Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzenie dialogu technicznego w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy,
 • przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • analizowanie w ramach komisji przetargowych wniesionych odwołań,
 • analizowanie planowanych zamówień publicznych, prowadzenie rejestrów a także sporządzanie zestawień i analiz dotyczących prowadzonych postępowań,
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie,
 • występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi, a także sporządzanie opinii i analiz związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia na stanowiskach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntetyzowania, wyciągania wniosków i planowania; przewidywania i podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, asertywność i kreatywność,
 • skuteczna współpraca,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,25 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy powyżej 5 kandydatów,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.

Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
19
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)