Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania/licencji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych powyżej wartości progowej określonej w Prawie zamówień publicznych,
 • sporządzanie dokumentów obrotu rzeczowymi składnikami majątku w Systemie Wspomagania Obsługi Policji w obszarze gospodarki magazynowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych w zakresie właściwości merytorycznej wydziału,
 • udział w pracach komisji: przetargowych prowadzonych postępowań, odbioru przedmiotów zamówienia w zakresie właściwości merytorycznej sekcji,
 • prowadzenie wykazu oprogramowania i licencji będących w rezerwie oraz pochodzących ze zwrotów oraz wydawanie i przyjmowanie oprogramowania i licencji, zgodnie z rozdzielnikami, zgłaszanymi zapotrzebowaniami i dyspozycjami przełożonych,
 • sporządzanie protokołów szkody na ujawnione w wyniku inwentaryzacji niedobory oraz szkody w mieniu Skarbu Państwa w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
 • realizowanie zadań związanych z likwidacją szkód w mieniu Skarbu Państwa,
 • wspomaganie pracy kierownika sekcji, zastępowanie kierownika sekcji podczas jego nieobecności (urlop, choroba).

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia na stanowiskach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • skrupulatność,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność organizowania własnej pracy,
 • umiejętność ustalania zadań priorytetowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu baz danych,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1463 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)