Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Oferty pracy Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg

Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych

Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
opiniowanie oraz konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, udział w komisjach i zespołach problemowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w ...
Bielsko-Biała
15-09-2021

Archiwalne ogłoszenia

Inspektor ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Planowanie, nadzorowanie, organizacja letniego i zimowego utrzymania dróg,  kontrola stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej na  drogach w Bielsku-Białej  w szczególności poprzez:
 • dokonywanie objazdów i przeglądów dróg i ulic,
 • prowadzenie dzienników objazdów,
 • wystawianie zleceń na prace remontowe i utrzymaniowe,
 • kontrola zleconych prac remontowych i utrzymaniowych,
 • uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac remontowych.
 1. Udział w pracach komisji przetargowej.
 2. Przygotowanie wniosków dotyczących wycinki drzew.
 3. Sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnych, dostarczonych w postaci cyfrowej przez wykonawców prowadzących prace drogowe dla MZD.
 4. Wprowadzanie do ewidencji dróg danych w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz aktualizacji elektronicznej książki drogi ( System Zarządzania Drogami).
 1. Uczestnictwo w wizjach w terenie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

- co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego wymagany jest roczny staż pracy,

- co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisko Podinspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

Staż pracy należy udokumentować świadectwami pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę.

 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego,
 • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych  - wydanych przez G.D.D.K. i A.,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,                                       
 • nieposzlakowana opinia,

 

DODATKOWE

 • umiejętność obsługi programów komputerowych  (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,

 

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektora ds. utrzymania pasa drogowego” do dnia 26 lipca 2021 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

 

Inspektor ds. uzgadniania dokumentacji lub Podinspektor ds. uzgadniania dokumentacji
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora ds. uzgadniania dokumentacji lub podinspektora ds. uzgadniania dokumentacji

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. uzgadniania dokumentacji lub podinspektora ds. uzgadniania dokumentacji”

  do dnia 7 czerwca 2021 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD).

Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.mzd.bielsko.pl na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych związanych
  z uzgadnianiem lokalizacji infrastruktury technicznej (sieci, przyłączy), zjazdów oraz innych elementów i obiektów w pasach drogowych dróg administrowanych przez MZD,
 • prowadzenie prac związanych z opinią do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla skomunikowania nowych obiektów powstających na terenie miasta,
 • dokonywanie uzgodnień projektów budowlanych i projektów remontu dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg,
 • opiniowanie wykorzystania zarezerwowanego pasa terenu na inne cele,
 • wprowadzanie dokonanych decyzji, uzgodnień lub opinii do Systemu Zarządzania Drogami,
 • prowadzenie rejestru opinii, decyzji i uzgodnień,
 • uczestnictwo w wizjach w terenie,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wydziale Geodezji i Kartografii mających na celu uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci nad
  i podziemnych na terenie miasta Bielska-Białej.
Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: co najmniej średnie techniczne, preferowany kierunek w zakresie drogownictwa, budownictwa lub inżynierii środowiska,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:  2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego, staż pracy nie jest wymagany w przypadku wykształcenia wyższego.  Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej,
 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

 Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor nadzoru inwestorskiego”  do dnia 6 kwietnia  2021 r.

na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Projektu, w oparciu o art. 25 Ustawy Prawo Budowlane oraz umowy między Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a Wykonawcą na zadaniach prowadzonych przez MZD w Bielsku-Białej.
 2. Przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
 3. Udział w pracy komisji przetargowej.
 4. Planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
 5. Kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości.
 6. Rozliczanie finansowe i rzeczowe prowadzonych budów.
 7. Rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej MZD w zakresie merytorycznego uzasadnienia.
 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
 9. Współpraca z AQUA S.A. w zakresie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnych, oraz rozliczanie umów na ich odprowadzenie.
 10. Utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady.
Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie inżynierii lądowej – kierunek drogowy lub mostowy,
 • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

-    co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego,
 • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych  - wydanych przez G.D.D.K. i A.,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,                                       
 • nieposzlakowana opinia,

