Zaświadczenie o niekaralności zawsze wymagane?

Zaświadczenie o niekaralności zawsze wymagane?
Przy wykonywaniu niektórych zawodów istotne jest wykazanie swojej nieposzlakowanej przeszłości. W takich sytuacjach przyszły pracownik musi ubiegać się w sądzie o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Kiedy? I czy pracodawca może żądać dostarczenia stosownego dokumentu na rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowy kwalifikacyjne są organizowane zazwyczaj w celu poznania kandydata, jego umiejętności czy też zdobytego dotychczas doświadczenia. Mogą być również idealną okazją do uzupełnienia informacji, które nie znalazły się w dokumentach aplikacyjnych. I choć katalog informacji, których pracodawca może żądać od pracownika jest zamknięty, o tyle często zdarza się, że rekrutujący proszą właśnie o zaświadczenia o niekaralności.Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat nie ma obowiązku takiego przynosić, niemniej w przypadku o ubieganie się o niektóre stanowiska, dokument taki będzie niezbędny.

To wolno pracodawcy

Ustawodawca w każdym przypadku chroni pracownika, jak i kandydata, który ubiega się o posadę. Wniosek taki można wysnuć, gdy przyjrzeć się bliżej art. 22?§1 Kodeksu pracy. Tam bowiem został wymieniony kanon danych, których może żądać pracodawca od osoby, która pojawiła się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wspomniane dane osobowych obejmują:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Z powyższego jasno wynika, że wśród danych, których podania żądać może pracodawca nie ma zaświadczenia o niekaralności. W przypadku, gdy zatrudniający od przedłożenia tego dokumentu warunkuje ewentualne zatrudnienie danego pracownika, naraża się na zarzut dyskryminacji i jednocześnie narusza dobra osobiste kandydata, który aplikuje. To zaś może prowadzić do określonych konsekwencji, w tym również finansowych. Z drugiej jednak strony, warto wiedzieć, że o dokument ten zatrudniający może wnioskować na podstawie innych aktów prawa lub może żądać od kandydata informacji tylko w sytuacji, gdy ? ze względu na rodzaj posady? zezwalają na to właściwe przepisy. W innych przypadkach jest to niedopuszczalne. Powyższa informacja jest istotna również z uwagi na ewentualną odpowiedzialność karą ? przetwarzanie danych osobowych, do których nie jest się uprawnionym na podstawie stosownej umowy, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Kiedy pracodawca może sprawdzić pracownika?

W przypadku niektórych posad pracownik musi wykazać się nieposzlakowaną opinią oraz faktem, iż nie był karany. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym, zatrudniającym przysługuje prawo do uzyskania informacji w zakresie niezbędnym dla ?zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalania uprawienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania ustalonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej?. Obowiązek przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy szerokiego grona osób. Wyliczyć można choćby taksówkarzy, ochroniarzy osób i mienia, agentów celnych, detektywów, pracowników samorządowych, jak również policjantów czy sędziów. Gdy pracownik stara się o jedną z powyżej wymienionych posad, pracodawca może zwrócić się do Rejestru z właściwym wnioskiem lub też wnieść, aby określony dokument dostarczył sam zainteresowany.

Cykliczny obowiązek?

Przy wykonywaniu niektórych zawodów, przepisy nakładają na pracowników, jak i właścicieli cykliczne uzyskiwanie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Tak jest choćby w przypadku osób, które prowadzą kantory wymiany walut. Zgodnie z art. 14§2: ?Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 12?. I tak, działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe, albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, jak również osoba prawa oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden członek władz lub też wspólnik nie został skazany za takie właśnie przestępstwo. Z powyższego wynika zatem, że kantory wymian walut prowadzić mogą jedynie osoby niekarane w przeszłości. Dalej, obowiązek przedstawienia stosownych zaświadczeń dotyczy również wszystkich pracowników kantorów.

Na własną rękę

Choć zaświadczenie o niekaralności jest odpłatne, część osób poszukujących pracy decyduje się na jego dołączenie do dokumentów aplikacyjnych. Działają wówczas bez przymusu ? mowa o sytuacjach, w których nie są do tego zobligowani. Taki stan rzeczy może być związany z faktem starania się o posadę ? dla przykładu ? sprzedawcy, gdy potencjalny kandydat będzie miał do czynienia z pieniędzmi. Z punktu widzenia kandydata taka informacja podpięta do dokumentów aplikacyjnych, może być swoistego rodzaju atutem. Z drugiej strony, wszyscy, którzy poszukują pracy powinni pamiętać, że w takim przypadku muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wspomnianym zaświadczeniu. W przeciwnym przypadku pracodawca nie będzie mógł skorzystać z przedstawionego dokumentu.

Oceń ten wpis
Zaświadczenie o niekaralności zawsze wymagane?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Alek
2019-12-11, 17:21
Nie zawsze jest to wymagane ale są konkretne zawody gdzie to jest niezbędne i w nich jeżeli coś by było z tym nie tak to nie ma się szans do przyjęcia w takim fachu.
Ola
2019-05-22, 14:50
Zaświadczenie o niekaralności w pewnych zawodach jest wymagane. W jakich zawodach- to jest wykaz takich zawodów.
Nogaj
2019-05-08, 11:32
W pewnych zawodach to jest zawsze norma, chodzi na przykład o administrację państwową, służby mundurowe takie jak wop, żw, wojsko, policja i cała reszta miejsc pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.