Twoje wsparcie w rekrutacji

Kasjer - Sprzedawca

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 6.500 osobom.


POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 6.500 osobom.

Zakres obowiązków:

 • Profesjonalną obsługę Klienta na sali sprzedaży
 • Obsługę kasy fiskalnej
 • Dbanie o prawidłową jakość ekspozycji towarów
 • Dbanie o czystość na sali sprzedaży.

Wymagania:

 • Jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym
 • Posiadasz aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowy jesteś je wykonać
 • Posiadasz wykształcenia minimum zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Firma oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie- umowa o pracę, pierwsza na 6 miesięcy
 • Wynagrodzenie podstawowe + premię miesięczną + dodatek stażowy
 • Pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie
 • Zniżkowe karty pracownicze
 • Bony na święta dla Pracowników
 • Wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasisty)
 • Jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Pakiety szkoleń wewnętrznych
 • Pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą

 

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Klauzula informacyjna:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 540 Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul. ALEJA JANA
PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. Pani/Pana danych osobowych w celu
przeprowadzeniaprocesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art.
6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega
na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z
roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli
zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6
ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana profilu w bazie kandydatów i umożliwienia
udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. i jej spółkom
powiązanym z Grupy 500. Grupa 500 to H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500
spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540
spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka
komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp. z o.o. G 540
S.K.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w
szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie
trzecim. Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. powierzyło przetwarzanie
danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne
podmioty współpracujące z H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A., a są to w szczególności podmioty:
świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę
kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także
przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam
przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z
obowiązującym prawem.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy
podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych
danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. G 540
S.K.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające
w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile
taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze
stosunku łączącego Panią/Pana z H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
celu prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty. Podstawą udostępnienia danych jest
Pani/Pana dobrowolna zgoda.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z
przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan
udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia
aplikacji.
Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
· dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
· sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
· żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.
o Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
· żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 18RODO;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO;
· przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pana, że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może
Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@polomarket.pl z siedzibą przy ul. ALEJA
JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul. ŻWIRKI I WIGURY
2A, (86-105) ŚWIECIE.”

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie
danych osobowych przez H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A., w celu umożliwienia mi udziału w
potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. , Mam świadomość, iż
będzie to wiązało się w szczególności z zamieszczeniem mojego profilu w bazie kandydatów H 500
Sp. z o.o. G 540 S.K.A.


Mam jednocześnie świadomość, iż wyrażona przeze mnie zgoda może być w każdej chwili przeze
mnie cofnięta

Zawód:
Kasjer
Miejsce pracy:
Susz
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-12-04
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

FAKTURZYSTA-KASJER - MAGAZYNIER

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
EUROCASH S.A
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Nowa Wieś
2019-11-06
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KASJER - SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez OHP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Kwidzyn
2019-11-21
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
RACA Sp. z o.o. Ostróda
od 2600 zł
UoP brutto/m-c
Ostróda
2019-11-26
od 2600 zł
UoP brutto/m-c

KASJER - PRACOWNIK OBSŁUGI HALI

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
Elblągdis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Elbląg
2019-11-15
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KASJER SPRZEDAWCA - TCZEW

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez OHP
od 2350 zł
UoP brutto/m-c
Tczew
2019-11-26
od 2350 zł
UoP brutto/m-c

KASJER- SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
Dino Polska S.A.
od 2350 zł
UoP brutto/m-c
Marzęcino
2019-11-08
od 2350 zł
UoP brutto/m-c

KASJER- SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
PHU ANNMAL Anna Marciniak
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Starogard Gdański
2019-12-05
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

KASJER

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HADM" MIECZYSŁAW GRAMATOWSKI
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Rokocin
2019-11-14
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK RESTAURACJI - OBSŁUGA GOŚCI

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez OHP
Pruszcz Gdański
2018-10-31

KASJER/ KASJERKA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
NEPTUN Spółka Jawna
3200-4000 zł
UoP brutto/m-c
Gdańsk
2019-12-10
3200-4000 zł
UoP brutto/m-c

KASJER/ KASJERKA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
"CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gdańsk
2019-10-30

KASJER - SPRZEDAWCA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa na okres próbny
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
od 2350 zł
UoP brutto/m-c
Toruń
2019-12-09
od 2350 zł
UoP brutto/m-c

KASJER/DORADCA KLIENTA

Zawód: kasjer Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Mława
2019-12-02
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

KASJER HANDLOWY

Zawód: kasjer Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Lipno
2019-12-11
od 1033 zł
UoP brutto/m-c