Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. obsługi baz danych i obsługi informatycznej

Zakres obowiązków:

 • Rejestracja, sprawdzanie, weryfikowanie, modyfikowanie i usuwanie informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), w celu rzetelnego gromadzenia danych oraz udzielania informacji.
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych oraz konserwacja systemów operacyjnych poprzez dokonywanie aktualizacji oprogramowania, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczania danych, w celu wsparcia bieżącej pracy oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania systemów.
 • Rejestracja i sprawdzanie informacji oraz danych osobowych w Systemie Informacji Operacyjnych (SIO), w celu rzetelnego gromadzenia danych i udzielania informacji funkcjonariuszom wykonującym czynności operacyjno – rozpoznawcze.
 • Dokonywanie sprawdzeń w Systemach Niejawnych Policji (SNP), w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze i dochodzeniowo - śledcze.
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań oraz zestawień dla komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostek organizacyjnych Policji, w celu przedstawienia efektów wykonanej pracy operacyjno rozpoznawczej i dochodzeniowo – śledczej.
 • Przetwarzanie informacji w Systemie Analitycznym, w celu przygotowania danych do sporządzenia raportów, analiz, typowań lub zestawień.
 • Rejestracja i weryfikacja informacji w Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego, w celu rzetelnego gromadzenia danych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń i informacji o ostatecznych i tymczasowych wpisach w Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego dotyczących punktów karnych, w celu udzielenia informacji zainteresowanym osobom lub upoważnionym podmiotom.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydane przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 70 z późn. zm.)
 • umiejętność konfiguracji stanowisk komputerowych w systemach MS Windows
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych "Office"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 640,94 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone (przesłane – decyduje data stempla pocztowego) po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta w Zespole Teleinformatyki KMP w Sosnowcu jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KMP w Sosnowcu dostępne są na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 296-13-78 lub (32) 296-13-373.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Sosnowiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-12
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej Wydziału Kryminalnego i Referatu d

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Mysłowice
2020-02-12

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. ochrony informacji niejawnych oraz do spraw o

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2020-02-18

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14

Referent ds. przejmowania dokumentacji z wyborów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Narodowe w Krakowie
Kraków
2020-02-18

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Jędrzejów
2020-02-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Opole
2020-02-18

Referendarz ds. ocen stanu wód

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Opole
2020-02-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
Opole
2020-02-05