Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania komitetu CHMP takich jak np. Raporty Oceniające, zestawienia i podsumowania list produktów, list zgłoszeniowych, kalendarzy i innych oraz nadzór nad aktualizacją ww. materiałów i terminowe przekazywanie dokumentów osobom koordynującym proces oceny dokumentacji jak również delegatowi CHMP,
 • Przygotowywanie wniosków, notatek i innych pism oraz przekazywanie korespondencji pisemnej i elektronicznej oraz dokumentacji dotyczącej działalności komitetu CHMP,
 • Przygotowywanie telekonferencji i spotkań z udziałem delegata komitetu CHMP i ekspertów oceniających dokumentację produktów leczniczych w zakresie administracyjnym jak np. rozsyłanie materiałów naukowych, rezerwację sal i organizowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkania/telekonferencji,
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących włączania na listę ekspertów EMA i na listę ekspertów wewnętrznych Urzędu oraz udzielanie ekspertom informacji dotyczących przebiegu procesu oceny dokumentacji,
 • Bieżące monitorowanie aktualności deklaracji konfliktu interesów składanych przez ekspertów do EMA,
 • Prowadzenie i aktualizacja kalendarza CHMP w celu kontroli dochowywania terminów w procedurach EMA dotyczących produktów leczniczych ludzkich,
 • Wyszukiwanie danych dotyczących procedur rejestracyjnych EMA w zakresie produktów leczniczych ocenianych przez Komitet CHMP oraz przekazywanie ich polskiemu delegatowi do Komitetu CHMP oraz właściwym ekspertom,

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe profilowe: administracja, zarządzanie lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz administracji publicznej
 • Umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji dla zróżnicowanych odbiorców
 • Komunikatywność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność koordynowania prowadzonego postępowania
 • Dobra umiejętność obsługi programów pakietu (MS Office) i urządzeń biurowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem sprawdzająca spełnianie wymagań niezbędnych

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-14
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)