!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 21 głosów

21 głosów

5 komentarzy

Pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia
W myśl Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek terminowego, jak i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń. To jeden z podstawowych obowiązków, które na nim ciążą. Co zatem może zrobić pracownik, który nie otrzymał wypłaty? Jakie podjąć kroki, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, nie może również przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 Kodeksu pracy). Z tego przepisu jasno wynika, że za świadczoną pracę to właśnie pracownikowi należy się wynagrodzenie. Dalej, warto zauważyć, że ustawodawca, obejmując ochroną wynagrodzenie za pracę, zobowiązał zatrudniającego do wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie, które określone zostały w regulaminie pracy lub też w innych przepisach prawa pracy. W myśl art. 85§2 Kodeksu pracy: ?Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego?. Ponadto, jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie takie powinno zostać wypłacone zatrudnionemu w dniu poprzedzający. Pracodawca ma również obowiązek udostępnić do wglądu zatrudnionemu dokumenty, na podstawie których dokonał on obliczenia wysokości jego wynagrodzenia. Co zaś, gdy wynagrodzenie nie wpływa na osobisty rachunek w terminie?

 

Przyczyny spóźnienia

Warto zauważyć, że z punktu widzenia ustawodawcy nie ma znaczenia, jakie są przyczyny opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez pracodawcę. W takim ujęciu mowa o ryzyku zatrudniającego, który prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. W żadnym przypadku nie może on przerzucać ciężaru tego właśnie ryzyka na swoich pracowników.

Kwestią opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom zajmował się również Sąd Najwyższy. Wielokrotnie wypowiadał się on o ewentualnych konsekwencjach, na które naraża się pracodawca, który nie dopełnia nałożonego na niego obowiązku. Ponadto, warto wskazać, że Sąd Najwyższy uznał, że nieterminowa wypłata wynagrodzeń jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy. W myśl zaś art. 55§1? Kodeksu pracy pracownik, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenie, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Aby jednak zatrudniony nie musiał płacić pracodawcy odszkodowania za niesłusznie rozwiązaną umowę, powinien od dokładnie zapoznać się z pojęciem ?ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy?.

 

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Sąd Najwyższym w wyroku z dnia 8 sierpnia 2006 roku (I PK 54/06) uznał, że pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części należnego zatrudnionemu wynagrodzenia za pracę narusza swoje podstawowe obowiązki i to w sposób ciężki. Jednocześnie warto zauważyć, że w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 roku (III PK 17/07) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie można jednakowo traktować pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi w całości wynagrodzenia i takiego pracodawcy, który wypłaca je tylko w części. Choć bowiem w obu przypadkach dochodzi do naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy, warto zauważyć, że w drugim przypadku nie zawsze można mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków, które zostały nałożone na zatrudniającego przez ustawodawcę. Zanim zatem pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację, aby stwierdzić, czy niewypłacenie w terminie należnego mu wynagrodzenia jest wystarczającą podstawą do takiego właśnie kroku.

 

Co dalej?

Pracownik, który zdecyduje się na rozwiązanie zawartej z pracodawcą umowy o pracę bez wypowiedzenia, w myśl art. 55§2 Kodeksu pracy, powinien uczynić to w formie pisemnej i podać przyczyny uzasadniające jego decyzję. Zatrudniony nie powinien złożyć takiego oświadczenia po upływie miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości, które stanowią treść owego wypowiedzenia. W przypadku, gdy mowa o nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia, termin należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypłaty wynagrodzenia. Samo wypowiedzenie pociąga za sobą określone skutki. I tak, pracownik może wystąpić o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub też na czas wykonywania określonej pracy, zatrudniony może dochodzić odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Każdy pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia w terminie, ma również możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z należnymi mu odsetkami za opóźnienie. Warto zauważyć, że jeżeli strony nie ustaliły wysokości odsetek w umowie, to pracownikowi przysługują odsetki ustawowe. Ich wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów, zaś od 15 grudnia 2008 roku wynoszą on 13% w skali roku.

 

Walczyć o odszkodowanie

Każdy pracownik, niezależnie od powyższego, może również walczyć o odszkodowanie na zasadach ogólnych, które zostały określone w Kodeksie cywilnym. W takim jednak przypadku, aby skutecznie walczyć o odszkodowanie z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia, muszą zostać spełnione określone warunki. I tak, pracownik musi wykazać, że:

  • poniósł szkodę na skutek niewypłacenia wynagrodzenia,
  • niewypłacenie wynagrodzenia było następstwem okoliczności, za które to pracodawca ponosi odpowiedzialność,
  • istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy niewypłaceniem wynagrodzenia a szkodą, jaką to poniósł.

Każdy zatrudniony, który dochodzi swoich praw i roszczeń powinien również pamiętać, że postępowania o odszkodowanie oraz zaległe wynagrodzenie nie wykluczają się wzajemnie. Innymi słowy, w stosunku do jednego pracodawcy może toczyć się kilka postępowań zainicjowanych przez jednego pracownika.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

otello

otello

Bardzo ważna informacja dla wszystkich. Przecież każdemu pieniądze się należą. Trzeba o tym wiedzieć.
Darek

Darek

Dobrze znać swoje prawa w każdym zakresie. W ten sposób od razu wie się jak reagować. Oczywiście jakieś małe spóźnienie jest problemem, ale ważne by obie strony się rozumiały w każdej sytuacji.
Samanta

Samanta

Kodeks pracy wyraźnie mówi, że pracodawca ma obowiązek terminowego, jak i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom. Jeśli tak nie jest, wszystko jest opisane świetnie w tym artykule.
Kazek

Kazek

Są specyficzne przypadki co określa umowa i regulamin z tymi wypłatami. W przypadku umowy na czas nieokreślony powiadomienie pracodawcy o wypowiedzeniu powinno zawierać powód uzasadniający rozwiązanie umowy. Prawo w Polsce nie podaje listy możliwych powodów, ale zgodnie z polskim sądownictwem powód powinien być prawdziwy, konkretny i zrozumiały dla pracownika.
magma

magma

Znam przypadki, kiedy to ludzie walczyli i to długo. Jedni się doczekali, a inni dalej czekają. Zresztą w telewizjach jest wiele takich przypadków przedstawionych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.