Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?

Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?
Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że stosunek pracy trwa nadal, jednak jest na dany okres czasu zawieszany. Nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy, by go udzielać pracownikom. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz liczyć na przychylność pracodawcy i otrzymać urlop bezpłatny, a także jak wpłynie on na Twój staż pracy, zarobki i ubezpieczenie zdrowotne

Podanie o urlop bezpłatny - kiedy warto je złożyć?

Zdarzyć się może, że losowa sytuacja zmusi Cię do dłuższej przerwy od pracy. Jeśli nie chcesz zrywać stosunku pracy z obecnym pracodawcą rozwiązaniem będzie urlop. Niestety, zagwarantowane ustawowo prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego jest w wymiarze ograniczonym. Możesz jednak zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu dodatkowego – bezpłatnego, ponad wymiar urlopu wypoczynkowego.

Urlop bezpłatny - kodeks pracy


Kwestia urlopu bezpłatnego została zawarta w art. 174 Kodeksu pracy i stanowi, że udzielenie tego urlopu może nastąpić wyłącznie z inicjatywy pracownika i na jego wniosek. Tym samym, pracodawca bez wniosku nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, np. w przypadku kłopotów finansowych, ani też zwiększać wymiaru urlopu bezpłatnego niż ten wnioskowany przez pracownika. Maksymalny wymiar urlopu bezpłatnego nie został określony w kodeksie pracy, zatem pracownik może wnioskować o udzielenie mu urlopu w dowolnym czasie i wymiarze.

Należy jednak pamiętać, że udzielenie urlopu bezpłatnego zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Pracownik nie może więc rościć o taki urlop, a pracodawca nie musi udzielić tego urlopu. Ponadto decyzja pracodawcy nie wymaga uzasadnienia, a pracownik nie może się od niej w żaden sposób odwołać do wyższych instancji. Wymiar urlopu bezpłatnego może być krótszy, aniżeli ten o który wnioskował pracownik, jednak powinno się to odbyć w porozumieniu stron. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nadal trwa, a pracownik zostaje objęty szczególną ochroną – oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę ani zmienić warunków pracy i płacy.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?


Wniosek o urlop bezpłatny


Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego następuje wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Co ważne – pracownik nie ma obowiązku uzasadniania takiego wniosku. Może go jednak umotywować, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę. Odpowiedź na wniosek powinna być pisemna, niezależnie od tego, czy został on przyjęty czy odrzucony. Prawidłowy wniosek o urlop bezpłatny powinien zawierać dane takie jak:

 • dane pracownika oraz zajmowane stanowisko,
 • dane pracodawcy,
 • miejscowość i data sporządzania wniosku,
 • nagłówek o treści: „Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego” lub podobny,
 • prośba o udzielenie urlopu na daną liczbę dni, wraz z uwzględnieniem dnia początkowego i końcowego tegoż urlopu,
 • ewentualne umotywowanie wniosku,
 • informację, że podstawą prawną do wniosku art. 174 Kodeksu pracy,
 • podpis pracownika,
 • miejsce na podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.


Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne


Urlop bezpłatny oznacza zawieszenie wykonywania obowiązków pracowniczych, a tym samym to, że pracodawca nie opłaca za ten okres składek ZUS za pracownika przebywającego na takim urlopie. W konsekwencji następuje przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. Nie mniej jednak przez pierwszych 30 dni urlopu pracownik ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących mu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym czasie traci on prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Aby jednak być objętym ochroną, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny albo samodzielnie opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym nie przysługuje bowiem prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego, chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Również zwolnienie lekarskie nie przerywa tego urlopu.


Urlopy bezpłatne – inne rodzaje

 

 • Szczególny urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy stanowi szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego, który zostaje udzielony na pracę u innego pracodawcy, wliczany jest do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy. Jest to szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego, ponieważ w tej sytuacji to pracodawca wychodzi z jego inicjatywą. W tej sytuacji to pracodawca za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika, udziela mu urlopu bezpłatnego, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Między pracodawcami zawierane jest porozumienie, w którym określają czas na jaki pracownik uzyskuje wolne na pracę u innego pracodawcy.

 

 • Obowiązkowy urlop bezpłatny. Mamy z nim do czynienia, jeśli pracownik zostaje powołany do pełnienia różnych funkcji, regulowanych przepisami prawa. Udzielany jest najczęściej w przypadku osób przechodzących na urlop wychowawcy; wykonujących działalność związkową; pełniących funkcję radnego, posła lub senatora; pełniących służbę konsularno-dyplomatyczną; policjantów; młodocianym na okres ferii szkolnych, którzy uczęszczają do szkoły dla pracujących. Ponadto obowiązkowego urlopu bezpłatnego udziela się na takie aktywności jak: czas odbywania obowiązkowych ćwiczeń wojskowych lub służby wojskowej; praca po skierowaniu za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego czy na czas realizacji projektu wynalazczego.


Urlop bezpłatny w świadectwie pracy


Informacja o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego jest umieszczana w świadectwie pracy. Odnotowuje się ją wraz z okresem, w jakim miało to miejsce, a także podstawą prawną jego udzielenia w ust. 4 pkt 2 świadectwa. Celem zamieszczania tej informacji jest możliwość wyłączenia wymienionych okresów ze stażu pracy pracownika. Istnieją jednak nieliczne wyjątki, np. urlop bezpłatny udzielony na czas pracy u innego pracodawcy – wówczas okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

Powrót pracownika po urlopie bezpłatnym

Pracownik, któremu udzielono urlopu bezpłatnego, najprawdopodobniej kiedyś z niego wróci, dlatego warto poznać wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego.