DODATKOWE 

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność.
Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji
Inżynier   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków
 • prowadzenie prac związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych związanych
  z uzgadnianiem lokalizacji infrastruktury technicznej (sieci, przyłączy), zjazdów oraz innych elementów i obiektów w pasach drogowych dróg administrowanych przez MZD,
 • prowadzenie prac związanych z opinią do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla skomunikowania nowych obiektów powstających na terenie miasta,
 • dokonywanie uzgodnień projektów budowlanych i projektów remontu dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg,
 • opiniowanie wykorzystania zarezerwowanego pasa terenu na inne cele,
 • wprowadzanie dokonanych decyzji, uzgodnień lub opinii do Systemu Zarządzania Drogami,
 • prowadzenie rejestru opinii, decyzji i uzgodnień,
 • uczestnictwo w wizjach w terenie,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wydziale Geodezji i Kartografii mających na celu uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci nad i podziemnych na terenie miasta Bielska-Białej.
Wymagania

Niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: co najmniej średnie techniczne, preferowany kierunek w zakresie drogownictwa lub budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:  5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego, 4-tetni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego. Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej,
 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego,
 • bardzo dobra znajomość KPA,
 • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Specjalista ds. finansowo-księgowych / Referent ds. finansowo-księgowych
Ekonomista   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Specjalista ds. finansowo-księgowych lub Referent ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

Zakres obowiązków
 • Prowadzenie gospodarki kasowej.
 • Prowadzenie rejestrów kasowych.
 • Prowadzenie rejestru rozrachunków z zakresu dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie rejestru rachunku bankowego dotyczącego dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych, pozabilansowych w zakresie prowadzonych obowiązków służbowych.
 • Prowadzenie korespondencji związanej z windykacją należności.
 • Obsługa stref płatnego parkowania w programie Exek.
Wymagania

Niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe  lub średnie o kierunku ekonomicznym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:  2 letni staż  pracy,
 • dobra znajomość księgowych programów komputerowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,

Dodatkowe: 

 • doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości, w kasie,
 • doświadczenie zawodowe  w zakresie rachunkowości w jednostkach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe o kierunku Rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność.
Pracownik w Zespole ds. Obsługi Interesantów Parkingów
Pracownik biurowy   |  umowa na zastępstwo
Bielsko-Biała
Szczegóły

Pracownik w Zespole ds. Obsługi Interesantów Parkingów

Zakres obowiązków
 • Udzielanie informacji i wyjaśnień (również telefonicznie) klientom Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania w sprawach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingów zlokalizowanych na drogach wewnętrznych.
 • Przyjmowanie, weryfikacja i rejestrowanie wniosków o wydanie kart abonamentowych i parkingowych oraz ich wydawanie.
 • Przyjmowanie i rejestracja wpływającej korespondencji w systemie e-obieg.
 • Udzielanie informacji związanych z dostępnymi abonamentami.
 • Adresowanie i wysyłka korespondencji z Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania oraz Zespołu ds. windykacji.
Wymagania

Kandydat na stanowisko pracownika Zespołu ds. Obsługi Interesantów Parkingów winien spełniać następujące kryteria i posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • dobrą znajomość obsługi komputera,
 • łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, komunikatywność, odporność na stres
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 • oraz nie może być skazany za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej i nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Specjalista ds. finansowo-księgowych lub Referent ds. finansowo-księgowych
Ekonomista   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Specjalista ds. finansowo-księgowych lub Referent ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania

Zakres obowiązków
 • Prowadzenie gospodarki kasowej.
 • Prowadzenie rejestrów kasowych.
 • Prowadzenie rejestru rozrachunków z zakresu dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie rejestru rachunku bankowego dotyczącego dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych, pozabilansowych w zakresie prowadzonych obowiązków służbowych.
 • Windykacja należności.
 • Obsługa stref płatnego parkowania w programie Exek
Wymagania

Niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe  lub średnie o kierunku ekonomicznym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:  2 letni staż  pracy,
 • dobra znajomość księgowych programów komputerowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,

Dodatkowe: 

 • doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości, w kasie,
 • doświadczenie zawodowe  w zakresie rachunkowości w jednostkach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe o kierunku Rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność.
Inspektor ds. jakości i gwarancji
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

 

