Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. administracji

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-17

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych


Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko: Inspektor ds. administracji

 w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych , ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, www.mzzk.chrzanow.pl

Określenie stanowiska:

Inspektor ds. administracji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać TYLKO I WYŁĄCZNIE w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „Inspektor ds. administracji” w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 11.00. !

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
 4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
 5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „Inspektor ds. administracji” w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 11.00.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Etapy postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

 1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. test kompetencyjny, sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo i rozliczenie urządzeń,
 3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres działalności MZZK w tym uchwał Rady, Kodeksu cywilnego, regulaminów w MZZK (dostępne na stronie www.mzzk.chrzanow.pl)

Etap 2 odbędzie się  12.10-13.10.2020r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

Etap 3 odbędzie się w dniu 14.10.2020r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32 626-03-40 lub e-mail mzzk@chrzanow.p

Zakres obowiązków:

 • Zawieranie umów najmu, porozumień i aneksów
 • Przekazywanie, odbiór lokali oraz ich rozliczanie
 • Bieżąca obsługa i administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi
 • Bieżąca kontrola placów zabaw i prowadzenie dzienników eksploatacji
 • Prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych, teczek budynków i książek meldunkowych
 • Przygotowanie załączników do przetargów na dostawę mediów i wykonywanie usług
 • Zlecanie robót dotyczących napraw konserwacyjnych
 • Kontrola i weryfikacja zakresu wykonywanych prac konserwacyjnych i pogot. technicznego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej 5 letni staż pracy
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta
 • Znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel
 • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność zastosowania przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami: określone w przepisach: tj Kodeks Cywilny (umowy), podstawy znajomości Ustawy o własności lokali
 • Ogólna znajomość Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrzanów na lata 2020-2024 i Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń
 • Znajomość regulaminów MZZK w zakresie rozliczeń najemców lokali
 • Komunikatywność w mowie i piśmie
 • Czytelny charakter pisma

Ponadto od aplikanta wymagana będzie:

 • Staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność
 • Zdolność pracy w zespole, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w stresie

Oferujemy:

 • Praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na parterze w budynku nie wyposażonym w windę)
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Chrzanów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
06-10-2020
Oferta wygasła w dniu:
17-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inspektor ds. zamówień publicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Chrzanów
26-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
Chrzanów

27-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Chrzanów

09-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Chrzanów

09-10-2020

Inspektor ds. kontroli produktów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Katowice
Chrzanów

29-10-2020

Inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Chrzanów

22-10-2020

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
Chrzanów

20-10-2020

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających cał

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Chrzanów

06-10-2020

SPECJALISTA (PÓŁ ETATU)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Regionalne Centrum Informatyki Kraków
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Chrzanów

28-10-2020
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK WARSZTATU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Metal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 7200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Chrzanów

18-08-2020
od 7200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. zaopatrzenia w części zamienne oraz koordynacji gospodarki magazynowej w systemie SWOP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Chrzanów

21-10-2020

INSPEKTOR DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI NOWE W KRAKOWIE
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Chrzanów

01-09-2020
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W DZIALE TECHNICZNYM

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Chrzanów

20-10-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 560 zł
UoP brutto/mies.
Bytom
Chrzanów

25-09-2020
od 560 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.
Piekary Śląskie
Chrzanów

15-10-2020
2600-5160 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor ds. obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną oraz baz danych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Zabrze
Chrzanów

22-10-2020

INSPEKTOR TECHNICZNY W DZIALE REMONTÓW I INSTALACJI SIECI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Chrzanów

22-10-2020
3660-4617 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU (SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Chrzanów

22-10-2020
3400-3600 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
Bochnia
Chrzanów

14-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
Bochnia
Chrzanów

14-10-2020