Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista

Zakres obowiązków:

 • Zadanie 1: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania), w tym: • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. • gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji
 • Zadanie 2: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: • opracowywanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych poza Ministerstwem • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów pranych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 3: Nadzór nad realizacją umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami: • monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/porozumienia • kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/porozumienia
 • Zadanie 4: Prowadzenie działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych: • analizowanie i wybór grup docelowych • analizowanie efektywności działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych • nadzór nad wykonawcami
 • Zadanie 5: Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.): • monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników • sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/programu • koordynowanie i przygotowywanie (merytoryczne i organizacyjne) posiedzeń Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji
 • Zadanie 7: Udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej: • przeprowadzanie rozeznania rynku • szacowanie wartości zamówienia • sporządzania opisu przedmiotu zamówienia • opracowywanie projektu umowy • uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych • opiniowanie dokumentacji • nadzorowanie wykonania umowy • przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w tym wytwarzania i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dot. odnawialnych źródeł energii, w tym funkcjonowania krajowego i europejskiego rynku energii
 • wiedza z zakresu technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej
 • wiedza z zakresu przepisów i ekonomii wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska (w szczególności w zakresie ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 94 95.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-19
Liczba odsłon ogłoszenia:
22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-18 POLECANA

Starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-28

Starszy specjalista ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i komunalizacji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-26

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14