ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH (O.KDR. 1100-1-11/20)

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-18

Zakres obowiązków:

- Szczegóły ogłoszenia oraz dodatkowe informacje na stronie: https://katowice-zachod.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,m2,168
- OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH (zastępstwo długotrwale nieobecnego pracownika).
- Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-078, pl. Wolności 10 ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach (zastępstwo długotrwale nieobecnego pracownika) Oznaczenie konkursu: O.Kdr. 1100-1-11/20
- Liczba wolnych stanowisk: 1 etat (1 stanowisko)
- Godziny pracy: 7:30-15:30.
- Miejsce wykonywania pracy: Katowice pl. Wolności lub Katowice ul. Warszawska.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Inne wymagania:
Wymagania: Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.).
Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 4 180 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wynagrodzenie: 4180 zl brutto miesięcznie + wysługa lat po 5 latach pracy. Praca na umowę o pracę na
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Warszawska 45-47, 40-010 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH
Pl. Wolności 10, 40-078 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
- Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: II etap konkursu zostanie przeprowadzony 12 stycznia 2021 r. o godzinie 9.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, sala nr 101 (I piętro).
- Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. własnoręcznie (odręcznie) sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1).
6. oświadczenia:
- oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2), - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 2) , - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (załącznik nr 2), - oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (załącznik nr 3). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
- Wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu można złożyć bezpośrednio w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym tut. Sądu (pl. Wolności 10 lub ul. Warszawska 45) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Oddział Kadr 40-010 Katowice, ul. Warszawska 45 z oznaczeniem konkursu: O.Kdr. 1100-1-11/20
- Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228). Konkurs składa się z trzech etapów:
- etapu pierwszego wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
- etapu drugiego testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata, etap II zostanie przeprowadzony 12.01.2021 r.,
- etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 6047550
- Inne informacje: W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (plac Wolności 10) oraz na stronie internetowej : www.katowice-zachod.sr.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Podanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek Sądu przy pl. Wolności 10 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek Sądu przy ul. Warszawskiej 45 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Z uwagi na stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r. w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, że w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów. Dane osobowe - klauzula informacyjna.
- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach uprzejmie informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową (Katowice 40-078, pl. Wolności 10) lub e-mail: administracja@katowice-zachod.sr.gov.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy drogą pocztową (Katowice 40-078, pl. Wolności 10) lub e-mail: iod@katowice-zachod.sr.gov.pl
3. Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Zakres danych, jakie Sąd zbiera w trakcie procesu rekrutacji wyznaczają przepisy prawa, jak w szczególności art. 221 Kodeksu pracy, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
4. Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) również na potrzeby dalszych rekrutacji.
5. Administrator uznaje, że przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Celem przetwarzania danych podanych przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych jest przeprowadzenie naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Dane przekazane przez Państwa mogą zostać wykorzystane przez Sąd w innym celu, np. zatrudnienia na zastępstwo, ale tylko wówczas, jeśli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę.
8. Administrator udostępni Państwa dane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub jeśli będzie to niezbędne w celu wykonania umów wiążących Sąd. Listy kandydatów zawierające imię i nazwisko wraz z wynikami z poszczególnych etapów będą publikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, uwzględniając, że Administrator przewiduje sporządzenie listy rezerwowej (która będzie ważna do następnego konkursu, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu), a następnie zarchiwizowane i zniszczone zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
10. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. Wobec Państwa osoby Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany (decyzje bez istotnego udziału człowieka), a Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
14. Zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w konkursie lub jego dalszych etapów mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr (budynek Sądu przy ul. Warszawskiej 45 w Katowicach, tel. 32 6047550) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną przekazane do zniszczenia, za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone kandydatom.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta, Termin: w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, Godziny : 7:30-15:30
Zawód:
Prawnik
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca tymczasowa
Wynagrodzenie:
od 4180 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
27-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
18-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Sapiency Sp. z o.o.

Prawnik

Zawód: prawnik Rodzaj: umowa o pracę
Sapiency Sp. z o.o.
Sapiency Sp. z o.o.

POLECANA
Kraków
Katowice

25-01-2021 POLECANA

ASYSTENT DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO(STAŻ)

Zawód: prawnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Katowice

06-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT SĘDZIEGO

Zawód: prawnik Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W RYBNIKU
od 4350 zł
UoP brutto/mies.
Rybnik
Katowice

19-01-2021
od 4350 zł
UoP brutto/mies.

STAŻ - SPECJALISTA Z DZIEDZINY PRAWA

Zawód: prawnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Katowice

06-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.