Inspektor ds. jakości i gwarancji

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Kontrola wybranych obiektów realizowanych w ramach inwestycji drogowo-mostowych pod kątem zgodności wykonywania robót ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Udział w odbiorach końcowych zrealizowanych obiektów w ramach inwestycji drogowo-mostowych.
 3. Opracowanie rocznego harmonogramu przeglądów sródgwarancyjnych.
 4. Przeprowadzanie przeglądów śródgwarancyjnych w terminie określonym w Karcie Gwarancji Obiektu oraz sporządzanie protokołu przeglądu.
 5. Udział w odbiorach  pogwarancyjnych dla poszczególnych obiektów.
 6. Współdziałanie z Inspektorami Nadzoru MZD w celu przygotowania i wdrożenia realizacji wykonawstwa zastępczego.
 7. Doraźne sprawdzanie jakości wykonywanych robót drogowo-mostowych na wybranych zadaniach MZD.
 8. Udział w odbiorach ostatecznych obiektów.
 9. Wzywanie Wykonawcy do usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów śródgwarancyjnych.
 10. Przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych w zakresie merytorycznie realizowanych zadań. 

 

 

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, aparat fotograficzny,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów, kontaktami osobistymi i telefonicznymi z wykonawcami robót,
 • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

Wymagania

NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie inżynierii lądowej – kierunek drogowy lub mostowy,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

-    co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,  

 • uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg lub w zakresie budowli inżynierskich,
 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office),
 • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych  - wydanych przez G.D.D.K. i A.,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,                                       
 • nieposzlakowana opinia.

 DODATKOWE:

 

 • praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej,
 • umiejętność fotograficznego rejestrowania usterek i wad obiektów drogowo-mostowych objętych okresem gwarancyjnym, prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz sporządzania sprawozdań z takich przeglądów pod kątem wykrytych wad lub usterek na obiektach wraz z określeniem sposobu i zakresu, koniecznego do ich usunięcia, to jest dla wykonania robót poprawkowych,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność.
Inspektor ds. wdrażania projektów drogowych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:  

 

Inspektor ds. wdrażania projektów drogowych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Wdrażanie projektów drogowych realizowanych w ramach  środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej w szczególności poprzez:

 • Przygotowanie materiałów do projektów planów finansowania budowy dróg i obiektów mostowych, w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Przygotowanie materiałów i dokumentów do  wniosków na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych i unijnych we współpracy z odpowiednimi komórkami MZD oraz wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosków dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Opracowanie harmonogramów i procedur dla projektów drogowych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • Zarządzanie umowami finansowymi na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz wydatkowaniem kredytów lub innych środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów.
 • Współpraca z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i innymi instytucjami w sprawach związanych z finansowaniem wniosków (projektów).
 • Raportowanie całego procesu inwestycyjnego i bieżąca korespondencja w formie uzgodnionej z instytucjami odpowiedzialnymi za wydatkowanie ze środków zewnętrznych.
 • Monitorowanie zagrożeń wykonania zakresu rzeczowego lub finansowego projektu przy współpracy z odpowiednimi komórkami MZD.
 • Prawidłowe i rzetelne rozliczanie (również przy użyciu dedykowanych elektronicznych systemów informatycznych) środków zewnętrznych na realizację projektów, w tym:

a. przygotowywanie sprawozdań,

b. przygotowywanie wniosków o płatność.

 • Zlecanie i wykonywanie pomiarów dotyczących projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych po zakończeniu ich realizacji (rzeczowym i finansowym) oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem wskaźników projektów drogowych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • Prowadzenie  działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji archiwalnej.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji.

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszania się wózkami inwalidzkimi.

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Wymagania

NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe , preferowane techniczne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • bardzo dobra znajomość tematyki i doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem (pozyskiwaniem, rozliczaniem i monitorowaniem) projektów dofinansowanych z programów Unii Europejskiej,
 • podstawowa znajomość budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym analizy dokumentacji projektowej, prawa budowalnego, prawa zamówień publicznych, tematyki administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego,
 • prawo jazdy kat. B.

 DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość programów MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i współpracy z innymi, analitycznego myślenia i rzeczowej argumentacji,
 • wysoka kultura osobista,
 • obowiązkowość, rzetelność, wnikliwość, sumienność, terminowość, komunikatywność, odporność na stres.
Sprzedawca biletów parkingowych
Sprzedawca   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • sprzedaż biletów parkingowych 
Wymagania
 • wykształcenie – minimum zasadnicze zawodowe

 • stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych

 • komunikatywność, kultura osobista.

Adres

pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 9372686990
REGON: 072181741