!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg

Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 9372686990

REGON: 072181741

KRS: -

pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała województwo śląskie powiat bielsko-biała gmina bielsko-biała

Pozostałe informacje

Źródło: GUS, CEIDG

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych

  Miejski Zarząd Dróg
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • inspektor
  • specjalista (mid/regular)
  • Podinspektora lub Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,

   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych” do dnia 1.03.2022 r. do godziny 1500.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Zakres obowiązków   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • nadzór nad ruchem drogowym w Bielsku-Białej z wykorzystaniem narzędzi Centrum Sterowania Ruchem/Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS),
   • przyjmowanie, rejestracja, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje itp. związane z bezpieczeństwem, organizacją ruchu i sterowaniem ruchem oraz opracowywanie własnych wniosków w wyżej wymienionym zakresie, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i sprawności ruchu,
   • opiniowanie oraz konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
   • realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • opracowywanie projektów organizacji ruchu i przygotowywanie ich do zatwierdzenia,
   • współpraca w wprowadzaniu danych do sieci informatycznej MZD o tymczasowych zamknięciach dróg, zajęciach pasa drogowego, objazdach oraz terminach ich obowiązywania,
   • uczestnictwo w procesie prowadzenia ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg publicznych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników


   Wymagania   NIEZBĘDNE:


   - obywatelstwo: polskie,

   - wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne,

   - doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisko Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego wymagany jest roczny staż pracy,
   • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisko Podinspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

   - znajomość zagadnień inżynierii ruchu,

   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

   - umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,

   - pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery,

   - dyspozycyjność,

   - umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, CAD),

   - posiadanie prawa jazdy kat. B.

   DODATKOWE:


   - preferowany kierunek w zakresie transportu, inżynierii ruchu, inteligentnych systemów transportowych lub budownictwa na kierunku drogowym,

   - znajomość zagadnień inteligentnych systemów transportowych,

   - znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym.   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.


   Warunki pracy:


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%. • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej

  Miejski Zarząd Dróg
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • inspektor
  • specjalista (mid/regular)
  • 4 000 - 5 000 PLN / mies.


  • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej
   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
   • list motywacyjny ,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury parkingowej ”

   do dnia 7 marca 2022 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w części dotyczącej ofert pracy.

   Zakres obowiązków


   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Organizowanie pracy i przeprowadzanie kontroli wykonywanych czynności przez służbę parkingową, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli.
   • Kontrola działania istniejących systemów automatycznego poboru opłat na parkingach wewnętrznych, a także wdrażanie ich w lokalizacjach, które zostaną do tego wyznaczone. Współpraca z wykonawcami w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej dostarczanych urządzeń oraz cykliczna wymiana kaset z pieniędzmi w systemach automatycznego poboru opłat.
   • Kontrola prawidłowości parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania i na parkingach wewnętrznych oraz zgłaszanie Straży Miejskiej nieprawidłowości w tym zakresie.
   • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami zorganizowanymi na gruntach gminnych przekazanych w trwały zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg.
   • Cykliczna kontrola czystości parkingów oraz stanu oznakowania pionowego i poziomego – w przypadku nieprawidłowości zgłaszanie powyższego do stosownych zespołów MZD.
   • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem sanitariatów dla służby parkingowej oraz pomieszczeń socjalnych.
   • Prowadzenie czynności związanych z funkcjonowaniem i obsługą parkomatów, urządzeń mobilnych a także kas fiskalnych.
   • Sporządzanie pism i korespondencji dotyczącej funkcjonowania parkingów płatnych.
   • Udzielanie informacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem SPP i parkingów wewnętrznych.
   • Bieżące zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mobilnych oraz kas fiskalnych.
   • Wydawanie napojów chłodzących w okresie letnim pracownikom parkingowym.
   • Uczestniczenie w konwojowaniu utargu do banku.
   • Obsługa związana z poborem i transportem utargów z elektronicznych systemów parkingowych do siedziby MZD oraz ich przeliczaniem.


   Wymagania


   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: co najmniej średnie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • kreatywność,
   • zdolność analitycznego myślenia,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do pracy i tworzenie przyjaznej atmosfery w zespole,
   • gotowość do doskonalenia zawodowego,
   • praktyczna znajomość przepisów w zakresie: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • znajomość procedur administracyjnych, przygotowywania pism, obsługi stron,
   • posiadanie prawa jazdy kat. B,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu biurowego MS Office).


   DODATKOWE

   • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
   • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,
   • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   • znajomość układu komunikacyjnego i topografii Bielska-Białej.

   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem układ drogowo-transportowy zarządzany przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   Proponowane wynagrodzenie miesięczne wynosi:

   - wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 500 zł do 4 200 zł brutto,

   - dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


 • Inspektor lub Podinspektor ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

  Miejski Zarząd Dróg
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • inspektor
  • specjalista (mid/regular)
  • 4 000 - 5 000 PLN / mies.
  • Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i zajęcia pasa drogowego” do dnia 21 lutego 2022 r.

   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Zakres obowiązków

   • kontrola prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie właściwego oznakowania i prowadzenia zgodnie z wydawanymi zezwoleniami,
   • podejmowanie interwencji w przypadku samowolnych zajęć pasa drogowego,
   • przygotowanie projektów decyzji naliczających kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
   • dokonywanie objazdów dróg w zakresie realizacji wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
   • nadzór i kontrola nad awaryjnym zajęciem pasa drogowego przez gestorów sieci,
   • nadzór i kontrola pasa drogowego w zakresie podmiotów indywidualnych (w zakresie wjazdów, wykonywanych przyłączy, etc.),
   • organizowanie odbiorów robót w pasie drogowym na podstawie zgłoszeń wykonawców,
   • uczestniczenie w wizjach w terenie włącznie z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej oraz prowadzenie korespondencji,
   • współpraca ze Strażą Miejską w zakresie usuwania z pasa drogowego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

   Wymagania

   Niezbędne

   • obywatelstwo: polskie
   • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego wymagany jest roczny staż pracy,

   - co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisko Podinspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

   Staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę

   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

   - nieposzlakowana opinia,

   - umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

   - wysoka kultura osobista,

   - posiadanie prawa jazdy kat. B.

   - znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,

   - znajomość przepisów prawa budowlanego,

   - umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad)


   dodatkowe:

   • średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa preferowany kierunek drogowy,
   • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery

   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

   Proponowane wynagrodzenie miesięczne w zależności od stanowiska wynosi:

   - wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 400 zł do 4 200 zł brutto,

   - dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.