Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Zakres obowiązków:

 • rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych KRP w zakresie rodzaju kursów doskonalenia zawodowego, kursów zawodowych oraz szkolnictwa wyższego zawodowego, liczby policjantów i pracowników oczekujących na skierowanie, przekazywanie danych do Wydziału Doskonalenia Zawodowego, Wydziału Kadr KSP oraz innych organizatorów szkoleń
 • bieżąca współpraca z kierownictwem KRP i KP w zakresie spraw kadrowych pracowników cywilnych, opiniowanie dokumentów kadrowych, sporządzanych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych, a także pracowników (m.in. wniosków personalnych i podań), tworzenie i porządkowanie dokumentów kadrowych
 • zgłaszanie oferty zatrudnienia pracownika służby cywilnej oraz pracowników niebędących czlonkami służby cywilnej, zgodnie z przepisami w tym zakresie, opracowanie kandydatów i przygotowanie dokumentacji do przyjęcia, umów i aneksów dokumentacji dotyczącej przeniesienia, zmiany stanowiska, zwolnienia pracownika
 • opracowywanie wniosków o wyróżnienie policjanta, przyznanie nagrody lub zapomogi
 • współudział w tworzeniu opisów stanowisk pracy i procesie wartościowania stanowisk, bieżące monitorowanie zmian etatowych powodujących konieczność nowelizacji opisów
 • udzielanie informacji kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych oraz zainteresowanym pracownikom o obowiazujacych przepisach i ich zmianach dotyczących stosunku pracy
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących pracowników dla potrzeb Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Kadr KSP

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego kadry
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniajacej dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy z zespole
 • systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach
o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 603 74 53
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-14
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
Otwock
2020-01-15

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
Nowy Dwór Mazowiecki
2020-01-17

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
Białobrzegi
2020-01-09

Inspektor ds. INFORMATYKI

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Łowicz
2020-01-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz
2020-01-08

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Kozienice
2020-01-08