Twoje wsparcie w rekrutacji

STARSZY INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (NR 2889)

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-31

Zakres obowiązków:

Zakres głównych obowiązków w szczególności:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną oraz finansowego rozliczania robót remontowych.
uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych w obiektach urządzeń,
Analizowanie i opiniowanie:
a) protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane
b) kosztorysów inwestorskich (programów robót);
c) rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organa infrastruktury;
d) programów organizacyjno - użytkowych;
e) koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
f) opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
g) dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
h) planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej;
i) przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego w wyniku przeglądu urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach.
Kontrolowanie:
stosownie do przepisów wynikających
z Ustawy Prawo budowlane;
a) stanu technicznego obiektów
b) przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
c) stanu przygotowania obiektów urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
d) prowadzenie ewidencji techniczno - eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury
e) prowadzenie dokumentacji obiektu i stałych urządzeń technicznych.

dodatkowo do wynagrodzenia jest dopłacany dodatek stażowy
4700 zł + 12% premii + dodatek za staż pracy
pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe

Wymagania:

Zawody:
Inspektor budowlany (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
do kierowania robotami budowlanymi w opisanej specjalności
prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
wykształcenie - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej)
staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (również przy obiektach zabytkowych) obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego
znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych

Wymagania pożądane:
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność planowania i organizacji pracy
odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych
odporność na stres
posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1,2,4-10 i grupa III pkt. 3-10
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 4 700 PLN
Opis wynagrodzenia:
4700 zł + 12% premii regulaminowej+ dodatek za staż pracy
pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
TAK
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny oraz CV
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej listownie na adres RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915, ul. Podchorążych 33, w kancelarii, w zamkniętej, podpisanej kopercie do dnia 31.10.2020

------------------
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Niewłaściwe wykreślić

------------------

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 85-915, ul Podchorążych 33, reprezentowany przez Szefa Zarządu, zwany dalej Zarządem.
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rzibydgoszcz.iod@ron.mil.pl lub w siedzibie Zarządu.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO),
5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych
1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Bydgoszcz
Forma zatrudnienia:
umowa na okres próbny
Wynagrodzenie:
od 4700 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
02-10-2020
Oferta wygasła w dniu:
31-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
Żnin
Bydgoszcz

06-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu
Inowrocław
Bydgoszcz

18-11-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.
Inowrocław
Bydgoszcz

29-09-2020
od 1033 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor nadzoru budowlanego ds. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie og

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
Mogilno
Bydgoszcz

21-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
Bydgoszcz

08-09-2020

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
Bydgoszcz

08-09-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
Grudziądz
Bydgoszcz

24-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Chojnice
Bydgoszcz

21-10-2020

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Chojnice
Bydgoszcz

21-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Chojnice
Bydgoszcz

21-10-2020

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Piła
Bydgoszcz

12-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie
Lipno
Bydgoszcz

13-11-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
Słupca
Bydgoszcz

02-07-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy
Brodnica
Bydgoszcz

01-10-2020