Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista

Zakres obowiązków:

 • Zadanie 1: Dokonywanie analiz prawnych • doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi • przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny • sporządzanie opinii prawnych • udzielanie porad prawnych
 • Zadanie 2: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych • przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego)
 • Zadanie 4: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych / międzynarodowych Ministerstwa • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji etc.) • tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich • gromadzenie materiałów • prowadzenie konsultacji • przygotowanie odpowiedzi

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w obszarze tworzenia i opiniowania aktów prawnych
 • znajomość prawa gospodarczego, w tym w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • znajomość prawa cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
 • ogólna wiedza dotycząca sytuacji gospodarczej Polski
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 262 94 12.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-19
Liczba odsłon ogłoszenia:
18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-18 POLECANA

Starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-28

Starszy specjalista ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i komunalizacji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce
2019-11-26

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14