Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski
Skorzystanie z prawa do urlopu ojcowskiego jest uwarunkowane dwoma kryteriami ? dziecko musi być w odpowiednim wieku, zaś zainteresowany pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek. Co istotne, z tego uprawnienia skorzystać mogą zarówno ojcowie biologiczni, jak i adopcyjni.

Instytucja urlopu ojcowskiego została wprowadzona do Kodeksu pracy stosunkowo niedawno, gdyż ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Urlop ojcowski, jak sama nazwa wskazuje, jest zarezerwowany wyłącznie dla pracowników, którzy są ojcami. Nie mogą oni przenieść tego uprawnienia na innego pracownika, zaś skorzystać z niego mogą zarówno ojcowie biologiczni, jak i adopcyjni. Z punktu widzenia osób zainteresowanych warto podkreślić, że aby pracownik mógł skorzystać z tego rodzaju urlopu nie musi pozostawać w związku małżeńskim z kobietą, która jest matką dziecka.

Ile wynosi urlop ojcowski?

Urlop ojcowski został uregulowany w przepisach zawartych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 1823  pracownik, który jest jednocześnie ojcem ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Aby jednak pracodawca udzielił pracownikowi urlopu ojcowskiego, niezbędne jest złożenie przez ojca stosownego wniosku w formie pisemnej. Ważny jest tu termin ? powinien on być nie krótszy niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli pracownik dopełni tych obowiązków, to pracodawca powinien uwzględnić jego wniosek.

Kiedy pracodawca może odmówić?

Choć pracodawca jest związany wnioskiem pracownika, to należy pamiętać, że podmiot zatrudniający może ? w uzasadnionych przypadkach ? odmówić udzielenia podwładnemu takich dni wolnych. Wśród najczęściej powtarzających się powodów należy wskazać na:

  • złożenie wniosku z uchybieniem terminu ? w takiej sytuacji pracodawca może jednak uwzględnić wniosek swojego podwładnego, choć nie jest do tego zobowiązany,
  • dziecko pracownika, który wnioskuje o urlop ojcowski przekroczyło lub przekroczy przed dniem zakończenia urlopu wskazany powyżej wiek,
  • pracownik, choć jest ojcem, to faktycznie nie wychowuje swojego potomka.

Ostatnia z wymienionych przesłanek budzi pewne kontrowersje. Po pierwsze rodzi się tu problem gromadzenia informacji o życiu prywatnym pracownika, po drugie zaś pracodawca nie jest upoważniony do tego, aby kwestionować pełnienie funkcji ojca przez pracownika. Oznacza to, że w praktyce podmiot zatrudniający nie ma możliwości powołania się na ostatni punkt. W literaturze, która omawia powyższe zagadnienie podnosi się jeszcze kwestię ewentualnych alimentów i ich egzekwowania z wynagrodzenia pracownika. Zdania jednak na temat tego, czy może być to czynnik pozwalający na oddalenie wniosku pracownika są podzielone.

Pracownik-ojciec pod ochroną

Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące przepisy nie uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od uprzedniego korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Ponadto pracownik, który zdecydował się na skorzystanie z takiego urlopu korzysta z ochrony, jaka wynika z art. 177 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?.

Oceń ten wpis
Urlop ojcowski
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Yolka
2019-12-17, 12:51
Bardzo sprawnie napisane szybko to się czyta i co najważniejsze da się to zrozumieć. Wcześniej nie myślałem o tym gdyż zwykle dotyczyło to kobiet.
Tomek
2019-12-12, 10:37
Wcześniej nie interesowało mnie to ale faktycznie kilku kolegów właśnie na taki urlop poszło i jak tłumaczyli jest to często bardziej opłacalna dla rodziny kwestia w realizacji.
Jerzy U
2019-12-03, 15:19
Fajne w tym dziale macie artykuły. Przeczytałem w innym artykule o urlopie tacierzyńskim. Teraz wszystko wiem o urlopie ojcowskim.
Luiza
2019-05-13, 13:30
To samo dotyczy praktykantów, wykonawców pracy domowej i kobiet przechodzących szkolenie lub przekwalifikowanie. Pracownice w administracji, rolnictwie, administracji, firmach i rodzinnych gospodarstwach domowych mają również prawo do urlopu macierzyńskiego.
Edzio
2019-05-09, 12:14
Pracownik musi podać akt urodzenia dziecka lub dokument podpisany przez lekarza lub położną, który potwierdza faktyczną datę urodzenia. Potem dalsze załatwienia są.
Monika Janik
2019-05-04, 13:06
W przeciwieństwie do zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany tylko matce dziecka, inni krewni mogą otrzymać zasiłek wychowawczy do 1,5 roku. Ciekawe opcje.
Katarzyna
2019-04-15, 12:20
Ustawodawstwo ustanawia gwarancje zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim, tzn. Taki pracownik ma prawo do powrotu do miejsca pracy po wolnym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.