Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. nadzoru nad działalnością psychologiczną w Straży Granicznej

Zakres obowiązków:

 • współudział w tworzeniu i przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału analiz, wniosków i informacji związanych z koordynacją i nadzorem nad realizowaniem nałożonych na Wydział zadań z zakresu psychologii w celu ich prawidłowej realizacji
 • merytoryczna współpraca oraz wsparcie psychologa Wydziału ds. Lecznictwa w celu w realizacji zadań nałożonych na Wydział i Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG
 • współudział w sprawowaniu merytorycznego nadzoru oraz koordynowania działalności psychologów (ok. 23) zatrudnionych w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w celu efektywnej realizacji zadań oraz wypracowania jednolitego końcowego stanowiska formacji w obszarze psychologii
 • doradztwo w sprawach psychologii na rzecz jednostek organizacynych Straży Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, współpraca z nimi w rozwiązywaniu problemów z zakresu zdrowia i higieny psychicznej
 • współudział w sporządzaniu rocznych sprawozdań i analiz z działalności psychologów oraz działalności profilaktycznej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w celu przekazania ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • sprawowanie nadzoru nad planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez podmioty lecznicze jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie związanym ze świadczeniem usług psychologicznych, w zakresie nie objętym zakupami centralnymi
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i poradnictwa dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Głównej w zakresie psychologii w celu propagowania wiedzy z zakresu psychologii
 • opiniowanie psychologiczne dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej na stanowisku służby i pracy

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe psychologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze psychologii lub pracy administracyjno - biurowej
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2655 zł netto+ dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-17
Liczba odsłon ogłoszenia:
19
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-18 POLECANA

Starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-28

Starszy specjalista ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i komunalizacji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-26

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14