Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie realizowanych przez jednostki podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej programów wieloletnich/inwestycji wieloletnich, tj. przygotowanie i nadzór nad rzeczową realizacją programów wieloletnich oraz udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem bądź nowelizacją programu wieloletniego. w tym: - monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników; - identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, - sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem, - monitorowanie procesu zamknięcia programu/ programów;
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze inwestycji realizowanych ze środków Budżetu Państwa oraz współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki morskiej (monitorowanie i koordynacja rzeczowej realizacji projektów) w tym: monitorowanie postępu realizacji inwestycji, - identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych, - przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych działaniach inwestycyjnych, - udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji, - udział w wizytacjach terenowych;
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych (opracowanie projektów założeń, projektów ustaw i projektów rozporządzeń) oraz wprowadzanie zmian w projektach aktów prawnych, w tym projektu rozporządzenia w sprawie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - przygotowanie raportu z konsultacji publicznych, - reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych);
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji dot. infrastruktury dostępu do portów od strony morza w tym: - analizowanie programów inwestycji, - monitorowanie postępu realizacji inwestycji, - identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych, - udział w wizytacjach terenowych, - przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych działaniach inwestycyjnych, - udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji, - weryfikowanie i uzgadnianie rozliczeń;
 • Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami/ inspekcjami w obszarze inwestycji realizowanych przez jednostki podległe w tym: - organizowanie i przygotowywanie merytoryczne rad koordynacyjnych, - nadzór nad realizacją projektów prowadzonych przez jednostki podległe;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w obszarze inwestycji morskich w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • ogólna znajomość problematyki z zakresu gospodarki morskiej
 • znajomość procedur dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
21
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2019-12-03

Referent ds. płac i rozliczeń

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie
Sochaczew
2019-11-26

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Garwolin
2019-12-04

Referent ds. postępowań podatkowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Rawa Mazowiecka
2019-12-02

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Kozienice
2019-12-04
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Kozienice
2019-12-04
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. prowadzenia ewidencji wojskowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Radom
2019-12-04

Starszy referent ds. powoływania do zawodowej służby wojskowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Radom
2019-12-04