Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formach określonych prawem i zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN celem dokonania oceny i podniesienia jakości ich pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • prowadzenie monitorowania szkół i placówek zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez MEN oraz potrzebami wynikającymi z bieżącego nadzoru pedagogicznego celem podniesienia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • wydawanie zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności w celu podniesienia jakosci pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
 • nadzorowanie realizowania zaleceń pokontrolnych w nadzorowanej jednostce,
 • przygotowywanie projektów poleceń i wniosków oraz zawiadomień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności,
 • sporządzanie informacji dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami lub placówkami,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań oraz zamieszczanie informacji z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEN i KO.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość Prawa oświatowego,
 • Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowanie decyzji,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 000 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-24.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Sosnowiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-12
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej Wydziału Kryminalnego i Referatu d

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Mysłowice
2020-02-12

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. ochrony informacji niejawnych oraz do spraw o

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2020-02-18

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14

Referent ds. przejmowania dokumentacji z wyborów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Narodowe w Krakowie
Kraków
2020-02-18

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Jędrzejów
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Opole
2020-02-18

Referendarz ds. ocen stanu wód

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Opole
2020-02-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
Opole
2020-02-05