Długi urlop bezpłatny i powrót pracownika do pracy należy przede wszystkim rozważyć pod względem dopuszczenia go do pracy na wcześniej zajmowanym stanowisku. Często zdarza się tak, że pracodawca z różnych przyczyn zgadza się udzielić pracownikowi bezpłatny urlop trwający nawet ponad rok. Jak można łatwo przypuszczać, przez tak długi okres jego poprzednie stanowisko było zajmowane przez innego pracownika, który realizował jego obowiązki. Dużo w firmie przez ten czas mogło też ulegnąć zmianom, dlatego długi bezpłatny urlop powinien wiązać się z tym, że powrót do pracy będzie poprzedzało szkolenie.

Dodatkowo warto wiedzieć, że pracodawca zasadniczo powinien dopuścić pracownika do pracy na takim samym stanowisku, jakie zajmował on przed pójściem na urlop. Jeśli jednak z pewnych powodów nie ma takiej możliwości, to można zdecydować się na zawarcie z pracownikiem porozumienia, w ramach którego zgadza się on na zamianę warunków zatrudnienia. Rozwiązaniem może być także tzw. wypowiedzenie zmieniające.

Urlop bezpłatny pracownika zawiesza go na ten czas w prawach pracowniczych, ale w ważnych sytuacjach pracodawca może odwołać pracownika z takiego urlopu. Może mu wtedy zaproponować nowe warunki pracy i płacy, na które pracownik oczywiście nie musi się zgodzić, jeśli uzna, że są dla niego mniej korzystne. Wtedy należy wręczyć mu wypowiedzenie, z określonym okresem wypowiedzenia.

Urlopy bezpłatne nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, choć z roku na rok powoli przybywa osób decydujących się z nich skorzystać. Pracownicy najczęściej biorą je na czas załatwienia ciężkich spraw prywatnych, związanych np. z chorobą bliskiej osoby lub na czas obrony czy przygotowania się do ważnych egzaminów zawodowych.

 

Podsumowując – przepisy prawa obejmują szeroką ochroną pracowników, którym zostaje udzielony urlop bezpłatny. Pracownik po jego wykorzystaniu ma prawo do powrotu do pracy, a pracodawca nie może mu odmówić przyjęcia go z powrotem. Jeśli więc zaistnieje potrzeba podjęcia takiego urlopu, złóż wniosek o urlop bezpłatny do pracodawcy, bez obaw o utratę swojego angażu!

 

Oceń ten wpis
Urlop bezpłatny - kiedy i jak możesz z niego skorzystać?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 15

Opinie

Esmeralda
2019-12-17, 13:36
Zasady są jasne. Po prostu u nas jest tak, że czasami wiele ludzi boryka się z sytuacjami życiowymi gdzie nie ma już innej możliwości jak urlop 26 dni.
Azu
2019-12-03, 11:42
Problem jest tylko taki, że nie zawsze się zgadzają na taki urlop. Z drugiej strony czasami nie ma innego wyjścia gdy sytuacja życiowa komplikuje się w pewien taki sposób, że nie ma innej opcji.
Kasia
2019-05-30, 07:20
Jeśli się nie ma już urlopu wypoczynkowego, bo został wykorzystany - to pozostał urlop bezpłatny. Maż zachorował na delegacji i w innym mieście dosyć dlatego znalazł się w szpitalu. Musiałam go nie tylko odwiedzić, ale jak najszybciej przywieźć jego kartotekę zdrowia. Wzięłam 5 dni urlopu bezpłatnego. Nikt nie robił żadnego problemu. Umotywowałam pisemnie, dlaczego muszę skorzystać z urlopu bezpłatnego.
Debora
2019-05-17, 14:09
Nie wiedziałam, że są takie urlopy bezpłatne jak szczególny urlop bezpłatny, obowiązkowy urlop bezpłatny. Korzystałam raz tylko z urlopu bezpłatnego, bo miałam urlop wypoczynkowy wykorzystany i pragnęłam być na pogrzebie od kuzynki syna.
Marian Bączek
2019-05-14, 12:08
Czasami jak się już nie ma urlopu do wykorzystania, a koniecznie nie można być w zakładzie pracy - to można wypełnić wniosek o urlop bezpłatny. Należy pamiętać, że te dni nie są wliczane do stażu pracy, pracodawca za te dni nie płaci ZUS.....; Zresztą wszystko jest w tym artykule świetnie opisane m.in. jak długo można korzystać ze świadczeń zdrowotnych....
Kazo
2019-05-08, 17:08
Dobrze poznać zasady jego przyznawania i wtedy człowiek więcej się orientuje co jest dla niego bardziej korzystne. Dzieki za dobry tekst, który przybliżył tematykę.
Tolek
2019-05-02, 10:25
Są też chwile, kiedy możesz wymagać urlopu lub przerwy w pracy z określonych powodów. Trzeba wiedzieć kiedy i jak zabrać urlop bezpłątny i na jakich zasadach.
Krecha
2019-04-01, 11:45
Na świadectwie pracy widnieje to wszystko rzeczywiście, sprawdzam. Rzetelnie napisany tekst, dobrze sprawdzić bo to pracodawca jest odpowiedzialny wystawić dobry papier.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.