Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej Wydziału Kryminalnego i Referatu d

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje i ewidencjonuje, kompletuje i rozdziela przesyłki oraz korespondencję wpływającą do wydziału i referatu oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu przełożonym oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji Naczelnika Wydziału i Kierownika Referatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom.
 • Sporządza, przepisuje, powiela dokumenty na polecenie przełożonych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań.
 • Udziela informacji telefonicznej oraz kieruje petentów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy Wydziału i Referatu
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad, informuje o terminach załatwiania spraw oraz zapewnia obsługę organizacyjno-recepcyjną interesantów i gości w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału i Referatu
 • Gromadzi a następnie sporządza spisy dokumentów będących na stanie Wydziału i Referatu jak również przekazywanych przez policjantów w celu przekazania ich do składnicy akt.
 • Odbiera i nadaje przesyłki mogące zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny w celu właściwej dystrybucji tych materiałów.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy
 • znajomość obowiązujących przepisów resortowych z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej i archiwizacji,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie:
• miesięczne wynagrodzenie zasadnicze:
2.600,00- (dwa tysiące sześćset zł zero groszy gr) zgodnie z przyznanym mnożnikiem kwoty bazowej – 1,2796 służącym do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej,
• dodatek za wysługę lat pracy:
przysługuje w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresu pracy uprawniającego do w/wym. dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej)
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Mysłowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-02-12
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Sosnowiec
2020-02-12

Starszy referent ds. obsługi baz danych i obsługi informatycznej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Sosnowiec
2020-02-12

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Będzin
2020-02-06

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ds. ochrony informacji niejawnych oraz do spraw o

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2020-02-06

Referent ds. ewidencyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
2020-02-13

Referent ds. karnych skarbowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-02-07

Starszy referent ds. obsługi kancelaryjno - biurowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
2020-02-07

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2020-02-12

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-13

Referendarz ds. ocen stanu wód

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Opole
2020-02-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-10

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-06

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2020-02-06