Twoje wsparcie w rekrutacji

Regulamin pracy

Regulamin pracy
W każdym zakładzie pracy można wskazać akty normatywny prawa wewnątrzzakładowego, czyli takiego, które obowiązują pracowników świadczy pracę na rzecz właściciela firmy. Co warto wiedzieć o regulaminie pracy?

Wśród źródeł regulaminowych, poza tytułowym regulaminem pracy, można również wyróżnić i inne, jak choćby regulamin wynagradzania czy tez regulamin premiowania i nagradzania. Sporządzanie tego pierwszego jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników, chyba że w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy. Z drugiej strony, zapis taki nie wyklucza możliwości stworzenia regulaminu pracy przez pracodawców, którzy w swojej firmie zatrudniają poniżej 20 osób. Sam bowiem regulamin pracy ? zgodnie z art. 104§1: ?ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników?.

Jak jest treść regulaminu pracy?

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał dokładnie, jakie elementu muszą znaleźć się w regulaminie. Z uwagi na ten fakt, każdy pracodawca powinien ułożyć regulamin, który nie będzie obszerny i jednocześnie napisany w sposób przystępny dla każdego pracownika. Stopień trudności może wynikać choćby z uwagi na liczne odniesienia do Kodeksu pracy, co ? jak uważają specjaliści ? nie jest konieczne. W związku z powyższym, regulamin powinien ustalać w szczególności:

  • organizację czasu pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • informacje na temat stosowanych kar porządkowych zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Warto zauważyć, że punkty, które zawierają się w regulaminie pracy, można podzielić na dwie części z uwagi na ich charakter. Część normatywna normuje wszelką organizację pracy, czyli czas pracy, jej system, jak również porę nocną i pozostałe kwestie, zaś część informacyjna związana jest ściśle z karami porządkowymi, które mogą zostać zastosowane przez pracodawcę.

Poza regulaminem pracy, istnieje regulamin wynagradzania, regulamin premiowania i nagradzania, czy regulamin regionalnej działalnośći gospodarczej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Regulaminowe źródła prawa pracy w firmie.

Kto i jak ustala regulamin?

Regulamin ustala sam pracodawca, niemniej istnieje od tej zasady kilka wyjątków. I tak, jeżeli w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, to zatrudniający formułuje poszczególne przepisy w porozumieniu z nią. Przed przystąpieniem do prac nad aktem normatywnym prawa wewnątrzzakładowego, strony powinny określić termin zakończenia wszelkich uzgodnień. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza, jeżeli pracodawca i zakładowa organizacja związkowa nie dojdą do porozumienia. Wówczas bowiem ? w myśl art. 104?§2 ? pracodawca jest zobowiązany regulamin ustalić samodzielnie: ?W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacja związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca?.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Ponadto, jeszcze inna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy w zakładzie pracy działa kilka organizacji zakładowych. Wówczas powinny one przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w związku z przedstawionym przez pracodawcę projektem regulaminu. W takim przypadku ustawodawca dokładnie wskazuje, jaki czas mają organizacje na dojście do porozumienia ? 30 dni ? zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku: ?Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania lub regulaminu pracy albo planu urlopów, a także okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 129-4 § 2 zdanie drugie i § 3 Kodeksu pracy, organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych?. Wypracowanie wspólnego stanowiska we wskazanym terminie spowoduje, że pracodawca i związki będą zobowiązane do kontynuowania uzgodnień.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Warto podkreślić, że zatrudniający powinien zrobić to w sposób u niego przyjęty. To oznacza, że może ? dla przykładu ? wywiesić go na tablicy ogłoszeń, czyli w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Dodatkowo pracodawca będzie w każdym przypadku zobowiązany również do zapoznania każdego nowego pracownika z treścią tego dokumentu. Dla celów dowodowych zatrudniony powinien pisemnie potwierdzić, że zapoznał się z przedstawionym mu regulaminem.

Oceń ten wpis
Regulamin pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Stan
2019-12-12, 10:56
Bardzo dobrze, jak w zakładzie jest regulamin pracy. Pracownicy powinni się z nim zapoznać. Co on zawiera, jakie ma znaczenie, wszystko jest fajnie ujęte w tym artykule.
Wojdak
2019-05-21, 10:55
Każdy pracownik nowo zatrudniony i ten co już pracuje, powinien znać regulamin pracy. Co on zawiera, znajduje się w tym artykule.
Simana
2019-05-08, 14:26
Regulamin w każdej pracy jest podstawą i musi być w odpowiedniej i czytelnej formie być przedstawiony pracownikom. Jest on właściwy do regulacji wszystkich działań.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.