Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista

Zakres obowiązków:

 • Merytoryczne wsparcie polskiego delegata do Komitetu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Stosowania Farmakoterapii (Komitet PRAC)
 • Nadzór nad wymianą informacji pomiędzy Europejską Agencją Leków (EMA), polskim delegatem do Komitetu PRAC, polskimi ekspertami EMA oraz ekspertami EMA z innych państw członkowskich UE
 • Przekazywanie dokumentacji ekspertom wpisanym na listę ekspertów Europejskiej Agencji Leków uczestniczącym w procesie oceny dokumentacji dot. pharmacovigilance w procedurze centralnej
 • Merytoryczny nadzór nad informacjami przekazywanymi polskiemu delegatowi do komitetu PRAC
 • Współuczestnictwo w elektronicznej wymianie danych w systemie Eurdavigilance w celu monitorowania danych dotyczących działań niepożądanych
 • Współpraca z EMA w celu otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów lecznieczych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe profilowe: medyczne, farmaceutyczne, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności w obszarze bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
 • Znajomość rozporządzeń unijnych w obszarze rejestracji produktów leczniczych w tym Rozporządzenia 726/2004 ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków
 • Kreatywność
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skuteczna komunikacja
 • Terminowość
 • Umiejętność przestrzegania zasad ochrony informacji, powziętych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem sprawdzająca spełnianie wymagań niezbędnych

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-14
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. kontroli

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Płock
2020-01-08