Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zakres obowiązków:

 • Czynności związane z rejestracją podmiotów prowadzących działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego oraz rejestracją zakładów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych stanu sanitarnego produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (kontrola surowców, czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, higieny personelu i aktualności orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzegania technologii produkcji itp.) w podmiotach zajmujących się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności rolniczym handlem detalicznym, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badaniem jakości zdrowotnej tej żywności w tym gospodarstw rolnych.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego w kontrolowanych gospodarstwach i kontrolowanych obiektach.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli weterynaryjnych, powiadamianie przełożonego o stwierdzonych uchybieniach
 • Przygotowanie dokumentacji postępowania administracyjnego zgodnej z KPA oraz dokumentacji postępowania egzekucyjnego zgodnej z KPE
 • Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych z różnych faz produkcji (w tym próbek mleka w skupie)
 • Bieżąca znajomość dokumentacji administracyjnej w dziale higieny żywności
 • Współudział w szkoleniach z zakresu higieny żywności przeprowadzanych przez PLW dla podmiotów zajmujących się produkcją żywności
 • Obsługa programów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym nadzorze weterynaryjnym
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ oraz Regulaminu pracy w PIW w Kościerzynie
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów, dotyczących uzyskanych i przekazywanych ubocznych produktów zwierzęcego pochodzenia wraz z przekazaniem sum powstałego materiału kategorii 1,kategorii 2, kategorii 3 do sprawozdań
 • Prowadzenie monitoringu środków żywienia zwierząt.
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów dotyczących ilości wyprodukowanej żywności i wystawianie obciążeń za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie
 • Egzekwowanie w drodze przymusu administracyjnego i wdrażanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego usunięcia uchybień lub spowodowanie wstrzymania działalności do czasu ich usunięcia w razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w pkt.1 prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczeń dla urzędowych lekarzy weterynarii nadzorujących zakłady oraz prowadzenie ich teczek i niezbędnych w tym zakresie rejestrów wraz z przekazywaniem sprawozdań
 • Współpraca z P.PIS oraz innymi instytucjami i organami administracji rządowej
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji zgodnej z RODO
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego inspekcja weterynaryjna
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego;
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie zastrzega sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058-686-38-62.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Kościerzyna
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-13
Oferta wygasa w dniu:
2020-02-28
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2020-01-09

Inspektor ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2020-01-09

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2020-01-09

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
Kartuzy
2020-01-07

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-16

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i organizowania ratownictwa medycznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-15

Inspektor ds. udzielania informacji, przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów.

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-15

INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH I GAZOWYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przymorze"
od 6000 zł
UoP brutto/m-c
Gdańsk
2020-01-14
od 6000 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego i wiertnictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-14

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-14

Inspektor zakładów górniczych ds. geologii

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-14

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-14

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-13

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-13

Inspektor ds. administracyjno-biurowych i archiwum

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Gdańsk
2020-01-10

Inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
Gdańsk
2020-01-08

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Tczew
2020-01-10

INSPEKTOR NADZORU DS.OGÓLNOBUDOWLANYCH.

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
4200-4800 zł
UoP brutto/m-c
Gdynia
2019-12-24
4200-4800 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
2020-01-07

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
2020-01-07