Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • Zadanie 1: Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej • formułowanie projektów stanowisk w postepowaniach formalnych prowadzonych przez KE (m.in. sporządzanie projektów odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię) • opiniowanie stanowisk • prowadzenie spraw związanych z nieformalnym postepowaniem KE w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE (system EU-Pilot) • przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem postepowań przed TSUE i Trybunałem EFTA
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych w zakresie przepisów UE pozostających w kompetencji Ministerstwa • opracowywanie/opiniowanie projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień, dokumentów • przygotowywanie projektów opinii/wyjaśnień • sporządzanie opinii prawnych
 • Zadanie 3: Prowadzenie analiz • gromadzenie danych • analizowanie zgromadzonych danych • aktualizowanie danych • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 4: Monitorowanie stanu prawnego w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE • analizowanie planowanych zmian prawnych związanych z transpozycją prawa UE • monitorowanie i aktualizowanie baz, m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), Bazy Europejskiej Legislacji (BEL) • przekazywanie informacji (w tym notyfikacji unijnych aktów wykonawczych) zainteresowanym (właściwym komórkom Ministerstwa)
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • Zadanie 6: Udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa w zakresie • koordynowanie obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów Unii Europejskiej (m.in.: grupa robocza Rady, COREPER, Rada Unii Europejskiej, etc.) • opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • opracowywanie stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • uzgadnianie stanowiska Ministerstwa odnośnie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na Wydziale Prawa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie lub opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, ze znajomością terminologii prawniczej
 • bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 97 13.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)