stres, dokładność, terminowość,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych
- umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów
- posiadanie uprawnień budowlanych
- umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania preferowane:
- wykształcenie - wyższe (branży budowlanej),
- staż pracy 4 lata
- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (NR 2889)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres głównych obowiązków w szczególności:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną oraz finansowego rozliczania robót remontowych.
uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych w obiektach urządzeń,
Analizowanie i opiniowanie:
a) protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane
b) kosztorysów inwestorskich (programów robót);
c) rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organa infrastruktury;
d) programów organizacyjno - użytkowych;
e) koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
f) opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
g) dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
h) planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej;
i) przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego w wyniku przeglądu urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach.
Kontrolowanie:
stosownie do przepisów wynikających
z Ustawy Prawo budowlane;
a) stanu technicznego obiektów
b) przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
c) stanu przygotowania obiektów urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
d) prowadzenie ewidencji techniczno - eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury
e) prowadzenie dokumentacji obiektu i stałych urządzeń technicznych.

dodatkowo do wynagrodzenia jest dopłacany dodatek stażowy
4700 zł + 12% premii + dodatek za staż pracy
pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
Wymagania
Zawody:
Inspektor budowlany (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
do kierowania robotami budowlanymi w opisanej specjalności
prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
wykształcenie - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej)
staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (również przy obiektach zabytkowych) obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego
znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych

Wymagania pożądane:
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność planowania i organizacji pracy
odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych
odporność na stres
posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1,2,4-10 i grupa III pkt. 3-10
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO SEKCJI ROZLICZEŃ WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH (NR 2627)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Inspektor nadzoru inwestorskiego Sekcji Rozliczeń Wydziału Inwestycji Budowlanych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy.

Zakres głównych obowiązków w szczególności:
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,
- kontrolowanie:
- zgodności realizacji robót z obowiązującym Prawem budowlanym, zawartą umową na nadzorowanych zadaniach oraz obowiązującymi przepisami,
- dokumentów budowy,
- rozliczeń materiałowo-finansowych przedstawianych przez Wykonawców na nadzorowanych zadaniach,
- bieżącego uaktualniania prowadzonych ewidencji robót na nadzorowanych zadaniach w zakresie rzeczowo-finansowym,
- obsługi obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej związanych z realizowanymi zadaniami,
- niezwłoczne składanie przełożonemu pisemnych meldunków z uzasadnieniem w sytuacjach zagrożeń w realizacji terminowej zadań lub wykonania limitu przypadającego na dany rok budżetowy,
- przygotowanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne wraz z uzasadnieniem,
- zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz systematyczne i bezzwłoczne wnoszenie ewentualnych uwag do koordynatora,
- przygotowanie materiałów formalno-prawnych w celu umożliwienia realizacji i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych i remontowych,
- przygotowanie materiałów formalno-prawnych dla Projektanta, w celu uzyskania wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,
- weryfikacja dokumentów w celu zaewidencjonowania w ODBW,
- udział w naradach technicznych.

