Twoje wsparcie w rekrutacji

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie spraw związanych z polityką personalną w CUW oraz koordynowanie zespołów ds. kadr i płac, świadczących usługi outsourcingu na rzecz innych podmiotów (jednostek oświatowych w gminie Dąbrowa Górnicza)
- realizowanie polityki kadrowej Centrum zgodnie ze strategią i przyjętymi celami;
- zarządzanie zespołami ds. kadr i płac;
- koordynowanie kompleksowych procesów kadrowo-płacowych (naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie czasu pracy, umów cywilnoprawnych, nieobecności pracowniczych, pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji i inne zadania zgodnie z zakresem działania CUW);
- weryfikacja i tworzenie stosownych umów i regulaminów na rzecz CUW i obsługiwanych jednostek;
- nadzór nad prawidłowych stosowaniem prawa pracy i ustaw okołokodeksowych;
- opracowanie i wdrożenie raportów oraz analiz wspierających proces outsourcingu;
- opracowanie i doskonalenie standardów usług i procesów w zakresie merytoryki podległych działów;
- budowanie zaangażowanie i motywowanie zespołów;
- dbanie o rozwój kompetencji wśród podległych pracowników;
- dostosowywanie i rozwiązywanie złożonych problemów w szybkim tempie;
- ścisła współpraca z Dyrektorem CUW;
- realny wpływ na kształtowanie nowego projektu w Dąbrowie Górniczej.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony;
- w przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym;
- wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% - 20% - zgodnie z ustawą),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),
- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75% - 400% zgodnie z ustawą),
- regulaminowej premii,
- ZFŚS;
- miejscem pracy jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej;
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim;
- osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- stabilność zatrudnienia;
- regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance);
- przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym;
- możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Centrum Usług Wspólnych;
- podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych;
- praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym;
- wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Centrum.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: administracja, ekonomia, prawo
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne - formalne:
- obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: administracyjnej, ekonomicznej lub prawo;
- doświadczenie zawodowe: minimum 5- letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata stażu pracy lub 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku tj. w zakresie spraw związanych z HR&Payroll;
- co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze HR&Payroll;
- Umiejętność biegłej obsługi komputera.

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ich nabycie.

Wymagane dodatkowe które będą weryfikowane w trakcie kolejnych etapów rekrutacji:
znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa:
- Kodeks Pracy;
- ustawy Karta Nauczyciela oraz kodeksu pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o samorządzie powiatowym;
- ustawy o finansach publicznych.

Wymagane kompetencje miękkie:
Identyfikacja z pracodawcą i Miastem Dąbrowa Górnicza, Zarządzanie zespołem, umiejętność motywowania współpracowników i podległych pracowników, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętności analityczne, planowania i organizacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, chęć samodoskonalenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 5 000 PLN
Opis wynagrodzenia:
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od umiejętności, kompetencji i wiedzy kandydatów
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Swobodna 59, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji),
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 03.12.2020 r. godz. 15:30 pod adresem:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Działu Kadr i Płac
UWAGA!
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@cuw.dg.pl.

W takim przypadku do wysyłanej wiadomości proszę dołączyć scany wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Jednostki lub data maila), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru oraz informacji na temat rozstrzygnięć można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, tel. 32 718 04 50.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: 03.12.2020 r. , Godziny : do godz. 15:30
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Zawód:
Kierownik
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 5000 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
19-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
03-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
METLIFE Adam Albrewczyński

Kierownik Zespołu

Zawód: kierownik Rodzaj: kontrakt
METLIFE Adam Albrewczyński
METLIFE Adam Albrewczyński
Rekrutacja zdalna 
od 10000 zł
B2B netto/mies.

POLECANA
Katowice
23-11-2020 POLECANA
od 10000 zł
B2B netto/mies.

Kierownik Oddziału

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
CEE Experts by L.M. International Group
Opole
29-11-2020
Adecco Poland Sp. z o.o.

Kierownik działu Kontroli Jakości

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Kraków
28-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Koordynator Służby Pięter

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Wisła
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Koordynator działu Handlowego

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Zastępca Kierownika Recepcji

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Wisła
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Zastępca Kierownika działu Handlowego

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Cieszyn
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Kierownik Magazynu

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Kierownik Budowy

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
27-11-2020
HR SIGMA Sp. z o.o.

Kierownik Robót w dziale Sieci Ciepłowniczych

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
HR SIGMA Sp. z o.o.
HR SIGMA Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
27-11-2020

Kierownik Regionu

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
CEE Experts by L.M. International Group
Opole
27-11-2020
Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o.  sp.k.

Kierownik Lodziarnio-Kawiarni Grycan (C.H. Dekada, Nysa)

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o.  sp.k.
Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. sp.k.

POLECANA
Nysa
27-11-2020 POLECANA
SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o.

Kierownik pociągu gospodarczego i roboczego

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o.
SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o.

POLECANA
Kraków
25-11-2020 POLECANA
CZELADZKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
CZELADZKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.
CZELADZKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.
Czeladź
25-11-2020
Adecco Poland Sp. z o.o.

Kierownik działu Kontroli Jakości

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Kraków
18-11-2020
Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.

Zastępca kierownika ds. sprzedaży samochodów

Zawód: kierownik Rodzaj: praca stała
Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.
Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.
Częstochowa
17-11-2020

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Personalne Doradztwo Biznesowe Małgorzata Jędrzejewska
Opole
16-11-2020
Horyzont Doradztwo Personalne

Brygadzista

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Horyzont Doradztwo Personalne
Horyzont Doradztwo Personalne
Kędzierzyn-Koźle
03-11-2020

KIEROWNIK SKLEPU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
22-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK SKLEPU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Będzin
30-07-2019
od 2600 zł
UoP brutto/mies.