Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE.
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bolesławiec
Szczegóły
Zakres obowiązków
Znajomość i stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem" oraz rozporządzeń do ww. ustawy; prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: przyjmowanie i sprawdzanie pod względem kompletności wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wprowadzanie wniosków do programu w celu realizacji wymienionych świadczeń, przygotowywanie decyzji administracyjnych/przyznających, zmieniających, odmownych, nienależnie pobranych , postanowień, prowadzenie niezbędnej korespondencji z klientami , sporządzanie i rozliczanie list wpłat przedmiotowych świadczeń , naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, współpraca z księgowością; załatwianie innych spraw związanych z przyjmowaniem świadczeń: współpraca z komornikiem sądowym i klientem w zakresie informacji mających wpływ na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie czynności niezbędnych w celu wyegzekwowania wywiązywania się ze swoich zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych; przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych poprzez: prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, kierowanie wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych o podjęcie działań, sporządzanie wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy o aktywizację zawodową dłużników, prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz decyzji o rozłożeniu na raty lub umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego, prowadzenie metryczki sprawy zakładanej każdorazowo przy wszczęciu postępowania, kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, kierowanie wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego, przyjmowanie i wysyłanie od wołań od decyzji administracyjnych dłużników alimentacyjnych do Kolegium Odwoławczego, pod nieobecność kierownika centrum wprowadzanie i systematyczna aktualizacja danych dotyczących dłużników alimentacyjnych w Krajowym Rejestrze dłużników; współpraca z księgowością , innymi ośrodkami pomocy społecznej , urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku: poniedziałek w godz. 07:30-17:00, wtorek - czwartek w godz. 07:30-15:30, piątek w godz. 07:30-14:00. Praca w Centrum Świadczeń Rodzinie w budynku Urzędu Miasta ul. Pl. Piłsudskiego 1.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzeń do ww. ustawy, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozporządzeń ww. ustawy, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzina ,, Za życiem ", znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przygotowywania decyzji i postanowień, znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umiejętność obsługi wielomodułowego programu Świadczenia rodzinne, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, systematyczność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Bolesławiec
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie pracy socjalnej, w tym także przez wykorzystanie narzędzia pracy jakim jest kontrakt socjalny zawierany z klientem/rodziną w celu rozwiązania ich problemów życiowych; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby/rodziny; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, skutecznie wykorzystując w tym celu obowiązujące przepisy prawa; pomoc w uzyskaniu poradnictwa dot. możliwości rozwiązywania problemów oraz uzyskania pomocy realizowanej przez inne instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, a także wspieranie w uzyskaniu pomocy; podejmowanie współpracy i współdziałanie z innymi specjalistami, a także innymi podmiotami (organizacjami i instytucjami) w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie skutków ubóstwa; podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach patologicznych, kryzysowych, zdarzeniach losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych; organizowanie i uczestniczenie w projektach socjalnych (np.: zabawa karnawałowa dla dzieci z ubogich rodzin, ogniska integracyjne i imprezy kulturalne i okolicznościowe dla wybranych grup społecznych, itp.); wprowadzanie i systematyczne uaktualnianie danych dot. klienta/rodziny do systemu komputerowego, w tym także pracę socjalną i kontrakt socjalny; prowadzenie obowiązującej w Ośrodku dokumentacji. umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia na czas określony; wynagrodzenie brutto: 2.756,00 + dodatek dla pracowników socjalnych + dodatek za wieloletnią pracę; praca w godzinach od 7.00 do 15.00. Miejsce wykonywania pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna
Uprawnienia:
Komunikatywność
Bardzo dobra obsługa komputera i internetu
Systematyczność
Dokładność
Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
Umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe,znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej , znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania postanowień i decyzji, dobra znajomość i obsługa programów , umiejętność interpretowania przepisów prawnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Cicha 7
59-700 Bolesławiec
województwo dolnośląskie
powiat bolesławiecki
gmina Bolesławiec

Dodatkowe informacje

NIP: 6121079357
REGON: 00327314100000

Pracodawcy z miasta Bolesławiec