Twoje wsparcie w rekrutacji

INSPEKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI - REFERAT DOCHODÓW

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku,
- Ewidencja księgowa dochodów.
- Rozliczanie nadpłat i zaległości oraz windykacja należności z tyt. dochodów budżetowych.
- Rozliczanie dochodów i przekazywanie zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu gminy.
- Sporządzanie niezbędnych zestawień i analiz w zakresie zrealizowanych dochodów.
- Sprawozdawczość, raportowanie.
- Obsługa komputera i systemów informatycznych w Urzędzie.
- Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony,
- Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów: miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą), nagrody jubileuszowej po osiągnięciu; wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
- Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę
- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim
- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- Stabilność zatrudnienia
- Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance),
- Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
- Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
- Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
- Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
- Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
- Lunch bar na terenie Urzędu
- Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg.
Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony,
- Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów: miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą), nagrody jubileuszowej po osiągnięciu; wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa),
- Miejscem pracy jest siedziba urzędu lub miejsce wskazane przez pracodawcę
- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim
- praca w terenie, praca na wysokości (do 3 metrów)
- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- Stabilność zatrudnienia
- Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance),
- Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
- Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
- Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
- Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
- Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
- Lunch bar na terenie Urzędu
- Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne -formalne - Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
- Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: Ekonomiczne, administracyjne, prawnicze.
- Doświadczenie zawodowe: min. 3 letni staż pracy.
- Umiejętność obsługi komputera oraz narzędzi online weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane dodatkowe
- Znajomość przepisów z zakresu: Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzenie MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie

Wymagane kompetencje miękkie.
Zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność. Praca pod presją czasu. Odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 700 PLN
Opis wynagrodzenia:
kwota brutto
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Dokumenty przesłane jako załącznik do mailowego zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie załączników w pliku MS Word lub pdf:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- Kserokopie/scan świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy ( w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).
- Kserokopie/scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji).
- Kserokopia/scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych
z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

W rekrutacji decyduje data wpływu tj do dnia 02.12.2020 r. za pośrednictwem systemu do elektronicznej rekrutacji, zgłoszenia dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych naborów oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Wydziale Kadr i Płac tel. 32 2956740

Kandydaci, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Urząd Miejski w swojej siedzibie udostępni stanowisko komputerowe służące do tego celu. Informację o dokładnej lokalizacji dedykowanego komputera można uzyskać na stanowisku nr 14 i można z niego korzystać w godzinach pracy Urzędu.

Pozostałe informacje
- Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
- Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Naboru: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5862/dokument/136344
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: inny - Przyjmujemy aplikacje składane wyłącznie drogą elektroniczną - wypełnij formularz aplikacyjny:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=46ab83bbad5641b5b48cae0acefea97d
, Termin: 02.12.2020 r.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2700 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
19-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
02-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
BOLIX S.A.

Księgowa/Księgowy z j. angielskim

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
BOLIX S.A.
BOLIX S.A.

POLECANA
Żywiec
Dąbrowa Górnicza

17-11-2020 POLECANA
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.

Samodzielny/a Księgowy/a

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.
Accounting & Corporate Services Sp. z o.o.

POLECANA
Katowice
Dąbrowa Górnicza

09-11-2020 POLECANA
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.

Księgowa / Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.
Getprofit.pl usługi księgowe, kadrowe, doradcze Sp. z o.o.
4500-6500 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Jaworzno
Dąbrowa Górnicza

04-11-2020 POLECANA
4500-6500 zł
UoP brutto/mies.
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS

Samodzielna księgowa/kadrowa

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS
PPHU PROMETEUSZ WOJCIECH KRAS

POLECANA
Gliwice
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020 POLECANA
Motion Recruitment

Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Motion Recruitment
Motion Recruitment

POLECANA
Andrychów
Dąbrowa Górnicza

23-11-2020 POLECANA
ARTMAR

Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ARTMAR
ARTMAR
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

26-11-2020
FCA Services

Młodszy księgowy (OTC/PTP)

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
FCA Services
FCA Services

POLECANA
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
FCA Services

Młodszy księgowy z jęz. hiszpańskim

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
FCA Services
FCA Services

POLECANA
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
Electrical Components International Sp. z o. o.

KSIĘGOWA/Y

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Electrical Components International Sp. z o. o.
Electrical Components International Sp. z o. o.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

24-11-2020
CD S.A.

Samodzielny pracownik działu controlingu

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
CD S.A.
CD S.A.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

24-11-2020
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.

Księgowa KPiR

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Dąbrowa Górnicza

23-11-2020

Księgowa/Księgowy w biurze rachunkowym - Skoczów

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora
3400-4800 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Skoczów
Dąbrowa Górnicza

26-11-2020 POLECANA
3400-4800 zł
UoP brutto/mies.
SEWS-CABIND POLAND

Młodszy specjalista ds. księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SEWS-CABIND POLAND
SEWS-CABIND POLAND

POLECANA
Żywiec
Dąbrowa Górnicza

25-11-2020 POLECANA
HR SIGMA Sp. z o.o.

Asystent ds. Księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Ustroń
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Księgowa / Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Cieszyn
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
Grupa PKF

Koordynator ds. rachunkowości (Samodzielny/a księgowy/a)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Grupa PKF
Grupa PKF
Rekrutacja zdalna 
Opole
Dąbrowa Górnicza

10-11-2020

KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
2900-3300 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

27-11-2020
2900-3300 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

20-11-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: inna
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

05-11-2020

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
NILOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4200 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

04-11-2020
od 4200 zł
UoP brutto/mies.