Data rozpoczęcia pracy: 21.09.2020 r.
Wynagrodzenie kwota brutto 4.400,00 zł. + dodatek za staż pracy + 40% premii regulaminowej, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie branżowe, budowlane
Uprawnienia:
do kierowania robotami budowlanymi w opisanej specjalności
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- staż pracy 3 lata - udokumentowany praktyką zawodową w branży budowlanej
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
- odporność ma stres, dokładność, terminowość,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych
- umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów
- posiadanie uprawnień budowlanych
- umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagania preferowane:
- wykształcenie wyższe techniczne (branży budowlanej),
- staż pracy 1 rok
- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
w instytucji wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK SEKCJI - SEKCJI KONTROLI I INWENTARYZACJI W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZ
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
-
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
-wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracja publiczna, prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawnicze),
-ogólny staż pracy 6 lat (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyka zawodową w sektorze administracji publicznej w kontroli lub księgowości),
-bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
-odporność ma stres, dokładność, terminowość,
-umiejętność planowania i organizacji pracy,
-znajomość obszaru organizacyjno-kompetencyjnego w instytucji wojskowej w kontroli.
Wymagania preferowane:
-wykształcenie - wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna, prawo pracy),
-ogólny staż pracy 4 lata
-dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
w instytucji wojskowej.
RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY, WYMIAR ETATU: PEŁEN ETAT,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KOMENDANT OCHRONY-SEKCJI OPERACYJNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZ (NR 2201)
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
-współudział w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji związanej z ochroną obiektów
-współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów, organizowanych dla sił ochronnych
-współuczestniczenie w planowaniu kwartalnego szkolenia z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony dla sił ochronnych oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów oraz raz w roku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obiektu z całym stanem osobowym jednostki wojskowej,
-opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego ochrony technicznej oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących inwestycji technicznego zabezpieczenia obiektów oraz nadzorowanie ich realizacji i odbioru technicznego
-współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przepustkowego, w tym dostepu do stref ochronnych, a także zapewnienie właściwego przechowywania kluczy do pomieszczeń i obiektów wojskowych
-kontrolowanie stanu ochrony jednostki wojskowej, w tym sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów: alarmowego, kontroli dostepu i telewizyjnych systemów nadzoru oraz składanie pisemnych meldunków z przeprowadzonych kontroli szfowi/kierownikowi komórki odpowiedzialnej za ochronę obiektów wojskowych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania konieczne: wykształcenie min. średnie (wykształcenie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej), ogólny staż pracy- 3 lata (udokumentowane co najmniej 2-letnią prakytyką zawodową na tożsamym lub podobnym stanowisku pracy), bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), umiejętność planowania i organizacji pracy, odporność na stres, dokładność i terminowość.
Wymagania preferowane: wykształcenie wyższe ( z zakresu elektroniki, elektrotechniki, łączności lub mechaniki), ogólny staż pracy-2 lata, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej ( w obszarze ochrony obiektów wojskowych systemów wspomagających ochronę fizyczną), dodatkowym atautem będzie udokumentowanie stopnia specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów-wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (licencja pracownika zabezpieczeń technicznych drugiego stopnia).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KSIĘGOWY W PIONIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY (NR 1877)
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Podstawowe obowiązki:
- księgowanie oraz nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w systemie SAP,
- kontrola merytoryczna i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z polityką rachunkowości i przepisami podatkowymi,
- rozliczanie amortyzacji i umorzeń,
- rozliczanie inwestycji instytucji.

wynagrodzenie 3200 zł + 12 % premia regulaminowa + dodatek za staż pracy
pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
Wymagania
Zawody:
Księgowy (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym,
- udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
- doświadczenie w zakresie ewidencji składników majątku trwałego,
- doświadczenie w zakresie ewidencji księgowej instytucji finansów publicznych,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- znajomość pakietu office: Word, Excel.
Wymagania preferowane:
- wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,staż pracy 1 rok,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Wymaganie dodatkowe:
- dokładność, terminowość, rzetelność,
- biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych,
- mile widziane doświadczenie w pracy w systemie SAP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK SEKCJI - SEKCJI SPRZĘTU W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY (NR 1431)
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
- kierowanie kapitałem ludzkim,
- samodzielne organizowanie pracy własnej oraz podległego personelu,
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
- dokonywanie pomiarów w terenie ( projekty mebli),
- planowanie i rozliczanie działalności bieżącej sekcji,
- weryfikacja dokumentów materiałowo-księgowych,
- przygotowanie analiz, zestawień i korespondencji w zakresie funkcjonowania sekcji,
- przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Wynagrodzenie kwota brutto 3.850,00 zł. + dodatek za staż pracy + 20% premia regulaminowa, dodatek funkcyjny w wysokości 50%, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
Obsługa komputera (znajomość programu MS-Office)
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- ogólny staż pracy 5 lat (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyka zawodową w sektorze logistyki),
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint i programu PRO 100,
- odporność ma stres,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- komunikatywność i zarządzanie zasobami ludzkimi
Wymagania preferowane:
- wykształcenie wyższe o kierunku logistyka,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz
województwo kujawsko-pomorskie
powiat Bydgoszcz
gmina Bydgoszcz

Dodatkowe informacje

NIP: 5541006057
REGON: 09057078200000

Pracodawcy z miasta Bydgoszcz