Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1050        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Systemy czasu pracy, Certyfikaty językowe, Ergonomia, Coworking, Kiedy zus wypłaca chorobowe

Regulamin pracy

Regulamin pracy
W każdym zakładzie pracy można wskazać akty normatywny prawa wewnątrzzakładowego, czyli takiego, któ...

Wśród źródeł regulaminowych, poza tytułowym regulaminem pracy, można również wyróżnić i inne, jak choćby regulamin wynagradzania czy tez regulamin premiowania i nagradzania. Sporządzanie tego pierwszego jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników, chyba że w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy. Z drugiej strony, zapis taki nie wyklucza możliwości stworzenia regulaminu pracy przez pracodawców, którzy w swojej firmie zatrudniają poniżej 20 osób. Sam bowiem regulamin pracy ? zgodnie z art. 104§1: ?ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników?.

Jak jest treść regulaminu pracy?

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał dokładnie, jakie elementu muszą znaleźć się w regulaminie. Z uwagi na ten fakt, każdy pracodawca powinien ułożyć regulamin, który nie będzie obszerny i jednocześnie napisany w sposób przystępny dla każdego pracownika. Stopień trudności może wynikać choćby z uwagi na liczne odniesienia do Kodeksu pracy, co ? jak uważają specjaliści ? nie jest konieczne. W związku z powyższym, regulamin powinien ustalać w szczególności:

  • organizację czasu pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • informacje na temat stosowanych kar porządkowych zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Warto zauważyć, że punkty, które zawierają się w regulaminie pracy, można podzielić na dwie części z uwagi na ich charakter. Część normatywna normuje wszelką organizację pracy, czyli czas pracy, jej system, jak również porę nocną i pozostałe kwestie, zaś część informacyjna związana jest ściśle z karami porządkowymi, które mogą zostać zastosowane przez pracodawcę.

Poza regulaminem pracy, istnieje regulamin wynagradzania, regulamin premiowania i nagradzania, czy regulamin regionalnej działalnośći gospodarczej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Regulaminowe źródła prawa pracy w firmie.

Kto i jak ustala regulamin?

Regulamin ustala sam pracodawca, niemniej istnieje od tej zasady kilka wyjątków. I tak, jeżeli w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, to zatrudniający formułuje poszczególne przepisy w porozumieniu z nią. Przed przystąpieniem do prac nad aktem normatywnym prawa wewnątrzzakładowego, strony powinny określić termin zakończenia wszelkich uzgodnień. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza, jeżeli pracodawca i zakładowa organizacja związkowa nie dojdą do porozumienia. Wówczas bowiem ? w myśl art. 104?§2 ? pracodawca jest zobowiązany regulamin ustalić samodzielnie: ?W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacja związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca?.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Ponadto, jeszcze inna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy w zakładzie pracy działa kilka organizacji zakładowych. Wówczas powinny one przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w związku z przedstawionym przez pracodawcę projektem regulaminu. W takim przypadku ustawodawca dokładnie wskazuje, jaki czas mają organizacje na dojście do porozumienia ? 30 dni ? zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku: ?Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania lub regulaminu pracy albo planu urlopów, a także okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 129-4 § 2 zdanie drugie i § 3 Kodeksu pracy, organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych?. Wypracowanie wspólnego stanowiska we wskazanym terminie spowoduje, że pracodawca i związki będą zobowiązane do kontynuowania uzgodnień.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Warto podkreślić, że zatrudniający powinien zrobić to w sposób u niego przyjęty. To oznacza, że może ? dla przykładu ? wywiesić go na tablicy ogłoszeń, czyli w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Dodatkowo pracodawca będzie w każdym przypadku zobowiązany również do zapoznania każdego nowego pracownika z treścią tego dokumentu. Dla celów dowodowych zatrudniony powinien pisemnie potwierdzić, że zapoznał się z przedstawionym mu regulaminem.

Regulamin pracy
4.5
24 głosów

Zobacz inne porady dla pracowników

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.